„Квалификация на педагогическите специалисти“

СОУ "Христо Ботев"-гр. Съединение участва в проект BG 051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП "Развитие на Човешките Ресурси"  с Бенефициент Министерство на образованието и науката, чрез Дирекция „Квалификация и кариерно развитие”. Партньор по проекта е Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО).

Kvalifikacia PS

Проектът е с национален обхват и с продължителност 38 месеца.

Към сайта на проекта тук 

Обща цел на проекта:

Целта на проекта е до края на 2014 година 42 230 учители, 1500 помощник-директори по учебната дейност и 2 200 директори на училища и детски градини да преминат обучения за повишаване равнището на професионалната компетентност по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване.

Специфични цели:

1.    Създаване на възможности за по-бърза адаптация и професионално развитие на новоназначени млади учители, които желаят да повишат професионалната си квалификация.
2.    Създаване на условия за системна и непрекъсната квалификация (въвеждаща, поддържаща и надграждаща) на педагогическите специалисти, както и за мотивирането им за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста на ученето през целия живот.
3.    Създаване на условия за насърчаване и подкрепа на професионалното развитие на изявени учители с доказани постижения чрез осигуряване на информираност и достъп до актуална методическа, педагогическа и научна литература в сферата на професионалния интерес и доказани добри практики, както и осигуряване на възможности за публикации в национални и международни специализирани педагогически издания.
4.    Създаване на система за управление на квалификацията.
5.    Изграждане и усъвършенстване на базови управленски компетентности на педагогическите специалисти.
6.    Усъвършенстване на мениджърските умения на директорите на училища и детски градини за ефективно управление на финансовите ресурси.

Преподавателите от СОУ "Христо Ботев"-гр. Съединение бяха избрани да повишат своята квалификация в следните три направления:

1."Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в  интеркултурна среда" .

2."Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците“

3."Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за превенция на училищното насилие, агресия и други"