Права и задължения

Правила за безопасна работа в мрежата и Интернет

Правилник за работа в компютърния кабинет

Пази се от непознати!

 

ГЛАВА ШЕСТА

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

Раздел I. Основни права и задължения

            Чл. 184 (1) Децата, съответно учениците имат следните права:

 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
 3. да избират профила и професията;
 4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
 5. да получават библиотечно-информационно обслужване;
 6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и

задълженията си;

 1. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 2. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;
 3. да участват в проектни дейности;
 4. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;
 5. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
 6. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
 7. да бъдат поощрявани с морални и материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на институционалната общност, описани в Чл.54 от Наредбата за приобщаващото образование

Според характера на проявата наградите биват:

– устна похвала от учител, класния ръководител или директора пред класа, пред педагогическия съвет или пред родителите;

-писмена похвала от директора с обява пред класовете;

-грамота или плакет;

– книга или материална награда;

-парична награда.

По предложение на педагогическия съвет учениците могат да бъдат награждавани и с други награди от училищното настоятелство, РУО или  МОН.

14.да бъдат подпомагат със стипении, определени с акт на Министерския съвет, както  и да се поощряват с еднократно финансово подпомагане съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени в Плана на Комисията по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование и Наредба №13 за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

Чл. 185  (1) Учениците имат следните задължения:

1 да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

2.да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят зa развитие на добрите традиции;

3.да се явяват в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави. На територията на училището да е в приличен външен вид, като не се позволява носенето на:

– шапки и качулки по време на учебни занятия;

– дрехи с дълбоки деколтета и / или непокрит кръст;

– къси поли и къси панталони;

– джапанки и обувки с ток, по-висок от 5 см;

– силен грим;

– големи и ярки бижута.

 1. 4. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
 2. 5. да спазват правилника за дейността на институцията;

6.да имат регистрация в електронния дневник на училището и да проследяват информацията относно оценки, отсъствия, отзиви, съобщения и други;

7.да изпълняват учебните си задължения;

8.да идват в училище преди началото на учебните занятия;

9.да заемат мястото си в класната стая и да се подготвят за учебния час преди биенето на звънеца;

10.да притежават и ползват в часовете изискваните от учителя учебници, тетрадки и материали. Използваните тетрадки, моливници и други пособия трябва да отговарят на възрастовите особености на учениците, да възпитават в естетика и да не съдържат агресивни послания.

11.да присъстват в часовете по физическо възпитание и спорт със спортно облекло и спортни обувки.

12.да опазват училищното имущество, учебната документация, личните си вещи и вещите на съучениците си. За загуба, повреда или кражба на мобилни апарати, ценни вещи, пари, връхни дрехи, спортни екипи и други училището не носи отговорност.

 1. да поддържат добра хигиена в двора на училището, класните стаи и другите училищни помещения;

14.да представят документ за отсъствията си в тридневен срок след завръщане в училище;

15.да присъстват на допълнителни занимания (консултации) по отделни предмети, ако преподаващият учител е констатирал, че ученикът не постига задоволителни образователни резултати.

16.да закусват само на определените за това мeста. Да спазват хигиена при храненето.

17.да спазват Правила за организиране и провеждане на образователния процес и работа през учебната година в условията на Covid-19 в СУ „Христо Ботев“

(2) Учениците нямат право:

 1. да влизат без уважителни причини в учителската стая и в други класни стаи и кабинети;
 2. да внасят и консумират храна и слънчоглед (семки) в коридорите и класните стаи;
 3. да стоят с шапка, качулка и слънчеви очила по време на учебен час.
 4. да дъвчат дъвки, да се хранят по време на учебен час.

5.да рушат материалната база на училището. При установени повреди на училищното имущество се уведомяват родителите на ученика и щетите се възстановяват в седемдневен срок.

6.да преместват ученически маси и столове от една стая в друга без разрешение на дежурния учител;

7.да драскат по стените, чиновете, столовете, да хвърлят предмети по дъските,  да замърсяват класните стаи и коридорите на училището. При установени щети се уведомяват родителите, а ученикът с необходимите хигиенни препарати отстранява нанесената повреда;

8.да  излизат от класната стая по време на учебен час без разрешение на учителя;

9.да възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

10.да  стоят надвесени от прозорците и да  хвърлят  вещи (свои или чужди), да пръкат с вода;

11.да проявяват грубо отношение и физическа агресия, да обиждат и използват нецензурни думи, да уронват авторитета и достойнството, да влизат в пререкания с педагогическия и непедагогическия персонал на СУ;

12.да унижават личното достойнство на съучениците си, да прилагат физическо, вербално, психическо, кибер насилие върху тях,  в това число и свързано с религиозни, етнически и полови различия. Провинените се наказват съгласно ЗПУО и Правилника на училището;

 1. да влизат в сградата на училището след започване на учебните часове.
 2. да вдигат шум и да пречат с поведението си на учебния процес.
 3. да тичат в класната стая и коридора на училището. Да се пързалят по парапета на стълбите между етажите на сградата, както и на парапета на външните стълби на входа на училището.
 4. да участват в хазартни игри, да употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества, електронна цигара, вейп, наргиле, балони с райски газ на територията на училището;
 5. да носят оръжие в училище, както и други предмети, които са източник на повишена опасност (ножове, пиратки и др.). При установено нарушение предметът се взема от ученика и се връща на родителя.

18.да носят в училище ненужни пособия, музикални тонколони, вещи и спортни принадлежности, които не се изискват за учебните занятия от преподавателя.

19.да влизат в двора на училището с велосипеди и МПС, с което биха застрашили  живота на учениците.

20.да използват мобилен телефон и други технически и електронни средства по време учебни занятия. При установено нарушение апаратът се отнема и се връща на родителя.

 1. да снимат с мобилния си телефон и да публикуват/разпращат в електронните медии и в социалните мрежи снимки/видеоклипове и информация за съученици и учители без тяхното разрешение, както и снимки/видеоклипове в сградата и в двора на училището, които уронват авторитета на СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение като институция.
 2. да бъдат на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето
 3. 23. да вземат и използват личните вещи (в това число телефони, портмонета, дрехи, раници, чанти) и пособия на други ученици без тяхно съгласие; да ровят в чантите, раниците, дрехите им.

Чл. 186.(1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

 1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение; Родителят информира и/или потвърждава за заболяването класния ръководител с писмо, по имейл, в телефонен или личен разговор, или с подпис на гърба на документа.
 2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя;
 3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител. В случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, (при извънредни случаи, случай на починал близък или непредвидими ситуации) родителят уведомява по имейл, лична среща или в телефонен разговор класния ръководител и подава заявлението след направеното отсъствие, до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище;
 4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието. Писменото заявление се входира в канцеларията най-малко три дни преди датата на отсъствието. В случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен/личен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основана заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.

(2)В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или промяната на формата на обучение на ученика.

(3) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден  и няма данни, че е налице някоя от уважителните причини, определени в aл l., класният ръководител е длъжен да уведоми родителя с писмо, по имейл, съобщение в електронния дневник, лична среща или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствието.

(4) Отсъствията на ученика се отбелязват в електронния дневник на класа

(5) При мотивирано писмено заявено желание на родителя в заявлението по чл. 18, ал. 4  от Наредба №10 ученик, включен в целодневна организация на учебния ден, може да не участва в една или две от дейностите по чл. 17, ал. 1 в определени дни.

(6) При допуснати 3 отсъствия по неуважителни причини на ученика от училище класният ръководител писмено уведомява родителя и обсъжда с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.

(7) Документите за извиняване на отсъствия по уважителни причини се представят най-късно до 3 учебни дни след идването на ученика в училище.

Чл. 187. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.

(2) Ученик се отписва от училището, когато:

 1. се премества в друго училище;
 2. се обучава в дневна или комбинирана форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;
 3. се обучава в самостоятелна форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.

Раздел III. Санкции на учениците

Чл. 195. За преодоляване на проблемното поведение на детето или ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в институционалната среда, с участието му в дейността на институцията и с поведенческите му прояви се прилагат една или повече от следните дейности за въздействие върху вътрешната мотивация (Конкретно разписание на различните дейности е описано в чл.46-чл.52 от Наредба за приобщаващо образование (27.10.2017г.)):

1.обсъждане между ученика и  преподавателя/класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;

 1. използване на посредник при решаване на конфликт в училище;
 2. разговор с родител/ представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето;

4.консултиране на детето или ученика с психолог;

 1. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин;
 2. насочване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;
 3. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);
 4. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището, включително определяне на възможности за участие на ученика в доброволчески инициативи;

9.дейности по Училищната програма за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система или по Механизма за преодоляване на тормоза в училище или Процедурата при трайно непосещаване на училище (пет последователни дни) по неуважителни причини (в зависимост от конкретния случай);

10.работа с външни институции (ЦОП, МКБППМН, Отдел „Закрила на детето“, ДПС, РУО, психолог и други).

Чл. 195.А (1) За неизпълнение на задълженията на учениците, определени в ЗПУО, в подзаконовите нормативни актове по прилагането му и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на механизмите за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците, посочени в т.1-10  може да се налагат следните санкции:

 1. забележка;
 2. преместване в друга паралелка в същото училище;
 3. предупреждение за преместване в друго училище;
 4. преместване в друго училище;
 5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.

(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да наложи мярката „отстраняване на ученика до края на учебния час“.

1.При налагане на мярката по чл. 195А, ал. 2 за времето на отстраняване на ученика не се отбелязва отсъствие.

2.За времето на отстраняване от час ученикът няма право да напуска територията на училището.Ученикът е длъжен да остане пред отворената врата на класната стая (кабинета) до края на учебния час под надзора на учителя, който му възлага подходяща задача за изпълнение (напр. Чете урока от учебника и др.).

3.След часа, учителят и ученикът запознават класния ръководител (ако е в сградата  на училището) и заедно информират директора (зам-директора по УД), за да се предприемат дейности за преодоляване на проблемното поведение, повишаване на мотивацията и на социалните умения за общуване на ученика (в това число консултация/допълнителна работа с ученика).

4.Учителят, отстранил ученика от час, задължително уведомява родителя на ученика до края на работния ден за наложената мярка и за предприетите мерки чрез електронния дневник на училището или писмено.

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, на ученика се налага мярката „отстраняване от училище до отпадане на основанието за отстраняването му“. Веднага след  отстраняването наученика  се предприемат дейности за повишаване на мотивацията и на социалните умения за общуване  и за преодоляване на проблемното поведение на ученика, и класният ръководител уведомява родителя.

(4)За всички предприети дейности с децата или учениците за преодоляване на проблемното им поведение и за справяне със затрудненията им с приобщаването в образователния процес и в институционалната среда, с участието в дейността на институцията и с поведенческите им прояви се информира родителят, а за дейността по чл. 195, т. 7 се изисква и информираното му съгласие. (Чл.195,т.7-индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);

(5)Родителят е длъжен да съдейства и да подпомага учителите и другите педагогически специалисти при реализирането на дейностите по чл. 195 т.1-10.

(6) При отказ от страна на родителя да съдейства и да подпомага  реализирането на дейностите по чл. 195 т.1-10, директорът на институцията писмено сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето или ученика за предприемане на действия при необходимост при условията и по реда на Закона за закрила на детето.

(7) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ уведомява директора на училището за предприетите действия по отношение на родителя в срок до 10 работни дни от предприемането им.

(8) Дейностите по чл. 195 се предприемат и се осъществяват независимо от предприетите действия по ал. 6 по отношение на родителя.

Чл. 196. (1) Санкцията „преместване в друга паралелка в същото училище“ не се прилага, когато паралелката е само една;

(2) Санкцията „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(3) Мерките по чл. 195 А, ал. 2 и 3, както и санкциите „предупреждение за преместване в друго училище“ и „преместване в друго училище“ не се налагат на учениците в класовете от началния етап.

(4) Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се налагат за тежки или системни нарушения.

(5) Санкции  и мерките по чл.195 А ал. 2 и ал.3 не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

Чл. 197. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 195 А , ал. 1. Мерките по чл. 195 А, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл.195 А, ал. 1, като с тях се цели да се преодолее проблемното поведение на ученика.

(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

(3) Освен налагането на санкция в зависимост от причините за проблемното му поведение на ученика се предоставя обща подкрепа за личностно развитие по чл. 178, ал. 1, т. 12 ЗПУО като консултации по учебни предмети, консултации с психолог за преодоляване на проблемното поведение, допълнително обучение и допълнителни консултации по учебни  предмети в неучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в занимания по интереси, кариерно ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения или отпадане от училище.

(4) Видът на общата подкрепа по ал. 3 се определя в плана за действие по чл. 23 от координатора по чл. 7 от НАРЕДБАТА за приобщаващото образование съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и родителя.

(5)За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от училище на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини или са в риск от отпадане, класният ръководител и/или педагогическият съветник в училището осъществяват връзката и сътрудничеството между училището, семейството и обкръжението на учениците.

(6)За ученик с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемното поведение:

 1. 1. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин;
 2. 2. създаване на условия за включване на детето или ученика в занимания, съобразени с неговите интереси и потребности;
 3. 3. индивидуална подкрепа за детето/ученика от личност, която той уважава (наставничество);
 4. 4. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището, включително определяне на възможности за участие на ученика в доброволчески инициативи;

5.дейности по Училищната програма за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система или по Механизма за преодоляване на тормоза в училище или Процедурата при трайно непосещаване на училище (пет последователни дни) по неуважителни причини по чл.214 ал.5, т.26 от настоящия Правилник (в зависимост от конкретния случай).

(7)Дейностите по ал.(6) се прилагат след проведени от класния ръководител насочващи и мотивиращи дейности с ученика, които не са дали резултат. За дейността родителят се информира чрез електронния дневник на училището.

Чл. 198. (1) Санкциите са срочни.

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.

(3) Когато санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище“,„предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

Чл. 199. (1) Санкцията „Забележка“ се налага и при допуснати 10 отсъствия по неуважителни причини. Санкцията се налага със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител.

(2) Санкцията „преместване в друга паралелка в същото училище“ се налага и при допуснати  15 отсъствия по неуважителни причини. Санкцията се налага със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител по реда на Чл.164 от настоящия Правилник.

(3) Санкцията „предупреждение за преместване в друго училище“ се налага и при допуснати  20 отсъствия по неуважителни причини. Санкцията се налага със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(4) Санкцията „преместване в друго училище“ се налага и при допуснати 30 отсъствия по неуважителни причини. Санкцията се налага със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(5) Санкцията „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се налага и при допуснати 30 отсъствия по неуважителни причини. Санкцията се налага със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(6) Мярката по чл. 195 А, ал. 3 се налага със заповед на директора.

Чл. 200. (1) Директорът на училището задължително писмено уведомява родителя или съответното лице по ал. 2 т.3 и т.4 за откриването на процедура по налагане на санкция, а в случаите на налагане на санкция „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ – и съответните териториални структури за закрила на детето.

(2) При уведомяването по ал. 1 директорът задължително посочва извършеното от ученика нарушение и отправя покана за участие на родителя в процедурата по налагане на санкция. В уведомлението по ал. 1 се посочват и условията, при които родителят може да участва в процедурата по налагане на санкцията:

 1. При изслушване на малолетен ученик родителят има право да присъства и да изрази мнение. Той представлява малолетния ученик в процедурата лично или оправомощава за това друго лице;
 2. Непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителя си. При изслушване на непълнолетен ученик родителят има право да присъства и да изрази мнение.

3.В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписване на ученика от училището или промяна на формата на обучение,  както и на адрес и контакти на лицето.

 1. При неизпълнение от страна на родителя на задълженията по т.3,както и в случаите, когато родителят или лицето по т.3 не могат да бъдат открити на посочения адрес, директорът на училището сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на ученика за предприемане на действия при условията и по реда на Закона за закрила на детето.

(3)Връчването на уведомлението по ал. 1 се извършва от служител на училището, по пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на родителя или на лицето по т.3 от ал.2. Съобщаването по ал. 1 може да се извърши и на посочен от родителя или лицето по т.3 от ал.2 електронен адрес, като в този случай връчването се удостоверява с копие от електронния запис за това.

(4) Преди налагане на санкция по чл. 195 А, ал. 1 и на мярката по чл. 195А, ал. 3, директорът – за санкциите „забележка“ и „преместване в друга паралелка в същото училище“ и за мярката по чл. 195  А, ал. 3, съответно педагогическият съвет – за другите санкции, задължително  изслушва ученика в присъствието на психолог или на педагогически съветник и/или се запознава с писменото обяснение на ученика на фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. На изслушването присъства и социален работник в съответствие с чл. 15, ал.4 от Закона за закрила на детето.

(5)Родителят на ученика, съответно лицето по т.3 от ал.2, има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

(6)По предложение на класния ръководител и/или по молба на непълнолетния ученик, съответно на родителя, когато ученикът е малолетен, изслушването на ученика може да се извърши и в присъствието на учител или на друг педагогически специалист от училището, или на друго лице, на което ученикът има доверие.

(7)За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването директорът може да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които преподават на ученика, както и ученици от училището, запознати с конкретното нарушение.

(8)За всяка процедура по налагане на санкция и на мярката по чл. 195 А, ал. 3 се определя лице, което да представи обстоятелствата, свързани с извършеното нарушение – класният ръководител или учител, който преподава на ученика.

(9)В зависимост от тежестта на нарушенията и обстоятелствата класният ръководител и/или педагогическият съвет обективно преценяват и предлагат на директора съответната санкция.

(10) Преди налагане на санкциите и преди определяне на дейностите по чл. 195 А, ал. 1,2,3 се взема предвид мнението на класния ръководител на ученика.

Чл. 201. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението по чл. 199.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й. В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика и за преодоляване на проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, и причините да не дадат резултат.

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и писмено от класния ръководител на родителя му (чрез Съобщение в електронния дневник (писмено) или чрез e-mail), а заповедта за налагане на санкция „преместване в друго училище“ – от директора- на началника на регионалното управление на образованието.

(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл. 259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО.

(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на Административно процесуалния кодекс.

Чл. 202. (1) Наложените санкции се отразяват в електронния дневник, в личния картон/личното образователно дело. и в бележника за кореспонденция на ученика.

(2) Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище“, продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието.

(3) Ученик, на когото е наложена санкция „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“, за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех.

Чл. 203. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2)     По желание на ученика след заличаване на санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище“ и „преместване в друго училище“ той може да продължи обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен.

(3)    Заличаването се отбелязва в електронния дневник и в личния картон на ученика.