„С грижа за всеки ученик“

През учебната 2011/2012г.  в СОУ "Христо Ботев" град Съединение беше реализиран проект по  Националната програма "С грижа за всеки ученик"  в модул "Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителни групи".

През учебната 2011/2012г.   в СОУ  "Христо Ботев" град Съединение   бяха сформирани две паралелки Подготвителни групи с ръководители г-жа Павлина Бекирска и г-жа Таня Лулкина.

Цели на програмата:

– Осигуряване на подкрепа за деца от подготвителните групи за достигане на училищна готовност и овладяване на българския език.

– Осигуряване на възможност за допълнително обучение както на деца с изявени способности, така и на деца, които имат проблеми с усвояването на учебния материал.

– Мотивиране на учителите за работа с учениците, отчитайки индивидуалните им способности и интереси.

– Стимулиране прилагането на иновативни подходи в преподаването и ученето за децата с различни способности.

Модул „Осигуряване на допълнително обучение за деца от
подготвителните групи” 
Бенефициенти
Общински и държавни детски градини и училища, получили покана чрез РИО  
Принципи на финансиране
Финансира се организирането на допълнително обучение на деца на 5 или 6 години в детските градини и в подготвителните групи в училищата.  
Условие за участие е наличието на група от 4 до 8 деца, които отговарят на някое от следните условия: 
а) майчиният им език е различен от български; 
б) отговарят на дефиницията за „дете в риск” съгласно § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето; 
в)  живеят в многодетни,  социално слаби семейства и отговарят на едно от условията, посочени в букви „а” и „б”.  
За всяко училище/детска градина се определя размер на отпусканата сума в съответствие с броя на сформираните групи.  
Всяка група включва от 4  до 8  деца,  отговарящи на някое от посочените по-горе условия. Дейностите се изпълняват във времето извън изпълнението на задълженията на учители по основния трудов договор,  като се осигурява място за провеждането на заниманията с децата  (извън групата). В минимум 10  на сто от проведените занимания задължително се включват и родителите.  За дейностите на една група като хонорар на учителя се отпускат 700  лв. за 100  проведени занимания.  Допълнително се отпускат и 10 на сто от общата сума (в зависимост от броя на групите) за административни разходи. 
В средствата за хонорари се включват и средствата за осигурителни вноски за сметка на работодателя. Когато обучението на групата е планирано за по-малко от 100  занимания, сумата се намалява в съответствие с планирания брой.  Възлагането на дейностите и
графика за провеждането им се осъществява от директора на детската градина/училището. 
Провеждането на заниманията се отчита чрез присъствена тетрадка-дневник, прошнурована,  прономерована,  подписана от директора и подпечатана с печата на
училището.  Дневникът се съхранява в училището/детската градина 3  години и се представя при проверка от МОН или от РИО. 
Повече информация за програмата прочетете тук.