Обществени поръчки – Профил на купувача

ЗАПОВЕД РД-10-698/04.06.2019Г. ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМИТЕ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ТУК.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМИТЕ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА  УЧЕБНИТЕ 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022Г. ТУК.

Считано от 27.052019г. до 03.06.2019г. до 17.00 часа
2016/2017 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № 70/03.10.2016Г. ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА 03.10.2016Г. ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА

ЗАПОВЕД №50/30.09.2016г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Приготвяне и доставка на храна за учениците на СУ „Христо Ботев“ гр. Съединение през учебната 2016/2017 година“ по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1:  „Доставка на закуски за учениците от подготвителните групи и от I – IV клас на СУ „Христо Ботев“ гр. Съединение през учебната 2016/2017 година“;

 Обособена позиция №2: „Приготвяне и доставка на обяди за ученици, посещаващи полуинтернатни групи на СУ „Христо Ботев“ гр. Съединение през учебната 2016/2017 година“;

ЗАПОВЕД №27/20.09.2016Г. за откриване на Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на храна за учениците на СУ „Христо Ботев“ гр. Съединение през учебната 2016/2017 година“ по обособени позиции №1 и  №2

УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗАКОНA ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:„Приготвяне и доставка на храна за учениците на СУ „Христо Ботев“ гр. Съединение през учебната 2016/2017 година“ по обособени позиции  №1 и  №2

ДОГОВОР ЗА Обособена позиция №1: „Доставка на закуски за учениците от подготвителните групи и от I – IV клас на СУ „Христо Ботев“ гр.Съединение през учебната 2016/2017 година“;

ДОГОВОР ЗА  Обособена позиция №2: „Приготвяне и доставка на обяди за ученици, посещаващи полуинтернатни групи на СУ „Христо Ботев“ гр.Съединение през учебната 2016/2017 година“

ОБРАЗЦИ  ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Приготвяне и доставка на храна за учениците на СУ „Христо Ботев“ гр. Съединение през учебната 2016/2017 година“ по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция №1:  „Доставка на закуски за учениците от подготвителните групи и от I – IV клас на СУ „Христо Ботев“ гр. Съединение през учебната 2016/2017 година“; 

Обособена позиция №2: „Приготвяне и доставка на обяди за ученици, посещаващи полуинтернатни групи на СУ „Христо Ботев“ гр. Съединение през учебната 2016/2017 година“;
ЗАПОВЕД №800/11.09.2015Г. ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:„Приготвяне и доставка на храна за учениците на СОУ „Христо Ботев“ гр. Съединение през учебната 2015/2016 година“ по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1:  „Доставка на закуски за учениците от подготвителните групи и от I – IV клас на СОУ „Христо Ботев“ гр. Съединение през учебната 2015/2016 година“; 

Обособена позиция №2: „Приготвяне и доставка на обяди за ученици, посещаващи полуинтернатни групи на СОУ „Христо Ботев“ гр. Съединение през учебната 2015/2016 година“;

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 11.09.2015Г. НА КОМИСИЯ ЗА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СОУ „ХРИСТО БОТЕВ“-ГР.СЪЕДИНЕНИЕ

ЗАПОВЕД №788/09.09.2015Г. ОТНОСНО ПРОМЯНА НА ЗАПОВЕД   №766/01.09.2015г. за  ПРОМЕНЯНЕ НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СОУ „ХРИСТО БОТЕВ“-ГР.СЪЕДИНЕНИЕ

ДОГОВОР ПО Обособена позиция №1: „Доставка на закуски за учениците от подготвителните групи и от I – IV клас на СОУ „Христо Ботев“ гр.Съединение през учебната 2015/2016 година“;

ДОГОВОР ПО Обособена позиция №2: „Приготвяне и доставка на обяди за ученици, посещаващи полуинтернатни групи на СОУ „Христо Ботев“ гр.Съединение през учебната 2015/2016 година“

ОБРАЗЦИ ЗА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Приготвяне и доставка на храна за учениците на СОУ „Христо Ботев“ гр. Съединение през учебната 2015/2016 година“ по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1:  „Доставка на закуски за учениците от подготвителните групи и от I – IV клас на СОУ „Христо Ботев“ гр. Съединение през учебната 2015/2016 година“; 

Обособена позиция №2: „Приготвяне и доставка на обяди за ученици, посещаващи полуинтернатни групи на СОУ „Христо Ботев“ гр. Съединение през учебната 2015/2016 година“;

УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНA ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ: „Приготвяне и доставка на храна за учениците на СОУ „Христо Ботев“ гр. Съединение през учебната 2015/2016 година“ по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1:Доставка на закуски за учениците от подготвителните групи и от I – IV клас на СОУ „Христо Ботев“ гр. Съединение през учебната 2015/2016 година“;

Обособена позиция №2: „Приготвяне и доставка на обяди за ученици, посещаващи полуинтернатни групи на СОУ „Христо Ботев“ гр. Съединение през учебната 2015/2016 година“.

ЗАПОВЕД №766/01.09.2015Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СОУ „ХРИСТО БОТЕВ“-ГР.СЪЕДИНЕНИЕ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ОБЕКТ: „Приготвяне и доставка на храна за учениците на СОУ „Христо Ботев“ гр. Съединение през учебната 2015/2016 година“ по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1:  „Доставка на закуски за учениците от подготвителните групи и от I – IV клас на СОУ „Христо Ботев“ гр. Съединение през учебната 2015/2016 година“; 

Обособена позиция №2: „Приготвяне и доставка на обяди за ученици, посещаващи полуинтернатни групи на СОУ „Христо Ботев“ гр. Съединение през учебната 2015/2016 година“;

ЗАПОВЕД 765/01.09.2015Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ОБЕКТ: „Приготвяне и доставка на храна за учениците на СОУ „Христо Ботев“ гр. Съединение през учебната 2015/2016 година“ по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1:  „Доставка на закуски за учениците от подготвителните групи и от I – IV клас на СОУ „Христо Ботев“ гр. Съединение през учебната 2015/2016 година“; 

Обособена позиция №2: „Приготвяне и доставка на обяди за ученици, посещаващи полуинтернатни групи на СОУ „Христо Ботев“ гр. Съединение през учебната 2015/2016 година“;

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В СОУ“ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ

ЗАПОВЕД № 749/31.07.2015Г. ЗА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В СОУ“ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ

ЗАПОВЕД №97/30.09.2014г. ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ОБЯВЯВАНЕ НА ОДОБРЕН КАНДИДАТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПОРЪЧКАТА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА

ПРОТОКОЛ от 30.09.2014г. от заседание на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в процедурата  по реда на Глава 8а от ЗОП за определяне на изпълнител за осигуряване на храна на ученици от СОУ”Христо Ботев”  с обособени позиции и във връзка с чл.101гот ЗОП


ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  С  ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ВИ ДО VІІІ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ПРОЕКТ BG051PO0013.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ НА ДЕЦА ОТ ПГ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ІV КЛАС НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, ОБЛ.ПЛОВДИВСКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  ЧРЕЗ  ПУБЛИЧНА  ПОКАНА  НА

ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  С  ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ВИ ДО VІІІ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ПРОЕКТ BG051PO0013.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ НА ДЕЦА ОТ ПГ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ІV КЛАС НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, ОБЛ.ПЛОВДИВСКА

З А П О В Е Д № 28 /17.09.2014 година за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” и чл.14 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за откриване на  процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с обособени позиции.

.

З А П О В Е Д № 29/17.09.2014 година  за назначаване на  комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в процедурата  по реда на Глава 8а от ЗОП за определяне на изпълнител за осигуряване на храна на ученици от СОУ”Христо Ботев”  с обособени позиции и във връзка с чл.101гот ЗОП
 


УЧЕБНА 2013/2014 ГОДИНА!

ЗАПОВЕД №132/05.11.2013г. ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ОБЯВЯВАНЕ НА ОДОБРЕН КАНДИДАТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПОРЪЧКАТА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА

ЗАПОВЕД №114/25.10.2013г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ОБЯД НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-ВИ ДО VIII КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ПРОЕКТ  BG051PO001-3.1.06  „Подобряване на качетвото на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

И

ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ НА ДЕЦА ОТ ПГ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ“

ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВСКА
ЗАПОВЕД №232/09.12.2013г. ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ОБЯВЯВАНЕ НА ОДОБРЕН КАНДИДАТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПОРЪЧКАТА ЗА “Периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали и учебни помагала за СОУ „Христо Ботев” гр. Съединение по проект BG051PO001-4.1.05-0018.“

ЗАПОВЕД №203/26.11.2013г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА “Периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали и учебни помагала за СОУ „Христо Ботев” гр. Съединение по проект BG051PO001-4.1.05-0018.“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали и учебни помагала за СОУ „Христо Ботев” гр. Съединение по проект BG051PO001-4.1.05-0018.“
ЗАПОВЕД №55/26.09.2013г. ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ОБЯВЯВАНЕ НА ОДОБРЕН КАНДИДАТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПОРЪЧКАТА

ЗАПОВЕД №21/16.09.2013г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ОБЯД НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-ВИ ДО VIII КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ПРОЕКТ  BG051PO001-3.1.06  „Подобряване на качетвото на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

И

ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ НА ДЕЦА ОТ ПГ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ“

ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВСКА