„Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“

През учебната 2020/2021 година,  2021/2022 година,  2022/2023 година  и 2023/2024 година СУ „Христо Ботев“  работи по проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Към платформата на проекта тук.

Обща информация за проекта

На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Допустими дейности

 • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
 • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
 • Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката.

Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

Индикатори за изпълнение:

 • Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда – 140 000 броя;
 • Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда – 37 718 броя;
 • Брой на участниците подкрепени в борбата или противодействието на ефектите от пандемията COVID-19 – 477 718 броя.

Индикатори за резултат:

  • Брой участници, които придобиват умения за обучение от разстояние – 210 000 броя;
  • Нетен коефициент на записване в образование на подкрепените участници – 90 %;
  • Брой участници, които придобиват квалификация при напускане на операции, подкрепени с действия за борба с последиците от пандемията COVID-19 – 20 000 броя.


2023/2024 година

През  есенната ваканция в месец  Октомври 2023 г. по Дейност 2 бяха обучени 25 ученици от 1  клас за работа в платформата MS Teams. Обученията се проведоха в двата компютърни кабинета в централната сграда. Бяха използвани таблетите Lenovo,  получени по Дейност 1 от проекта „Равен достъп“. Всяко дете премина 4-часово обучение.  Двамата ръководители-учители по ИТ, научиха децата как да работят с таблети, да се логват в Teams, основните елементи на платформата, разглеждане на Екипите, основни настройки, присъединяване към  Събрание, Правила по време на онлайн час-вдигане на ръка, комуникация в Чат, прикачване на файл/снимка, изпращане на домашна работа/възложена и с Assignment. Учениците придобиха напълно нови за тях знанията за работа в платформата.Част от децата носеха личните си телефони и учителите изтеглиха приложението и логнаха акаунтите им, за да бъде напълно лесно за родителите да използват Teams при необходимост.  Децата останаха много доволни от обучението, беше им интересно.Училището осигури закуска и вода за междучасието. Децата се справиха  чудесно и бързо усвоиха работата с платформата (основните неща). Отново като основен проблем ръководителите отчетоха факта, че децата все още не могат да четат и да пишат (едва в първия месец от 1 клас са) и това леко затрудни намирането на основните елементи в приложението, както и разчитането на Екипа – съответния предмет. Но с индивидуално показване и с помощта на иконките на платформата- децата разбраха как да работят. Забавни и една идея по-лесни (сравнимо с употребата на смартфони) им се сториха елементите Чат, провеждане на видео разговор, правенето на снимка  (за домашна работа). Класните ръководители и родителите са благодарни на учителите по ИТ за проведеното обучение, защото новото семейство на teams  е напълно непознато за първокласниците, а показано им от учители – обучители, вече е лесно и интересно.  Учениците получиха и своите сертификати за старанието и преминатото обучение. Поставиха оценка на учителите си 6+ със задоволство и любов.Снимки от занятията тук.2022/2023 година

През  месец Октомври 2022г. по Дейност 2 бяха обучени 27 ученици от 1  клас за работа в платформата MS Teams. Обученията се проведоха в двата компютърни кабинета в централната сграда. Всяко дете премина 4-часово обучение (в два дни).  Тримата ръководители-учители по ИТ, научиха децата как да работят с таблети, да се логват в Teams, основните елементи на платформата, разглеждане на Екипите, основни настройки, присъединяване към а Събрание, Правила по време на онлайн час-вдигане на ръка, комуникация в Чат, създаване на онлайн документи, прикачване на файл/снимка, изпращане на домашна работа/възложена и с Assignment. Учениците придобиха напълно нови за тях знанията за работа в платформата. Децата останаха много доволни от обучението, беше им интересно. Справиха се чудесно и бързо усвоиха работата с платформата (основните неща). Като основен проблем ръководителите отчетоха факта, че децата все още не могат да четат и да пишат (едва в първия месец от 1 клас са) и това леко затрудни намирането на основните елементи. Но с индивидуално показване и с помощта на иконките на платформата- децата разбраха как да работят. Забавни и една идея по-лесни (сравнимо с употребата на смартфони) им се сториха елементите Чат, провеждане на видео разговор, правенето на снимка. (за домашна работа). Класните ръководители и родителите са благодарни на учителите по ИТ за проведеното обучение, защото новото семейство на teams  е напълно непознато за първокласниците, а показано им от учители – обучители, вече е лесно и интересно.  Учениците получиха и своите сертификати за старанието и преминатото обучение.Снимки от занятията тук.

Видеоклип от изпълнение на дейността по проекта: тук.2021/2022 година

През  месец Май 2022г. по Дейност 2 бяха обучени 27 ученици от 1  клас за работа в платформата MS Teams. Тримата ръководители-учители по ИТ, научиха децата как да работя с таблети, да се логват в Teams, основните елементи на платформата, разглеждане на Екипите, основни настройки,  провеждане на Събрание, Правила по време на онлайн час, комуникация в Чат, създаване на онлайн документи, прикачване на файл/снимка, изпращане на домашна работа/възложена и с Assignment. Учениците надградиха знанията и уменията си за работа в платформата. Споделиха какви проблеми са имали в началото на учебната година, когато бяха в ОРЕС, а учителите им разясниха и им показаха, че не е толкова трудно. Много от иконите в Teams  са близки до децата, защото приличат на такива в приложения, които използват вкъщи на смартфони и таблети. Занятията се проведоха в сградата на начален етап. Използваха се таблетите, закупени по проекта. В края на учебната година първокласниците знаят да четат и пишат и това беше в голяма помощ на учителите при обучението. Снимки от занятията тук.2020/2021 година

В началото на месец Септември 2021г. по Дейност 2 бяха обучени 30 ученици от 1 до 5 клас за работа в платформата MS Teams. Тримата ръководители-учители по ИТ, научиха децата как да работя с таблети, да се логват в Teams, основните елементи на платформата, разглеждане на Екипите, основни настройки,  провеждане на Събрание, Правила по време на онлайн час, комуникация в Чат, създаване на онлайн документи, прикачване на файл/снимка, изпращане на домашна работа/възложена и с Assignment, попълване на тест в онлайн формуляр. Обучението се проведе в компютърните кабинети в централната сграда. Снимки от занятията тук.