Електронна платформа за учене на възрастни в Европа EPALE

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа EPALE

epaleИнформация за проекта и възможностите , които предлага, може да откриете на адрес http://III.mon.bg

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ

Проектът се осъществява от Министерството на образованието и науката – Национален координатор за учене на възрастни, в съответствие със Споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства №  2014 – 2461 / 001 – 001 между   Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия  и  култура  на Европейската  комисия  и  Министъра  на образованието и науката на Република България.

EPALE

EPALE е многоезична общност с отворено членство, финансирана от Европейската комисия, като най-новата инициатива от постоянния ангажимент за подобряване на качеството на ученето за възрастни в Европа. Можете да прочетете повече за политиката на ЕС в областта на ученето за възрастни тук.

Сайтът е специално предназначен да бъде от полза за учители, преподаватели, изследователи, научни работници, лица, ангажирани с изготвянето на политики, и всеки друг, който се занимава професионално с ученето за възрастни в Европа. Почти 2000 от Вас взеха участие в проучването ни за това как EPALE може да задоволи потребностите Ви, и сега отговорите Ви ни помагат да оформим платформата.

С разрастването на сайта ще можете да обменяте новини, мнения, идеи и ресурси с други професионалисти в областта на ученето за възрастни в цяла Европа.

Целта ни е да Ви включим в целия процес на разработване на EPALE, така че платформата да отговаря на очакванията Ви и да Ви даде това, което Ви е необходимо, за да сте в течение на развитието на ученето за възрастни в Европа.

Можете да се информирате за някои от дейностите в България от нашия месечен бюлетин.

 

Ако желаете Вашите събития и дейности да бъдат отразени в Електронната платформа за учене на възрастни в Европа EPALE, можете да ни изпратите информацията, като влезте в секцията за качване на информация от бутона по-долу.

Към секцията за качване на информация

Oпределени следните водещи цели:

  •  Повишаване  на  участието  на  населението  на  25-64  навършени  години  в образование и обучение на повече от 5% през 2020 г.;
  •  Намаляване дела на неграмотните сред 20-29 годишните на 1.5% през 2020 г.;
  •  Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система на възраст от 18 до 24 г. под 11% през 2020 г.
  • За постигане на националните цели и на приоритетни направления от Европейската програма  за  учене на  възрастни  настоящият  проект  предлага дейности,  които  ще укрепят взаимодействието на заинтересованите страни на всички нива на управление -местно, областно, национално.
    За  успешното  изпълнение  на  функциите  на  националния  координатор  за учене  на възрастни  ще  се предприемат  действия  за  осигуряване  на многостепенно  ниво  на координация  и  взаимодействие. Ще бъдат  определени областни  координатори  във всичките  28 области на  страната,  а училищата за възрастни,  ще  бъдат  обединени в национална мрежа.
    Ще бъдат разработени инструменти за прилагане на практика на Модела за мониторингна сектора за учене на възрастни, разработен в периода 2012 – 2014 г. За  активиране  на  действията  на  различни институции  и  организации  на местно,областно и национално ниво, както и за увеличаване на осведомеността на широката общественост за ползите от ученето през целия живот, ще бъдат организирани Дни на ученето през целия живот и семинари, а чрез сайта на проекта ще се разпространяват всички актуални новини и документи. Ще бъдат изготвени филми, които да мотивират преждевременно  напуснали образователната  система  да  се  включат  отново  в образование или обучение. Очаква  се  постигнатите резултати  да  въздействат  върху  цялостното  развитие на националния  сектор  за  образование  и  обучение  на  възрастни  в  България  и да подпомогнат изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни.