„Знаещите и можещите успяват“

През учебната 2012/2013 година в СОУ "Христо Ботев" град Съединение стартира

проект BG051PO001-4.1.05  по ОП "Развитие на човешките ресурси" към Европейските структурни фондове и международни програми на МОМН под схемата “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”  с наименование „ЗНАЕЩИТЕ И МОЖЕЩИТЕ  УСПЯВАТ”

Към сайта на проекта тук.

Обща цел  : Целта е да се подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от естическите малцинства чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, засилване на мотивацията за участие в образователния процес и допълнителни занимания с деца, чийто майчин език не е български.

Специфична цел  : Чрез този проект се цели да се мотивират децата от ромски произход да участват активно в обучението, да променят отношението си към образователния процес, в резултат на по-добра подготовка и занимания, които ще развият уменията им  в областта на изкуствата. Интеграционният ефект ще се получи от по-добрата среда, която ще се създаде чрез ДМА, лаптопи и специални помагала, с които ще си служат  по време на езиковите занимания. Целта за образователна интеграция се постига и с по-малките групи за занимания, с комуникацията с останалите участници, които не са част от целевата група, тъй като в групите ще бъдат включени и деца, които не са роми, но имат затруднения при възприемане на материала по БЕЛ. Конкретната цел е и намаляване на броя ученици от ромски произход , които поради несправяне с учебния материал, постепенно се отказват от учене. Трябва да се постигне ефект и при родители, които ще участват в дейностите по проекта. Те трябва  да осъзнаят нуждата на децата им от качествено образование за по-добрата им реализация и социализация. Целта на проекта е да повиши  и насочи квалификацията на учителите за трудностите при работа с деца –билингвисти.

Основни дейности:

 

І.     Сформиране на групи  за допълнителни занимания по  Български език  и реализиране на допълнителни езикови занимания по групи:

І клас- 3 пъти седмично;ІІ клас- 3 пъти седмично; ІІІ клас- 2 пъти  седмично; ІV клас – 2 пъти седмично;  V , VІ и VІІ клас – три пъти седмично.

ІІ.  Клуб по приложни  изкуства от  18 ученика с основни дейности:

  1. Украса на битови предмети от дървесина с пирограф.
  2. Използване на декулажната техника за украса на изделия от керамика и стъкло;
  3. Работа с текстилни материали- изработване на макрамета и картички с бродерия.
  4. Изработване на керамичен стенен часовник.

ІІІ.  Разработване на учебни програми и планове за допълнителните занимания по български език и план за дейностите на  клубовете по изкуства.

ІV.  Обучение на учителите, участващи в дейностите по проекта,  за работа в мултикултурна среда.

V. Изготвяне на рекламни материали с цел информираност и публичност на проекта по ОП за РЧР.

VІ. Работа с родители на деца от етническите малцинства – включването им в родителски активи, в  училищното настоятелство, участие на по-активни родители в театралната трупа и клуба за фолклор.

VІІ. Подобряване на средата с цел равен достъп до образованието.

VІІІ. Посещение на музеи, екзкурзии.

ІХ. Сформиране на клуб „В градината на разнообразието” за фолклорна дейност и изучаване на инструменти.

Х. Театрална група „Детство мое”.

Информация за проекта може да намерите тук

 

 

 

 

 

 

 

Новогодишни играчки – ръчна израбтка с техника декупаж, изработени с групите по проекта с г-жа Иванка Габровска.