Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети -МОН


2022/2023 година

Със Заповед РД-10-395/17.01.2023г. на Директора на СУ „Христо Ботев“   е актуализиран състава на Обществения съвет тук.

 2020/2021 година

Със Заповед РД-10-356/29.01.2021г. на Директора на СУ „Христо Ботев“   е актуализиран състава на Обществения съвет тук.

Със Заповед РД-1006/16.09.2020г. на Кмета на Община Съединение  за представител на Община Съединение е определен Ангел Къцов-Заместник Кмет

 

 


2018/2019 година

Състав на Обществен съвет, съгласно Заповед РД-10-83/11.10.2018г. и Заповед РД -10-120-26.10.2018г.

Председател: Запрянка Дараджанска

Секретар: Цонка Толева

Представител ОбА-Никола Бакалски

Членове: Ана Стойчева и Стефка Мрънкова

Резервни членове: Диана Белишка, Надежда Гълъбова-Попова, Ваня Манчева, Милена Терзийска.

2016/2017

На родителска среща на 09.09.2016г. от всички класове бяха номинирани родители – делегати за участие в Обществен съвет.

По Покана на Директора на СУ „Христо Ботев“-град Съединение – г-жа Йорданка Кичукова, на 10.11.2016г. беше свикано Общо събрание на всички родители на учениците от училището с дневен ред: Избор на членове на Обществен съвет. Чрез гласуване за членове на Обществен съвет от родителите бяха избрани:

Ана Стойчева (родител на ученик в първи клас),

Петрунка Кацарска (родител на ученик в пети клас),

Запрянка Дараджанска (родител на ученик в пети клас)

и Цонка Толева (родител на ученик в девети клас).

Пети член на Обществения съвет е г-н Ангел Къцов- заместник кмет на Община Съединение като представител на финансиращия орган.

На 15.11.2016г., в централната сграда на СУ „Христо Ботев“-град Съединение се състоя първото заседание на Обществения съвет, на което единодушно с 5 гласа „ЗА“ са избрани за Председател на Обществения съвет- Петрунка Кацарска и за секретар – Запрянка Дараджанска.