Търгове

2021 година

ЗАПОВЕД № РД-10-721/28.06.2021 Г. ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ТЪРГА

ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

С явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет стопански години на земеделска земя – частна училищна собственост  (нива), находяща се в землищата на населените места на Община Съединение.

Описание: имот №069062, местност: „Пети блок”, кат.: трета, площ:18,136  дка.

Тръжни документи се получават в СУ „Христо Ботев” гр.Съединение, ул. ”Баба Исака Скачкова” №3, в канцеларията на втори етаж от 8,30 ч. на 21.06.2021 г. до 16,30 ч. на 22.06.2021 г..

Заявления за участие в търга се приемат от 23.06.2021г. до 16,30 ч. на 25.06.2021 г. в СУ „Христо Ботев” гр.Съединение .

Търгът ще се проведе на 28.06.2021г. от 10,00ч. в СУ „Хр. Ботев” гр.Съединение.

Всички документи за участие в търга:

Заявление, Тръжна документация, 

Декларация, Заповед
 

2016 година

Заповед №898/31.08.2016г. за приключване на търг за отдаване под наем на земеделски земи- училищна собственост

Created by Readiris, Copyright IRIS 2007

Created by Readiris, Copyright IRIS 2007

Заповед №830/19.08.2016г. за отдаване под наем на земеделски земи- училищна собственост

Created by Readiris, Copyright IRIS 2007

Created by Readiris, Copyright IRIS 2007
Заповед №90/15.10.2013г. за отдаване под наем на земеделски земи- училищна собственост