В V-VII клас

 

ПРИЕМ 5-7 КЛАС

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ  за учебната 2024/2025 година, утвърден със Заповед № РД-10-632/29.03.2024 г. на Директора на СУ „Христо Ботев“-град Съединение тук.

В СУ „Христо Ботев“ в прогимназиален етап има разкрити  паралелки, които се обучават при отлични условия в новооткритата Централна сграда.

v   Обучението се осъществява по учебни програми за общообразователна подготовка, утвърдени от МОН.

v   Изучава се английски и френски език.

v   Осигурено е целодневно обучение за желаещите с  топъл обяд.

v   Учениците участват и представят достойно училището на олимпиади, състезания и извънкласни мероприятия.