„Училищни електронни медии“

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА

КЛУБ „УЧУЛИЩНИ ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ“

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

при СУ „Христо Ботев” – гр. Съединение

Към сайта на клуб „Училищни електронни медии“ тук.

Описание: Затвърждаване и надграждане на придобитите знания и умения по предмета БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В РАЗДЕЛ „Училищни електронни медии” у учениците, провокиране на логическото и творческо мислене на учениците, поставяне на задачи за самостоятелно търсене на актуални събития и отразяването им, повишаване на мотивацията на учениците за изграждане и изразяване на гражданска позиция.

Цели:

1.Общ поглед върху масовата комуникация като процес, електронните медии като феномен и мисията им в съвременното общество.

2.Да познават основни моменти в историческия процес на възникването на електронните медии и еволюцията им.

3.Да имат представа за състоянието и тенденциите на електронния медиен пазар по света и у нас.

4.Да осмислят мястото на Интернет вестника, сайтовете за информация, радиото, телевизията в медия – микса.

5.Да са наясно с технологичния и с творческия процес, както и със спецификата на журналистическите жанрове и да могат да подготвят журналистически текстове за Интернет пространството.

6.Да знаят какви са различните професии в електронните медии и да се срещнат с действащи журналисти онлайн.

7.Да си дадат отговор на въпроса: „На кого е нужна рекламата – на електронните медии или на бизнеса?”

8.Да придобият популярност сред своите съученици.

Ръководител на клуб: Чудомира Атанасова-старши учител по БЕЛ