ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Ученици от 5 до 12 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение,

Във връзка със Заповед РД-01-274/29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването  и Заповед РД-10-563/29.04.2021г. на Директора при спазване на всички  противоепидемични мерки в СУ „Христо Ботев“-град Съединение като средищно училище присъственият учебен процес за учениците от пети до дванадесети клас, се осъществява, при спазване на следния график (в таблицата):

 

ПЕРИОД ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА ЗА КЛАСОВЕ
05.05.2021г. и на 07.05.2021г. 5а, 5б                     8,9,10,11,12
10.05.2021г.-14.05.2021г. вкл. 5а, 5б    6а, 6б      8,9,10,11,12
17.05.2021г.-28.05.2021г. вкл. 6а, 6б    7а, 7б      8,9,10,11

 

Учениците от 8 до 12 клас (понеже са паралелки, които са единствени в съответния клас на училището) продължават да се обучават изцяло присъствено съгласно т.3 от Заповед № РД-01-274/29.04.2021г. на Министъра на здравеопазването.

Учениците, които не се обучават присъствено-са в ОРЕС в платформата MS TEAMS.

Официален сайт

           СУ „Христо Ботев“ се намира в град Съединение, област  Пловдив,община Съединение

 ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

тел. 359 318 22032 

        e-mail: sou_saedinenie@abv.bg 

                   www.sou-saedinenie.com      

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ В SHKOLO.BG