БДП

2020/2021

П Л А Н – П Р О Г Р А М А
ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ  тук.

На 21.10.2020г. се проведе практическо занятие-Евакуация при пожар. тук.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

  • Регулярния информационен бюлетин (https://www.sars.gov.bg/za-potrebitelya/buletin/) на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Амбицията на ДАБДП чрез бюлетина е, както да повиши осведомеността на обществото, така и да провокирам по-голяма чувствителност към широкия спектър от инициативи, които всеки един от нас може да подкрепя, насърчава и популяризира, в т.ч. и сред образователните институции. В тази връзка, разчитаме на активността на образователните институции по отношение на предложения за споделяне и разпространяване на добри практики чрез бюлетина.
  • Областната План-програма за БДП за 2021 г., в контекста на Националната стратегия за БДП за периода 2021-2030 г., в т.ч. обучение на деца и ученици по БДП в системата на системата на предучилищното и училищното образование; организиране и провеждане на извънкласни инициативи по БДП; ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност; изпълнение на мерки на училищните комисии в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура, и организация на движението в непосредствена близост до училището.
  • Материалите за БДП, поместени на интернет страницата на ДАБДП (https://www.sars.gov.bg/za-potrebitelya), свързани с дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците, като екипът на ДАБДП е на разположение да подпомага избора на материали, подходящи за съответната възраст.
  • Практическо приложение на учебните помощни средства, изобразяващи основните пътни знаци, които в началото на учебната 2020-2021 година ДАБДП представи за общо ползване в часовете или извънкласните занятия по БДП в училищата. Използването на това помагало е от голяма важност за формирането на съзнанието за отговорност на пътя. При необходимост, материалът може да бъде достъпен и в електронен вариант на електронната страница на ДАБДП (https://www.sars.gov.bg/obuchenie).
  • Видео уроци: отново на електронната страница на ДАБДП (https://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/interaktivni-uroci) можете да откриете видео уроци по БДП, подходящи за деца и младежи, а именно: Как да се движим безопасно? Как да намалим риска от пътнотранспортни произшествия? Колко опасни могат да са няколко секунди с поглед в телефона? Коланът спасява животи. Колко опасен е алкохолът зад волана?
  • Обособяването на площадки по БДП (https://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/ploshtadka) За да бъде максимално ефективно обучението по БДП, е важно да бъдат застъпени колкото може повече практически аспекти. Един от работещите механизми е обособяването на площадки по безопасност на движението, където в изолирана среда децата да учат основни правила – как да пресичат безопасно, да познават пътни знаци, регулировчика и други.

 2019/2020

П Л А Н на Комисията по Безопасност на движението  за учебната 2019/ 2020 година

07.12.2019-ПРАКТИЧЕСКИ УРОК ПО БДП

През изминалата седмица г-жа Цветелина Трайкова проведе практически урок по БДП на теми „Кръстовище“ и „Пътни знаци“ на площадката по БДП в сградата на начален етап. Целта на практическото занятие е да бъде повишена мотивацията на децата за усвояване на правилата за безопасно поведение на пътя. Учениците се научиха да прилагат практически умения, необходими им в съвременната пътна обстановка. Четвъртокласниците изготвиха проекти по изучените теми.

13.11.2019г.- „ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ-ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР”

На 13 ноември 2019г. в СУ „Христо Ботев”-град Съединение се проведе практическо занятие „Евакуация при пожар”. Класните ръководители запознаха децата с някои практически основни правила, които трябва да се спазват задължително при възникване на ситуация на пожар.  Учениците се евакуираха след подаден сигнал за „Пожар” и съгласно плана за евакуация напуснаха по най-бързия начин училището. Бяха изведени на безопасно разстояние от сградата. Евакуацията беше успешно завършена.