Самостоятелна форма

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен план.

ГРАФИК

за провеждане на изпити с ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение през учебна 2023/2024 година (ВТОРА ИЗПИТНА СЕСИЯ) тук.

УЧЕНИЦИТЕ, ОБУЧАВАНИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ МОГАТ ДА ПРОВЕРЯВАТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ ПРИ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ, ПРИ ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ И ОНЛАЙН НА АДРЕС https://app.shkolo.bg/

Съгласно Правилника за дейността на СУ „Христо Ботев“-град Съединение

Чл. 80. (1) Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(2) Самостоятелната форма на обучение  се организира за:

 1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
 2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.
 3. ученици с изявени дарби;
 4. лица, навършили 16 години.

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищния учебен план за съответната паралелка през съответната учебна година.

(4) За всяка учебна година учениците, които се обучават в СФО подават Заявление за записване до Директора на училището.

(5) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди съответната изпитна сесия, с изключение на учениците по ал. 2, т. 2.

(6) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в 3 сесии– Първа: Януари, Втора: Юни, Трета: Август-Септември.

(7)     Ред за уведомяване на учениците в СФО за полагане на изпити:

1.Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия;

2.Лицето, определено за класен ръководител на учениците в самостоятелна форма уведомява учениците за правилата на училището при организирането на дейностите през годината:

 • За насрочване на за изпити в съответната изпитна сесия;
 • Конспектите по всеки учебен предмет;
 • Наличните учебни материали;
 1. Уведомяването се осъществява чрез някой от начините:
 • Електронната поща, Съобщение в Електронния дневник;
 • Поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите;
 • Публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни дисциплини;
 • Публикуване на сайта на училището графика за консултации на учителите.
 • Телефонно обаждане .

(8) За лицата по ал. 2, т. 4 се допуска обучение за завършване на два класа в една година,ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението по чл. 31, ал. 4. от Наредбата за организация на дейностите в училищното образование. Лицата полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

(9)Редовните изпитни сесии за учениците по ал. 2, т. 2 се организират в края на всеки учебен срок.

(10) За учениците по ал. 2, т. 2 в съответствие с чл. 112, ал. 7 от ЗПУО експертната комисия към регионалното управление на образованието, в която се включва и представител на Агенцията за социално подпомагане осъществява контрол на всеки учебен срок на организацията и начина на провеждане на изпитните сесии и на резултатите от тях .

(11) Учениците по ал. 2, т. 2, които не са положили успешно в рамките на една учебна година  два и повече изпита за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(12) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2, т. 1. от ЗПУО.

(13) Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления за явяване на изпити за всяка от трите изпитни сесии в срок до 20 учебни дни преди  съответната сесия.

(14) При неподадено заявление да се приема, че ученикът няма да се яви на изпитите от съответната сесия;

(15) Резултатите от изпитите всеки ученик може да провери в електронния дневник Школо или при заместник-директора УД.

(16) Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на три поредни сесии, се смята за отписан от училището.