ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII  КЛАС

РАБОТНО  ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ В VIII КЛАС, СЛЕД ПЪРВИ ЕТАП ЗА УЧЕБНАТА 2024/ 2025 ГОДИНА 

НА 15, 16 И 17 ЮЛИ 2024 Г.  

СУТРИН: 08:00 Ч. – 13:00 Ч.

СЛЕДОБЯД: 13:00 Ч. – 17:00 Ч.

Необходими документи за записване:

Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани в работните дни от 15 юли 2024 г. до 17 юли 2024 г., като подават следните документи:

– заявление до директора;

– оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави;

– оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика (за кандидатстващите по специалност от професия).

Учениците, които са класирани по второ или следващо желание, могат да участват във ІІ етап на класиране, като подават заявление по образец в училището, в което са класирани на І етап, от 15 юли 2024 г. до 17юли 2024 г. Участниците във ІІ етап на класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII  КЛАС 

Работно време на СУ „Христо Ботев“ – град Съединение –училище-център за прием на документи: 

І етап на класиране: от 08.07 до 10.07.2024 г. – 08.00 до 18.00 часа

 ІІІ етап на класиране: от 26.07 до 29.07.2024 г. – 08.00 до 18.00 часа

 IV етап на класиране: от 05.08 до 06.08.2024 г. – от 08.00 до 18.00 часа

Място на подаване на документите:

2 етаж, Компютърен кабинет №1   –  Компютърен кабинет №2
Необходими документи за участие в

ПЪРВО/ ТРЕТО/ ЧЕТВЪРТО класирене:

  • Служебна бележка за резултатите от положените изпити от НВО, а за профила „Музика“ и служебна бележка за резултата от изпита за проверка на способностите по музика/ за ученици от други региони и копие от бележка
  • Заявление по образец за участие в класирането
  • Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар наученика – за кандидатстване по специалност от професия, което се сканира и се връща на ученика

Кандидатстване

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили основно образование в годината на кандидатстване, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. В класирането имат право да участват и лица, завършили основно образование, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидaтстване.

За участие в класирането могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат по съответния ред от експертната комисия към РУО.

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. се осъществява в периода от 08 юли 2024 г. до 10 юли 2024 г.

След излизане на резултатите от първи етап на класиране (в срок до 12.07.2024 г. вкл.), ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише.

Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране или да не се запише.

Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в периода 15-17 юли 2024 г. в училището, в което ученикът е класиран на първи етап. Не подават заявление тези ученици, които не са класирани никъде – те участват автоматично във втори етап.

Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, ученикът може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране. Желания не се пренареждат.

Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап. В този смисъл мястото не се „пази“, но е гарантирано, че ученикът не може да бъде класиран на последващо желание.

Подаването на заявление за участие в трето класиране е от 26 юли 2024 г. до 29 юли 2024 г.

Подаването на заявление за участие в четвърто класиране е от 05 август до 06 август 2024 г.

За първи етап на класиране учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, едновременно в повече от една област.

В заявлението за участие в първи/трети/четвърти етап на класиране желанията трябва да са подредени (на първо място, на второ място, на трето място, …) приоритетно, като на първо място се посочи най-желаното училище със съответния профил или специалност от професия. За да се избегне вероятността ученикът да остане извън класирането, се препоръчва да впише в заявлението възможно най-голям брой желания! Важно е да се впишат и такива, които са съизмерими с бала на ученика, за да има шанс да бъде класиран. Ако бъдат вписани само паралелки, които традиционно са с много висок бал, има голяма вероятност ученикът да не бъде класиран поради

Начин за подаване на заявление за първи/трети/четвърти етап на класиране

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи. Подробна информация относно начина на онлайн кандидатсtване може да намерите на в раздел  „Помощ“ в Единната информационна система за изпити и прием https://infopriem.mon.bg/.

При онлайн подаване на заявление, следва да се има предвид следното:

– входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://infopriem.mon.bg/  с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, които ще намери в служебната бележка за допускане до изпитите;

– за всяка област /ако ученикът желае да кандидатства за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;

– въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

Ако ученикът не желае да кандидатства онлайн, заявление по образец може да получи, попълни и подаде в един от центрове за подаване на заявления, които ще бъдат обявени на електронната страница на Регионално управление на образованието – Пловдив, до 17.06.2024 г.

Класиране

Класирането на учениците се осъществява централизирано в зависимост от формирания бал за съответното училище и профила/специалността от професия, като балообразуването е налично в публикуваното в раздел „Прием“, „Текущи съобщения“  приложение към заповед за утвърждаване на държавния план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Пловдив за учебната 2024/2025 г.

Списъците с приетите ученици на І етап на класиране ще бъдат обявени до 12 юли 2024 г.

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично. Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани в работните дни от 15 юли 2024 г. до 17 юли 2024 г., като подават следните документи:

– заявление до директора;

– оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави;

– оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика (за кандидатстващите по специалност от професия).

Учениците, които са класирани по второ или следващо желание, могат да участват във ІІ етап на класиране, като подават заявление по образец в училището, в което са класирани на І етап, от 15 юли 2024 г. до 17юли 2024 г. Участниците във ІІ етап на класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 19 юли 2024 г., като записването е от 22 юли 2024 гдо 24 юли 2024 г. в училището, в което са приети.

На 25 юли 2024 г. ще бъдат обявени свободните места за ІІІ етап на класиране. За участие в ІІІ етап на класиране заявление се подава на 26 юли и 29 юли 2024 г. само за обявените свободни места! В него имат право да участват ученици, завършили успешно основно образование, които не са кандидатствали до момента или които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием.

Списъците с приетите ученици на ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 30 юли 2024 г., а записването на приетите ученици ще се осъществи на 31 юли 2024 г. и на 01 август 2024 г. в училището, в което са приети.

Незаетите места за ІV етап на класиране ще бъдат обявени на сайта на РУО – Пловдив до 02 август 2024 г.

За участие в ІV етап на класиране заявление се подава на 05 август 2024 г.  и 06 август 2024 г. само за обявените свободни места! В него имат право да участват ученици, завършили успешно основно образование, които не са кандидатствали до момента или които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием.

Списъците с приетите ученици на ІV етап на класиране ще бъдат обявени до 07 август 2024 г., а записването на класираните ученици ще се осъществи от 08 август 2024 г. до 09 август 2024 г. в училището, в което са приети.

Незаетите места след ІV етап на класиране ще бъдат обявени на сайта на РУО – Пловдив до 12 август 2024 г., а попълването им ще се осъществи до 11 септември 2024г. по ред, определен от директора на съответното училище, при спазване на изискването за класиране на учениците в зависимост от формирания бал.

Над утвърдения план-прием може да се приемат:

– близнаци в паралелката, в която един от тях е приет  и записан по реда и условията за приемане на ученици в VIII клас;

– ученик с двама починали родители при заявено от него желание.

Заявление по образец с приложени документи за записване над утвърдения план-прием в посочените горе случаи се подава до началника на РУО – Пловдив в Центъра за административно обслужване /стая 22/ на РУО – Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Цариброд“ №1.

05.07.2024 – СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Успех и в следващия етап от вашето обучение, скъпи седмокласници!

Снимки тук.

04.07.2024 – ЧЕСТИТО ПЕНСИОНИРАНЕ  НА Г-ЖА МАША ЕНЧЕВА И НА Г-ЖА ЦВЕТИАНА БЕКИРСКА!

С мило тържество, поздравителни адреси, подаръци и цветя г-жа Цветиана Бекирска и г-жа Маша Енчева  празнуват своето пенсиониране. Емоционално и с тъга те се разделят с колектива на СУ „Христо Ботев“-град Съединение.

Уважаеми, колеги!

Поклон пред труда и всеотдайността, които  през целия си житейски път сте оставили сред поколения ученици! Благодарим за всичко онова, което сте дали с пълни шепи на нашите деца.

Пример сте и оставяте следа в историята на училището ни с достойната си и отговорна работа в учебно-възпитателния процес!

Радваме се, че бяхте част от нашето семейство!

Пожелаваме ви здраве, щастие и спокойни дни, наслаждавайте се на внуци и на правнуци до дълбоки старини! Снимки тук.

03.07.2024 – ПРОЩАЛНА ВЕЧЕР НА 7. КЛАС

Снимки тук.

03.07.2024 – УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА 10. КЛАС

На 3 юли 2024 г. учениците от 10 клас получиха удостоверенията си за завършен първи гимназиален етап от директора г-жа Спаска Ненчева. Поздравления към тях отправиха г-жа Таня Тодорова – заместник-директор УД и класният ръководител г-н Костадин Апостолов. Успех и във втори гимназиален етап, десетокласници! Весела ваканция!

 Снимки тук.

Официален сайт

           СУ „Христо Ботев“ се намира в град Съединение, област  Пловдив,община Съединение

 ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

тел. 359 318 22032 

        e-mail: info-1603301@edu.mon.bg 

                   www.sou-saedinenie.com      

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ В SHKOLO.BG