Документи

2023/2024

1.СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ 2023-2028 ГОДИНА,   

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ 2023-2028 ГОДИНА

2.ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

3.УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО КЛАСОВЕ

4.ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ-ДНЕВНА, ИНДИВИДУАЛНА, САМОСТОЯТЕЛНА И КОМБИНИРАНА, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПС И УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД РД-10-25/11.09.2023г. НА ДИРЕКТОРА

5.ГОДИШЕН ПЛАН 2023/2024

6.ПЛАН ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА

7.БЮДЖЕТ

8.СЪСТАВ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

9.ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН  И УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

10.ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2023/2024

11.ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

12.КОНТАКТИ

13.УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

14.УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

15.ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ 1, 5, 8, 11 КЛАС, УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ПРИЕМ 2023/2024 ГОДИНА

16.ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК НА УЧИЛИЩЕТО-SHKOLO,    

Правила за използване на електронен дневник Школо

17.СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

18.ГРАФИЦИ ЗА 2 срок: КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ, КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ ДЧК, КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ 1-4  КЛАС 5-7 КЛАС 8-12 КЛАС

19.СИСТЕМА ОТ СИМВОЛИ С КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

20.МЕХАНИЗЪМ ТОРМОЗ

21.БДП

22.МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ  Правила 2023/2024

23.УП за учебните „свободни часове” по Национална програма „Без свободен час в училище“

24.Програма за превенция на употребата на психоактивни вещества

2021/2022

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СУ „ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ

1.ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ, ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1,5,8,11 КЛАС – процедура тук, Заявления тук.

2.ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – процедура тук

3.ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ-процедура тук

4.ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ- процедура тук

5.ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ НА ЗАВЪРШЕН ПЕРИОД ИЛИ КЛАС ЗА КЛАСОВЕТЕ ОТ I ДО VI В УЧИЛИЩЕ НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА- процедрура тук, Заявление тук

6.ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ – УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, ДИПЛОМИ- процедура тук, Заявление тук