„Химията в задачи и експерименти“

2022/2023

КЛУБ НА ЗНАЕЩИТЕ – ХИМИЯТА В ЗАДАЧИ И ЕКСПЕРИМЕНТИ  с ученици от 8 клас и ръководител Елисавета Каратопраклиева  стартира през 2022/2023 година.

Общо представяне на дейността на клуба: Запознаване на учениците с практическото приложение на науката химия в реална и лабораторна среда, надграждане на теоретичните им знания по предмета, формиране умения за установяване на причинно – следствени връзки между теория и практика, на социални и граждански компетентности, на инициативност и предприемчивост.