НП „Без свободен час в училище“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ”

     УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА     за учебните „свободни часове”, които ще се водят от учители-неспециалисти 

През 2022/2023 учебна година за  пореден път в СУ „Христо Ботев“- град Съединение  се реализира проект по Национална програма  „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ“.

Целта на проекта е да се повиши ефективността на разходите в училище чрез оптимизиране на вътрешната структура и качество на образованието. Чрез осигуряване на   заместници на отсъстващи учители да се намали броя на свободните за учениците часове и да се ангажира времето им. Да се повиши качеството на учебно-възпитателния  процес, успеваемостта на учениците, дисциплината в училище, както и опазване живота и здравето на учениците,това са основните цели,които целим да постигнем в работата   си.

Ефект от реализирането на мярката:

    1. Ресурсно и финансово обезпечаване на образователно-възпитателния процес в училище.
    2. Свеждане до минимум свободните часове на учениците, поради отсъствия на учители.
    3. Усвояване на пълния обем часове предвиден за всеки учебен предмет и повишаване на качеството на обучение.
    4.  Повишаване на авторитета на училището сред  родителската общност.
    5.  Осигуряване на безопасни условия за възпитание и  обучение.
    6. Осигурени са допълнителни средства, необходими за заплащането на заместващите учители.
Повече за проекта може да видите   от презентацията изготвена от РУО – Пловдив .