„Подкрепа за успех“

ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

В СУ „Христо Ботев“-град Съединение  през втори срок на 2018/2019 учебна година стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към  ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система. Предвижда се и кариерно ориентиране за ученици от V до VII клас.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Графици за дейностите на 7-те групи в СУ „Христо Ботев“-град Съединение тук.

График БЕЛ 2 клас, График БЕЛ 3 клас, График БЕЛ 4 клас, График БЕЛ 5 клас, График БЕЛ 8 клас, График МАТ 5 клас, График МАТ 6 клас