Самостоятелна форма

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по

учебни предмети, съгласно училищния учебен план.

ГРАФИК ТРЕТА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ, ОБУЧАВАНИ В СФО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021–2022 ГОДИНА

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ ВТОРИ СРОК УЧЕБНА 2021-2022 ГОДИНА

УЧЕНИЦИТЕ, ОБУЧАВАНИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ МОГАТ ДА ПРОВЕРЯВАТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ ПРИ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ, ПРИ ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ И ОНЛАЙН НА АДРЕС https://app.shkolo.bg/

Съгласно ПУД на СУ „Христо Ботев“-град Съединение

Чл. 80. (1) Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(2) Самостоятелната форма на обучение  се организира за:

 1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
 2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.
 3. ученици с изявени дарби;
 4. лица, навършили 16 години.

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищния учебен план за съответната паралелка през съответната учебна година.

(4) За всяка учебна година учениците, които се обучават в СФО подават Заявление за записване до Директора на училището.

(5) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди съответната изпитна сесия, с изключение на учениците по ал. 2, т. 2.

(6) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в 3 сесии– Първа: Октомври (20.10), Втора: Януари (19.01), Трета: Април (11.04).

(7)     Ред за уведомяване на учениците в СФО за полагане на изпити:

1.Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия;

2.Лицето, определено за класен ръководител на учениците в самостоятелна форма уведомява учениците за правилата на училището при организирането на дейностите през годината:

 • За насрочване на за изпити в съответната изпитна сесия;
 • Конспектите по всеки учебен предмет;
 • Наличните учебни материали;
 1. Уведомяването се осъществява чрез някой от начините:
 • Електронната поща, Съобщение в Електронния дневник;
 • Поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите;
 • Публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни дисциплини;
 • Публикуване на сайта на училището графика за консултации на учителите.
 • Телефонно обаждане от класния ръководител.

(8) За лицата по ал. 2, т. 4 се допуска обучение за завършване на два класа в една година,ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението по чл. 31, ал. 4. от Наредбата за организация на дейностите в училищното образование. Лицата полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

(9)Редовните изпитни сесии за учениците по ал. 2, т. 2 се организират в края на всеки учебен срок.

(10) За учениците по ал. 2, т. 2 в съответствие с чл. 112, ал. 7 от ЗПУО експертната комисия към регионалното управление на образованието, в която се включва и представител на Агенцията за социално подпомагане осъществява контрол на всеки учебен срок на организацията и начина на провеждане на изпитните сесии и на резултатите от тях .

(11) Учениците по ал. 2, т. 2, които не са положили успешно в рамките на една учебна година  два и повече изпита за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(12) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2, т. 1. от ЗПУО.

(13) Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления за явяване на изпити за всяка от трите изпитни сесии в срок до 20 учебни дни преди  съответната сесия.

(14) При неподадено заявление да се приема, че ученикът няма да се яви на изпитите от съответната сесия;

(15) Резултатите от изпитите всеки ученик може да провери в електронния дневник Школо, при класния ръководител или при заместник-директора УД.

(16) Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на три поредни сесии, се смята за отписан от училището.

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа EPALE

epaleИнформация за проекта и възможностите , които предлага, може да откриете на адрес http://III.mon.bg

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ

Проектът се осъществява от Министерството на образованието и науката – Национален координатор за учене на възрастни, в съответствие със Споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства №  2014 – 2461 / 001 – 001 между   Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия  и  култура  на Европейската  комисия  и  Министъра  на образованието и науката на Република България.

Oпределени следните водещи цели:

 •  Повишаване  на  участието  на  населението  на  25-64  навършени  години  в образование и обучение на повече от 5% през 2020 г.;
 •  Намаляване дела на неграмотните сред 20-29 годишните на 1.5% през 2020 г.;
 •  Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система на възраст от 18 до 24 г. под 11% през 2020 г.