Документи

2022/2023

1.СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2021-2024

2.ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

3.УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО КЛАСОВЕ

4.ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ-ДНЕВНА, ИНДИВИДУАЛНА, САМОСТОЯТЕЛНА И КОМБИНИРАНА, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПС И УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД РД-10-995/13.09.2022г. НА ДИРЕКТОРА

5.ГОДИШЕН ПЛАН 2022/2023

6.УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ 2022/2023

7.ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ 2022/2023

8.ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДЕЦАТА  И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ  И ПЛАН ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА

9.БЮДЖЕТ

10.ИНФОРМАЦИЯ И МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

11.СЪСТАВ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

12.ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН  И УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

13.ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2022/20223

14.ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

15.КОНТАКТИ

16.УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

17.УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

18.ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ 1, 5, 8, 11 КЛАС, УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ПРИЕМ 2023/2024 ГОДИНА

19.ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК НА УЧИЛИЩЕТО-SHKOLO,    

Правила за използване на електронен дневник Школо

20.СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

21.ГРАФИЦИ ЗА 2 срок: КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ, КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ ДЧК, КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ 1-4  КЛАС 5-7 КЛАС 8-12 КЛАС

22.СИСТЕМА ОТ СИМВОЛИ С КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

23.МЕХАНИЗЪМ ТОРМОЗ

24.БДП

25.МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ  Правила 2022/2023

26.УП за учебните „свободни часове” по Национална програма „Без свободен час в училище“

2021/2022

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СУ „ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ

1.ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ, ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1,5,8,11 КЛАС – процедура тук, Заявления тук.

2.ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – процедура тук

3.ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ-процедура тук

4.ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ- процедура тук

5.ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ НА ЗАВЪРШЕН ПЕРИОД ИЛИ КЛАС ЗА КЛАСОВЕТЕ ОТ I ДО VI В УЧИЛИЩЕ НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА- процедрура тук, Заявление тук

6.ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ – УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, ДИПЛОМИ- процедура тук, Заявление тук


2019/2020

ГОДИШЕН ПЛАН 2019/2020

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2019/2020

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2019/2020

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ 2019/2020

СИСТЕМА ОТ СИМВОЛИ С КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
2018/2019

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2018/2019

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2018/2019

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ 2018/2019

 
 

2017/2018

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2017/2018

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 2017/2018
2016/2017

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2016/2017

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 2016/2017