„Да продължим традициите“

През 2011/2012 учебна година за  пореден път в СОУ "Христо Ботев" град Съединение  се реализира проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на учениците по реда на ПМС№129/11.07.2000 година

„ДА ПРОДЪЛЖИМ ТРАДИЦИИТЕ”

І. ЦЕЛИ

        1. Формиране на личността и социална мотивация на учащите се за системни занимания със спорт в учебната дейност и свободното време. Стремеж към водене на природосъобразен, физически активен и здравословен начин на живот.

       2.  Подобряване нивото на обучение в часовете по ФВС, залегнали в учебната програма. Издигане на по-високо ниво на спортно-техническите и тактическите умения и навици на учениците в отделните спортове.   

ІІ. ДЕЙНОСТИ

1.Лъвски скок

2.Турнир по „Волейбол”                                              

3. Пролетен спортен празник 

4. Национален крос в гр. Пловдив – „Ден на детето”

5. Национален крос в гр. Пловдив – „Олимпийски ден”

 ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ С ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН ЕФЕКТ.

      

  1. Създаване на положителното отношение към училището, като място за удовлетворяване спортните потребности на всеки ученик.
  2. Подобряване на физическото състояние и развитие на учениците .
  3. Създаване на навици за водене на природосъобразен, физически активен и здравословен начин на живот.
  1. Издигане на по-високо ниво на спортно-техническите и тактическите умения и навици на учениците.
  2. Участие в училищни, общински, регионални и областни състезания по различни видове спорт през учебната 2011/2012 година.
  3. Откриване на спортни таланти.