Архив Новини 2022/2023

РАБОТНО ВРЕМЕ 
НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

НА 13; 14; 17 ЮЛИ 2023 Г.

СУТРИН: 08:00 Ч. – 13:00 Ч.
СЛЕДОБЯД: 13:00 Ч. – 17:00 Ч.

В КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ № 2, ЕТ.2

Заявление за участие във втори етап на класиране zajavlenie_vtoro_klasirane.docx

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № РД-01-196/ 28.04.2023 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И
ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНA  ТУК.

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г. И ЗА ЗАПИСВАНЕ 

Съдържание на новината:

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

Резултатите от НВО ще бъдат обявени до 28.06.2023 г. Всеки ученик може да провери своите резултати от НВО, както и от изпита за проверка на способностите, ако е положен такъв, в електронната система: https://infopriem.mon.bg/  с входящ номер и уникален код за достъп, който ще намерите в служебните бележки за допускане до изпитите.

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. се осъществява в периода от 05 юли 2023 г. до 07 юли 2023 г. Подаването на заявление за участие в трето класиране е от 26 юли до 27 юли 2023 г. Подаването на заявление за участие в четвърто класиране е от 07 август до 08 август 2023 г.

Максималният брой точки при балообразуването е 500 точки, които са сума от броя на точките, получени на НВО по български език и литература и математика, умножени със съответния коефициент, и оценките на два балообразуващи предмета от свидетелството за основно образование, превърнати в точки.

Скала за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование в точки:

Отличен 6 – 50 точки

Много добър 5 – 39 точки

Добър 4 – 26 точки

Среден 3 – 15 точки

Когато ученик не се е явил на изпит от националното външно оценяване, защото е бил в болничен престой или е бил под карантина, но в годината на кандидатстване е участвал на областен и/или национален кръг на олимпиадата от календара на МОН по български език и литература и/или по математика, балът му се формира, като вместо резултата от националното външно оценяване се използва по-високият му резултат по съответния учебен предмет от областния или националния кръг на олимпиада, изразен в точки като процент от максималния брой точки. Заявление по образец за използване на резултатите от областен и/или национален кръг от олимпиадата от календара на МОН по български език и литература и/или от областен и/или национален кръг от олимпиадата по математика, проведени в годината на кандидатстване, вместо резултатите от националното външно оценяване, се подава в Регионално управление на образованието – Пловдив преди 05.07.2023 г. с приложени копия на документи от болничното заведение или от регионалната здравна инспекция, доказващи болничния престой или карантина, като се представят и оригиналите им за сверяване.

Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата за прием, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по този реда се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците. Ученици с еднакви показатели и след това подреждане се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.

При онлайн подаване на заявление, следва да се има предвид следното:

– входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://infopriem.mon.bg/  с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, които ще намери в служебната бележка за допускане до изпитите;

– за всяка област /ако ученикът желае да кандидатства за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;

– въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

Ако ученикът не желае да кандидатства онлайн, заявление по образец може да получи, попълни и подаде в един от следните центрове:

Центрове за подаване на документи за участие в І, ІІІ и IV етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършено основно образование във всяка община на територията на област Пловдив:

Пловдив:

ОУ “Екзарх Антим І”, ул. “Захари Стоянов” № 86

СУ “Цар Симеон Велики” ул. “Лука Касъров” № 13

СУ “Св. Софроний Врачански”, район “Тракия”, ул. „Съединение“ №53

СУ „Пейо Яворов”, бул. „България” №136

СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ №27

Асеновград:

ОУ „Ангел Кънчев”, пл. “Калоян” №1

Брезово:

СУ „Христо Смирненски“, ул. „Васил Коларов“ №1

Калояново:

ОУ „Иван Вазов“, ул. „Кирил и Методий“ №26

Карлово:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. “Васил Караиванов” № 4

Кричим:

СУ „Петко Р. Славейков“, бул. „Тракия“ №24

Куклен:

СУ „Отец Паисий“, ул. „Ал. Стамболийски“ №52

Лъки:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Дичо Петров“ №4

Марица, с. Маноле:

СУ „Васил Левски“, ул. „Осма“ №5

Перущица:

ОУ „Петър Бонев“, ул. „Христо Ботев“ №7

Родопи, с. Първенец:

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Патриарх Евтимий“ №3

Първомай:

НУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ №5

Раковски:

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Петър Богдан“ №48

Садово:

ОУ „Гео Милев“, ул. „Лиляна Димитрова“ №2

Сопот:

НУ „Неделя Петкова“, бул. „Иван Вазов“ №51

Стамболийски:

ОУ „Христо Смирненски“, ул. „Ген. Гурко“ №7

Съединение:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

Хисаря:

ОУ „Климент Охридски“, ул. „Иван Вазов“ №73

Работно време на центровете:

І етап на класиране: от 05.07 до 07.07.2023 г. – 08.00 до 18.00 часа

ІІІ етап на класиране: от 26.07 до 27.07.2023 г. – 08.00 до 18.00 часа

IV етап на класиране: от 07.08 до 08.08.2023 г. – от 08.00 до 18.00 часа

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили основно образование в годината на кандидатстване, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. В класирането имат право да участват и лица, завършили основно образование, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидитстване.

За паралелките с профил „Музика“ може да се кандидатства само с успешно положен изпит за проверка на способностите по музика или на изпит за прием в специализираните училища към Министерство на културата!

За участие в класирането могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат по съответния ред от експертната комисия към РУО.

За първи етап на класиране учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, едновременно в повече от една област.

В заявлението за участие в първи/трети/четвърти етап на класиране желанията трябва да са подредени (на първо място, на второ място, на трето място, …) приоритетно, като на първо място се посочи най-желаното училище със съответния профил или специалност от професия. За да се избегне вероятността ученикът да остане извън класирането, се препоръчва да впише в заявлението възможно най-голям брой желания!

Класирането на учениците се осъществява от компютърна програма в зависимост от формирания бал за съответното училище и профила/специалността от професия, като балообразуването е налично в публикуваното в раздел „Прием“ приложение към заповед за утвърждаване на държавния план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Пловдив за учебната 2023/2024 г.

Списъците с приетите ученици на І етап на класиране ще бъдат обявени до 12 юли 2023 г.

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично. Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани в работните дни от 13 юли 2023 г. до 17 юли 2023 г., като подават следните документи:

– заявление до директора

– оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави

– оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия

Учениците, които са класирани по второ или следващо желание, могат да участват във ІІ етап на класиране, като подават заявление по образец в училището, в което са класирани на І етап, от 13 юли до 17 юли 2023 г. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 19 юли 2023 г., като записването е до 24 юли 2023 г. в училището, в което са приети. На 25 юли 2023 г. ще бъдат обявени свободните места за ІІІ етап на класиране. За участие в ІІІ етап на класиране заявление се подава на 26 и 27 юли 2023 г. само за обявените свободни места! В него имат право да участват ученици, завършили успешно основно образование, които не са кандидатствали до момента или които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием.

Списъците с приетите ученици на ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 31 юли 2023 г., а записването на приетите ученици ще се осъществи на 01 и 02 август 2023 г. в училището, в което са приети.

Незаетите места за ІV етап на класиране ще бъдат обявени на сайта на РУО – Пловдив до 04 август 2023 г.

За участие в ІV етап на класиране заявление се подава на 07 и 08 август 2023 г. само за обявените свободни места! В него имат право да участват ученици, завършили успешно основно образование, които не са кандидатствали до момента или които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием.

Списъците с приетите ученици на ІV етап на класиране ще бъдат обявени до 10 август 2023 г., а записването на класираните ученици ще се осъществи в работните дни от 11 до 14 август 2023 г. в училището, в което са приети.

Незаетите места след ІV етап на класиране ще бъдат обявени на сайта на РУО – Пловдив до 16 август 2023 г., а попълването им ще се осъществи до 10 септември 2023 г. по ред, определен от директора на съответното училище, при спазване на изискването за класиране на учениците в зависимост от формирания бал.

Над утвърдения план-прием може да се приемат:

– близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VIII клас

– ученик с двама починали родители при заявено от него желание

Заявление по образец с приложени документи за записване над утвърдения план-прием в посочените горе случаи се подава до началника на РУО – Пловдив в Центъра за административно обслужване /стая 22/ на РУО – Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Цариброд“ №1.

Публикувано от:
РАЙЧЕВ, РАНГЕЛ
Старши експерт по организация на средното образование

07.07.2023 г. – УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА 10 КЛАС!

На 7 юли 2023 г. учениците от 10 клас получиха удостоверенията си за завършен първи гимназиален етап от класния ръководител г-жа Чудомира Атанасова и заместник-директора г-жа Таня Тодорова. Успех и във втори гимназиален етап, десетокласници! Весела ваканция!

03.07.2023 Г. – ПРОЩАЛНА ВЕЧЕР НА VII КЛАС

28.06.2023 г. – БЕСЕДА „БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЛЯТОТО“

На 28 юни 2023 г. с любезното съдействие на Полицейско управление – гр. Съединение се проведе беседа с полицейските инспектори  Васил Господарски и  Христо Драганов на тема “Безопасността ни през лятото“. Акцентира се върху различни теми- как да се движим безопасно в града и извън населени места, правила при управление на тротинетки и велосипеди, как да намалим риска от попадане в пътнотранспортно произшествие,  важността от поставяне на обезопасителен колан,  опасностите от използване на мобилен телефон по време на шофиране и употребата на алкохол, дадени бяха основни съвети за повече безопасност. Инспекторите споделиха информация за реални ситуации. Инициативата е на комисията по БДП, която призовава да спазваме правилата за безопасно движение и да бъдем разумни и предпазливи, за да запазим живота!

26.06.2023 г. -НЕ НА НАРКОТИЦИТЕ! 26 ЮНИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗЛОУПОТРЕБАТА И НЕЛЕГАЛНИЯ ТРАФИК НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

В часовете по ИТ Д.Недялкова- член на УКС представи пред деветокласниците сайта https://www.drugsinfo-bg.org/ ,  в който има много полезна информация за  различните видове наркотици, вредата им върху здравето, рискове, подаване на сигнал за помощ.

23.06.2023 г. – „НА ПЪТЯ Е ОПАСНО!“

На 23 юни 2023 г. се проведе състезание по БДП с ученици от 7,8,9, 10, 11 клас. Класовете сформираха отбори и трябваше да преминават препятствия, за да вземат листче с въпроси и да решат специална  кръстословица, свързана с основни понятия от обучението по БДП на тема „На пътя Не е опасно, ако спазваш правилата”. Учениците от цялото училище се включиха, подкрепяха класа си и се забавляваха. Състезанието приключи със специални грамоти за всички участници.

22.06.2023 Г. – ДОВИЖДАНЕ, ЧЕТВЪРТИ КЛАС!

На 22.06.2023 г.се проведе тържество по случай завършването на начален етап на основното образование на четвъртокласниците с класни ръководители г-жа Маша Енчева и г-жа Стойна Симеонова. С много настроение, ентусиазъм и вълнение те рецитираха, пяха и танцуваха пред присъстващите учители и родители. Талантливите възпитаници посветиха красиви стихове на любимите си учителки, с които изразиха своята благодарност и признателност към тях за положените усилия и подкрепа през изминалите четири години в училище. В обръщение към бъдещите петокласници Директорът на училището г-жа Спаска Ненчева им пожела да продължават да обогатяват своите знания и умения  и да са успешни и през следващата  учебна година. Празникът завърши с много усмивки, радост и пожелания за весела и безопасна ваканция.

15.06.2023 Г. – ДОВИЖДАНЕ, ПЕТИ КЛАС!

В последния учебен ден за тази година петокласниците на СУ „Христо Ботев“ с класни ръководители г-жа Цветанка Къцова и г-жа Генка Дребчева се разделиха с усмивки и с пожелание за весела лятна ваканция.

15.06.2023 Г. – ДОВИЖДАНЕ, ШЕСТИ КЛАС!

„Писането е най-великото човешко изобретение, обединяващо хората от различни епохи. Книгите прекосяват границите на времето, доказвайки, че хората могат да правят магия.“ – е мисълта на Карл Сейгън, под чието мото премина Литературното четене, в което се включиха учениците от 6. клас  в СУ „Христо Ботев “ – град Съединение, с преподавател г-жа Ваня Ликова.

Във връзка с Националната програма за насърчаване на четенето, подета от МОН, и тази година шестокласниците преди своето завършване четоха моменти от любими книги, стихотворения, споделяха любопитни истории, които накараха всеки да се докосне до един по-различен свят, населен с магия, мистика, мъдрост.

Книгите наистина преодоляват граници, епохи, възраст и всеки малко или много се чувства различно, докосвайки се до необятните възможности на човешката фантазия.

Децата преоткриваха отново онези ценности и добродетели, за които цяла година говореха в часовете по литература с г-жа Ликова.

Прочетеното докосва съзнанието и винаги те кара да мечтаеш, да бъдеш добър, да цениш онези неща, които те правят щастлив – семейство, отговорност,  приятели.

Децата си обещаха да не спират да четат, защото „книгите са най-тихите и безстрастни приятели“.

Шестокласниците получиха и списъка с книгите, които ще изучават следващата година, а г-жа Ликова им обясни колко важно е да осмислят художествения текст и да открият онази мъдрост, която е част от авторовото послание в него.

Децата си пожелаха хубаво лято и много прочетени книжки!

14.06.2023 г. – ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ В 6 КЛАС

„Писането е най-великото човешко изобретение, обединяващо хората от различни епохи. Книгите прекосяват границите на времето, доказвайки, че хората могат да правят магия.“ – е мисълта на Карл Сейгън, под чието мото премина Литературното четене, в което се включиха учениците от 6. клас  в СУ „Христо Ботев “ – град Съединение, с преподавател г-жа Ваня Ликова.

Във връзка с Националната програма за насърчаване на четенето, подета от МОН, и тази година шестокласниците преди своето завършване четоха моменти от любими книги, стихотворения, споделяха любопитни истории, които накараха всеки да се докосне до един по-различен свят, населен с магия, мистика, мъдрост.

Книгите наистина преодоляват граници, епохи, възраст и всеки малко или много се чувства различно, докосвайки се до необятните възможности на човешката фантазия.

Децата преоткриваха отново онези ценности и добродетели, за които цяла година говореха в часовете по литература с г-жа Ликова.

Прочетеното докосва съзнанието и винаги те кара да мечтаеш, да бъдеш добър, да цениш онези неща, които те правят щастлив – семейство, отговорност,  приятели.

Децата си обещаха да не спират да четат, защото „книгите са най-тихите и безстрастни приятели“.

Шестокласниците получиха и списъка с книгите, които ще изучават следващата година, а г-жа Ликова им обясни колко важно е да осмислят художествения текст и да открият онази мъдрост, която е част от авторовото послание в него.

Децата си пожелаха хубаво лято и много прочетени книжки!

14.06.2023 Г. – ПОРТФОЛИА ЗА 4 КЛАС

В края на учебната година г-жа Маша Енчева връчи портфолиа на всички четвъртокласници.

16.06.2023 г. -МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН СРЕЩУ КИБЕРТОРМОЗА (STOP CYBERBULLYING DAY)

В час на класа всички класове през учебната година бяха засегнати теми от област Киберзащита. Отбелязани са в електронния дневник Школо. В часовете по ИТ бяха проведени дискусии по темата. Осмокласниците потърсиха кои са топ 10 реални киберзаплахи и ги представиха пред съучениците си. Мероприятията са в изпълнение на План на УКС, инициирани от г-жа Д.Недялкова.

12.06.2023 г. – ВАКАНЦИЯ, ЗДРАВЕЙ!

С тържествено връчване на удостоверенията и невероятна забава учениците от 1 и 3 клас, техните учители и родители отбелязаха успешния край на тази учебна година.
Когато желанието и стремежът децата да могат, да знаят и да са щастливи са обща цел, винаги резултатите са отлични!
Учителите и учениците благодарят на чичо Тинко, че винаги е редом до тях, на ръководството на училището за дадената възможност да се осъществи събитието, на родителите, които са помощ и подкрепа, на Община Съединение за осигурения транспорт.
Нека веселието продължава цяло лято!

08.06.2023 Г. – ПОКАНА ЗА КЛАСНИТЕ НА 7 КЛАС

Седмокласниците на СУ “Христо Ботев” с вълнение поканиха класните си ръководители г-жа Бекирска и г-жа Кошева да отпразнуват заедно “Прощалната вечер”.

08.06.2023 г. – ВАКАНЦИЯ, УРА! ЗАВЪРШИХМЕ 2-РИ КЛАС!

Второкласниците на СУ “Христо Ботев” с класни ръководители г-жа Николинка Генчева и г-жа Антоанета Митова днес отпразнуваха завършването на втори клас. Директорът на училището г-жа Спаска Ненчева поздрави децата за старанието им през година и им пожела весели игри през лятната ваканция.

02.06.2023 г. – ПО СТЪПКИТЕ НА БОТЕВАТА ЧЕТА

„По стъпките на Ботевата чета“, под това „мото“ премина екскурзията на учениците от V до XI клас, от групите за занимания по интереси при СУ „Христо Ботев“ – град Съединение, проведена на 2 Юни 2023 год. – Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, с ръководители г-жа Генка Дребчева и г-жа Борислава Енчева, съпровождани от представител на ТА „АнаТравел“ – гр. Пловдив.

Тръгвайки от Съединение в ранното утро на празничния ден, децата се отправиха към гр. Панагюрище, където посетиха забележителностите на града. Всички с интерес разгледаха Историческия музей с трезор „Панагюрско златно съкровище“. Бяха посетени къща – музей „Райна Княгиня“, Дудекова къща, Тутева къща, Лекова къща, Природонаучен музей и други.

Панагюрище безспорно е град, пазещ спомена от Априлското въстание и героите му. Градът претърпява същински разцвет през XIX век като занаятчийски и търговски център и неслучайно тук е била столицата на IV революционен окръг по време на Априлското въстание.
Панагюрище е едно от онези места, които събуждат българския дух, разпалват силна емоция от ляво и те оставят безмълвен с историята си, с борбата за свобода и великата жертвоготовност на неговите жители през Априлскотото въстание. Именно Априлската епопея от 1876г. и героите отдали живота си в името на България правят града толкова специален. Тук всяко място пази спомена за онези отминали времена и разказва историята им.
След кратка почивка и разходка из централната градска част на Панагюрище, всички се отправихме към другата дестинация по живописния път през родната ни България, а именно местността Оборище.
Историческата местност Оборище е свързана с една от най-светлите страници в историята на българския народ.

От 14 до 16 април 1876 г. на това място заседава Първото българско народно събрание. Българският централен революционен комитет в Гюргево, в края на 1875 и началото на 1876 г., решава в България да бъде обявено въстание. След тридневни заседания и оживени разисквания събранието приема въстанието да бъде обявено на 1 май 1876 г. и изработва тактика за водене на боевете, а за ръководители са приети Георги Бенковски и Панайот Волов.
Местността, където се провежда Първото народно събрание е обявена за историческа. Тук признателният български народ от цялата страна идва на поклонение пред белокаменния паметник, издигнат през 1928 г. за увековечаване на това велико събитие от нашата история. В долната част на паметника са изписани имената на апостолите и участниците в събранието – хора, станали легенда за поколенията.
В чест на 100-годишнината в Панагюрище е издигнат паметник на Априлското въстание.

След дългия, изпълнен с много впечатления и емоции ден, децата пристигнаха благополучно в Съединение. Да обичаш и да цениш родното е част от нашата народопсихология! Затова пътешествието ни из нашата прекрасна родина ще продължи!

2 ЮНИ – ДЕН НА БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ!

Тази година Колективът на СУ „Христо Ботев“ организира поклонение пред паметните плочи на български герои, дали живота си за българската свобода. Цветя и венци бяха поднесени на паметната плоча на героя от с. Голямо Конаре по време на Съединението Чардафон Велики. Част от колектива и ученици от клубовете ще посетят в днешния ден град Панагюрище и Оборище. В град Пловдив венци и цветя в знак на признателност ще поднесат учители, включвайки се в тържествата в град Пловдив.

Нашата история, нашите герои са толкова много и ние почитаме техните дела. Поклон!

01.06.2023 г. – ОТКРИВАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА

Празничен е 1 юни 2023 г. за децата от начален етап на СУ „Христо Ботев“-град Съединение. Днес г-н Атанас Балкански – кмет на Община Съединение, г-жа Спаска Ненчева – Директор на училището и г-н Денислав Гюмишев тържествено откриха новата спортна площадка. Тя е изградена  благодарение на Община Съединение като средствата са от Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общински училища на Министерството на образованието и науката. Целта на Програмата е подобряване на условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт на открито и за пълноценно упражняване на спортните дейности в училищата като предпоставка за разширяване на обхвата и оптимизиране на двигателния режим на учениците.

Изпълнител на обекта е „СОЛИД БИЛД ГРУП“ ЕООД.

Щастливи са усмивките на децата ни днес!

 За празника децата получиха книжки за подарък от собственика на „СОЛИД БИЛД ГРУП“ ЕООД г-н Гюмишев.

СУ „Христо Ботев“ изказва своята благодарност за новото спортно съоръжение, което ще радва децата на Общината и ще стимулира тяхната  двигателната активност и участието им в различни спортни дейности.

29.05.2023 Г.-  ПРОБНА МАТУРА ПО МАТЕМАТИКА В 10 КЛАС

На 29 Май и 4 Април 2023 год. за учениците от 10.а клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение се организира и проведе пробен изпит – тест по математика, по формата на НВО в 10 клас. Учениците усетиха реалната атмосфера и емоция по време на пробния изпит, тренираха своите знания и умения по математика и преодоляха притеснението по време на самия изпит! Успех, десетокласници!

Важно за седмокласниците и техните родители относно явяването на национално външно оценяване и на изпит за проверка на способностите по музика и участие в държавния прием в VIII клас в неспециализираните училища за учебната 2023/2024 г.    

Съдържание на новината:

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

 • Седмокласниците не подават заявления за полагане на НВО по БЕЛ и по математика. Такса не се заплаща.
 • Заявление се подава само за полагане на изпит по чужд език /срокът бе от 01.02.2023 г. до 17.02.2023 г./ и на изпит за проверка на способностите по музика за прием в VІІІ клас по профил „Музика“ в СУ „Любен Каравелов“, гр. Пловдив от 22.05.2023 г.  до 30.05.2023 г. в училището, в което се обучава седмокласникът. Такса за явяване на изпит за проверка на способностите не се заплаща.
 • Изпитите за проверка на способностите не се отнасят за приемането в държавните училища към Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта, които организират приема си самостоятелно.
 • Продължителността на частите по учебни предмети е, както следва:
Учебни предмети Времетраене в минути на част 1 Допълнително време за учениците със СОП, които работят в индивидуална зала Времетраене в минути на част 2 Допълнително време за учениците със СОП, които работят в индивидуална зала
БЕЛ 60  

+ до 30 минути

90  

+ до 50 минути

Математика 60 90
Чужд език 60
 • Продължителността на НВО по БЕЛ, математика за ученици със специални образователни потребности, които работят в индивидуални зали с консултант, се удължава до 30 минути спрямо продължителността на част 1 и до 50 минути спрямо продължителността на част 2.

Ученикът в VІІ клас:

Преди започване на националното външно оценяване:

 • се явява на НВО по български език и литература на 13.06.2023 г., по математика на 16.06.2023 г. в училището, в което се обучава.
 • се явява на НВО по чужд език /английски език/, ако е подал заявление, в училище център, което ще бъде посочено в служебната бележка за допускане.
 • явява се в сградата на училището не по-късно от 8,30 часа с документ за самоличност /лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт/.
 • заема персонално определеното му в изпитната зала място не по-късно от 8,45 часа.
 • ползва за изпита черен цвят химикалка, черен молив и гума, а по математика – и линия, пергел, триъгълник; ако е ученик с нарушено зрение – технически средства за уголемяване на шрифта, оптични средства.
 • не ползва коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника.
 • изключва изцяло всички технически средства за комуникация/електронни устройства и ги предава на квестор, който ги поставя на видно място.
 • изслушва инструктажа, съдържащ и изискванията за анонимност на изпитната работа, и се подписва в квесторския протокол.

Непосредствено преди началото на изпита:

 • Получава от квестор изпитен комплект и помощни материали. Изпитният комплект съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист/листове за отговори и/или свитък за белова. Помощните материали по български език и литература и по математика съдържат индивидуален плик за изпитната работа, плик за част 1, малко пликче за идентификационната бланка, листове за чернова. Помощните материали по чужд език съдържат индивидуален плик за изпитната работа и малко пликче за идентификационната бланка.
 • Запознава се с указанията за работа с изпитния материал.
 • На работното си място попълва четливо идентификационната си бланка, подписва я, без да я отделя от листа с указания за работа.

По време на националното външно оценяване:

 • Получава от квестор изпитния материал /в т.ч. и математическите формули за НВО по математика/ последователно за всяка отделна част.
 • Не преписва върху изпитната си работа текста, записан от квесторите на дъската.
 • След приключване на определеното време за работа по част 1 откъсва и поставя в плик листа за отговори, след което го запечатва и го поставя на масата до себе си.
 • Изпълнява точно инструкциите, които чува от квестора или от записа на аудионосителя за преразказа в част 2 от изпита по български език и литература или при компонента „Слушане с разбиране“ от изпита по чужд език.
 • След като е изслушал един път записа от аудионосителя на изпита по БЕЛ, получава размножения преразказ за самостоятелно запознаване с текста в продължение на 15 минути, след което връща текста с преразказа на квестора. /времето за самостоятелно запознаване с текста за преразказа се включва във времетраенето за работа по част 2/
 • По време на изслушването на текста и на самостоятелното запознаване с текста за преразказ няма право да си води бележки.
 • След приключване на определеното време за работа по част 2 поставя свитъка за белова по БЕЛ/ математика в индивидуалния плик за изпитната работа, без да го запечатва.
 • След приключване на определеното време за работа на НВО по чужд език поставя листа за отговори и листа за белова в индивидуалния плик, без да го запечатва.
 • Може да работи върху изпитните материали, но отбелязва верните отговори САМО в изпитния комплект – лист за отговори и/или в свитъка за белова. Внимание! Изпитният материал /в т.ч. формулите по математика/и листовете за чернова не се поставят и засекретяват в индивидуалния плик и няма да бъдат проверявани!
 • Може да използва предоставените математически формули по време на работа и по двете части на НВО по математика, които се предоставят от квесторите заедно с изпитния материал в началото на част 1.
 • Няма право да се връща и да работи върху листа за отговори или свитъка за белова на приключила вече част.
 • Записва четливо отговорите на български език с изключение на отговорите по чуждите езици, както и на специфичната терминология и на означенията по математика.
 • Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.
 • Не напуска изпитната зала преди приключване на работата върху съответната част, ако тя е с продължителност до 60 минути. В случаите, когато частта е с продължителност 90 минути, излизането от изпитната зала е възможно след изтичане на първите 60 минути от работата върху съответната част.
 • Може да напусне залата и сградата не по-рано от първите 60 минути на част 1, както и по всяко време след това, в случай че е приключил окончателно и е предал надлежно запечатана изпитната си работа.
 • Отстранява се от НВО и напуска сградата на училището ученик, който:
 1. преписва от хартиен носител;
 2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
 3. преписва от работата на друг ученик;
 4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
 5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.
 • Изпитната работа на отстранения ученик не се оценява.
 • Не нарушава анонимността на изпитната работа, не поставя знаци, не записва име или имена (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в свитъка за белова). Не се оценява изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за анонимност.
 • В случай че ученикът напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.
 • Неправомерно изнесена изпитна работа от изпитната зала не се приема, не се засекретява и не се оценява.

След приключване на работата:

 • Когато ученикът приключи работата си, дава знак на квестора с вдигане на ръка и изчаква търпеливо и без да шуми неговото идване, за да предаде работата си. Предава изпитната си работа, без да напуска работното място, като под прякото наблюдение на квестора:
 1. предоставя на квестора за проверка и за подпис попълнената идентификационна бланка;
 2. отделя внимателно идентификационна бланка от листа с указанията за работа;
 3. поставя идентификационна бланка в малкия плик и го залепва;
 4. поставя в индивидуалния плик за изпитната работа малкия плик с идентификационната бланка, запечатаният вече плик с част 1 и свитъка за белова, след което залепва индивидуалния плик; в плика с индивидуалната изпитна работа следва са поставени и частите от изпитния комплект (листа за отговори и/или свитъкът за белова), върху които не е работил;
 5. предава на квестора извън залепения плик с индивидуалната изпитна работа изпитните материали, листовете за чернова, листа с указания за работа, а на изпита по математика – и математическите формули.
 • Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.

 

Резултатите от НВО и изпита за проверка на способностите ще бъдат обявени до 28.06.2023 г., всеки ученик може да провери своите резултати от НВО, както и от изпита за проверка на способностите, ако е положен такъв, в Електронната информационна система за изпити и прием с входящ номер и уникален код за достъп, които ще намерите в служебните бележки за допускане до изпитите. Служебната бележка всеки ученик следва да получи до 09.06.2023 г. от училището, в което се обучава.

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. се осъществява в периода от 05 юли 2023 г. до 07 юли 2023 г.

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили VІІ клас с издадено свидетелство за основно образование, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. За паралелките с профил „Музика“ може да се кандидатства само с успешно положен изпит за проверка на способностите по музика или успешно положен изпит за прием в училищата към министерство на културата.

Изпитът за проверка на способностите по музика се полага в СУ “Любен Каравелов” – Пловдив на 21.06.2023 г.

Приложение към заповед за утвърждаване на държавния план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Пловдив за учебната 2023/2024 г. е публикувано в раздел „Прием“.

Подробна информация относно реда за подаване на документи за участие в класиранията за държавен прием в VIII клас в неспециализираните училища за учебната 2023/2024 година ще публикуваме допълнително.

Публикувано от:
РАЙЧЕВ, РАНГЕЛ
Старши експерт по организация на средното образование

26.05.2023 г. – ИЗЛОЖБА С РИСУНКИ НА УЧЕНИЦИ

Още пролетно настроение ни доставят рисунките на нашите ученици, които са аранжирани в нова изложба в централната сграда на училището. Пъстрота, цветове, различни тематики и използвани похвати демонстрират младите художници, които са придобили като умения в часовете по Изобразително изкуство. Браво!

26.05.2023 г. – САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА С РИСУНКИ НА СТОЯН ГЪРБЕШКОВ

Рисунките на още едно талантливо дете ще греят в Детски отдел при Народна библиотека „Иван Вазов“- Пловдив от днес. Красивата изложба е дело на Стоян Гърбешков, ученик от СУ „Христо Ботев“- гр. Съединение. Благодарим на г-жа Таня Балканска за възможността отново да се докоснем до възхитителния талант на нейните ученици.

25.05.2023 г. – ЕКСКУРЗИЯ ДО СТАРА ЗАГОРА

Под надслов „Нека опознаем животинския свят и да го ценим и пазим!“ учениците от начален етап на СУ „Христо Ботев“ посетиха Зоологическата градина и „Зелени Балкани“ в Стара Загора.Денят премина в забавление, разходка сред природата и опознаване на животинския свят. Научиха много нови неща за произхода и живота на различните видове животни.И както сами казаха в спасителния център на „Зелени Балкани“, от нас зависи тези отпадъци да не са в гнездата на птиците. Нека пазим природата!

24.05.2023 г. – „ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ…“

22.05.2023 г. – ПРОЛЕТЕН СПОРТЕН ПРАЗНИК

21.05.2023 г. – АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ НА ВИСПУСК 2023!

17.05.2023 г. – КНИГОРАЗДЕЛИТЕЛИ 1 КЛАС

В навечерието на 24 май първокласниците изработиха книгоразделители в часовете по Изобразително изкуство. Браво!

17.05.2023 г. – УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ

На 17 май 2023г. в Информационно-образователен център – гр.Пловдив се проведе областен етап на Националното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“, организирано от ГДПБЗН-МВР, МОН, Национален дворец на културата.

Представителен отбор на СУ „Христо Ботев“-град Съединение взе участие в състезанието, което включваше теоретическа част и състезателни игри. Ръководители на учениците от 6 клас са  г-н Костадин Апостолов и специалист ГЗ и ОМП при Община Съединение – г-жа Таня Къцова.

Цели на състезанието са: да се провери нивото на знанията за поведение и действие за защита при различни видове бедствия, пожари и промишлени аварии, придобити през основния курс на обучение в системата на средното образование и да се популяризира дейността на ГДПБЗН сред подрастващите; да се стимулират учениците към по-задълбочено усвояване на знания, умения и навици за правилно поведение при рискови ситуации; да се възпита съпричастност и желание за включване в дейността на доброволеца, спасителя и пожарникаря; да се формира  и развива култура на поведение, активна гражданска позиция.

Поздравления за състезателите ни!

16.05.2023 г. – ПОСЛЕДЕН ЗВЪНЕЦ ЗА XII КЛАС ВИПУСК 2023

На 16 май 2023г. СУ „Христо Ботев“-град Съединение изпрати зрелостниците от  XII клас.  Последният училищен звънец сложи край на техния училищен път, за да постави началото на нелекия път  към нови върхове, връхлетени от кръговратите на живота.Тържеството започна с предаване на училищното знаме на новите знаменосци.По традиция поздравления към зрелостниците отправиха кметът на Община Съединение – г-н Атанас Балкански и директорът на училището г-жа Спаска Ненчева.Последни съвети и топли думи прозвучаха и от класния  ръководител г-жа Николинка Иванова.Дванадесетокласниците благодариха на своите  учители за знанията, напътствията и подкрепата, които са получили от тях през всичките 12 години.За ведрото настроение на празника допринесоха изпълнението на Никол Костова от 7 клас и мажоретките от 1 клас.Тържеството завърши с прощаване с училищното знаме. На добър час, абитуриенти!

10.05.2023 г. – ДЕН НА ХИМИКА

Група за занимания по интереси „КЛУБ НА ЗНАЕЩИТЕ – ХИМИЯТА В ЗАДАЧИ И ЕКСПЕРИМЕНТИ“ към СУ „Христо Ботев“- гр.Съединение, отбеляза с изложба 10.05. – ДЕН НА ХИМИКА.

9 МАЙ 2023 г. –  ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ!

9 май – Ден на победата! Ден на Европа! Ден на ученическото самоуправление!

 В СУ „Христо Ботев“- гр. Съединение е традиция да се отбелязва 9 май-Денят на ученическото самоуправление!

Днешният  9 май  започна с радиопредаване по училищната уредба.

Г-жа Ваня Ликова-Председател на Комисията по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, прочете  информация за Деня на Европа!

Беше създадена предварителна организация за протичането на този ден. Във всеки час уроците се преподаваха от ученици, функциите на дежурни учители, непедагогически персонал, ръководство-също се изпълняваха от ученици.

Всички се включиха много отговорно и с желание изпълняваха своите задължения.

Представителна група ученици посети и Община Съединение.

Децата разбраха, че да си „учител“ не е лесна задача!

Комисията по ГЗЕИ образование благодари на всички в училище за доброто протичане на Деня на самоуправлението и пожелава на всички ученици и занапред да бъдат толкова отговорни и емоционално заредени, както бяха през днешния ден!

29.04.2023г. – „БЪЛГАРИНО, ЗНАЙ СВОЯ РОД И ЕЗИК!“

„Българино, знай своя род и език!“ – под този надслов ученици от 6. клас на СУ „Христо Ботев “ – град Съединение, с преподавател г-жа Ваня Ликова взеха участие в VIII Национален конкурс за революционно слово, който се проведе в с. Оборище на 29.04.2023 година.

Децата представиха художествено-музикална програма и получиха плакет и грамота за участието си.

„България над всичко… България за вечни времена… Обичайте България…

Защото Аз… Ти… Тя… Той… Ние всички сме България!“ – бяха думи на децата!

Нека я обичаме и да пазим духа български, за да пребъде България!

28.04.2023 г. – „ДОБРИТЕ ДЕЛА ДА ПРОДЪЛЖАВАТ“

Учениците от 6.б клас в СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение, с класен ръководител г-жа Ваня Ликова взеха участие в мащабната кампания „Капачки за бъдещето“, която бе подета в цялата страна.

Децата с месеци събираха капачки, за да „дарят“ добро. Към инициативата се включиха и ученици от 6.а клас.

„Да имаш голямо сърце не тежи, само помага.“– казва Хорхе Букай.

При дарението учениците получиха „Грамота за дарение“ и лавандула, която засадиха сами в двора на училището, като си обещаха „добрите дела да продължават“!

На 28 април 2023г. представителен отбор от ученици от 6-7 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение с ръководители г-н Костадин Апостолов, Специалист ГЗ и ОМП г-жа Таня Къцова спечели трето място в Районно състезание на Младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“. Състезанието се проведе на лекоатлетически стадион „Пловдив“. Участниците се съревноваваха в дисциплини „Бойно разгръщане на състезателна пътека“ и „400 метра щафетно бягане с препятствия“. Състезанията на младежките противопожарни отряди МПО „Млад огнеборец“ се провеждат с цел повишаване физическата дееспособност на младежите и развиване на практически умения и готовност за правилни действия при пожари и бедствия.Честито!
„Ако всичко на света е безсмислено, какво ни пречи да си измислим някакъв смисъл!“
Учениците от трети клас на СУ „Христо Ботев“ отбелязаха седмицата на книгата с представление, в което пресъздадоха едни от най-известните цитати от книгата „Алиса в Страната на чудесата“ на Луис Карол.
Книгата е наш верен приятел от детството, който винаги ще ни научи на нещо ново, ще ни потопи в прекрасния свят на вълнуващи пътешествия и интересни открития. Книгите са най-откритите и мъдри съветници и в същото време най-търпеливите учители. Поздравления! Видео тук.

26.04.2023 Г. – 3 КЛАС В БИБЛИОТЕКАТА

Днес на посещение в библиотеката бяха децата от 3 клас на СУ „Христо Ботев“, с класен ръководител г-жа Цветелина Трайкова. Гостуването им беше по повод инициативите, свързани с Маратона на четенето и годишнината на един от най-обичаните детски писатели- Луис Карол. Децата бяха подготвили прекрасна драматизация на любими моменти от „Алиса в страната на чудесата“ и я представиха много артистично. Браво деца, бяхте чудесни!

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 7 КЛАС във връзка с предстоящите изпити от НВО ще се проведе на 26.04.2023 г. от 17.30 часа в централната сграда на СУ „Христо Ботев“.

26.04.2023 г. – ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ

На 26 април 2023г. се проведе практическо занятие- евакуация при терористични действия. В час на класа учениците бяха запознати с основните действия, които трябва да спазват при терористична заплаха.

25.04.2023 г. – „С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА“

Дария Колева и Асен Коцев от 3 клас получиха награди от Община Съединение за участието си в конкурса “С очите си видях бедата”. Поздравления!

24.04.2023 г. – ПЪРВИ КЛАС В БИБЛИОТЕКАТА

Днес на посещение в библиотеката към НЧ „Съединение 1875“ бяха децата от 1 клас на СУ „Христо Ботев“ с класен ръководител г-жа Анка Арабаджийска. След като се запознаха с правилата за ползване на библиотеката, първокласниците показаха,че вече са грамотни и се включиха с желание в Маратона на четенето. Прочетоха едни от най-хубавите стихове на Асен Босев и Елисавета Багряна. Накрая както всяка година получиха от библиотеката подарък -книжка с хубава приказка. Разделиха се с обещание да посетят отново библиотеката, вече като читатели.

23.04.2023 г. -УРОЦИ ПО БДП ОТ 7 КЛАС

В часовете по Информационни технологии седмокласниците създадоха анимационни проекти на уроци по БДП с програмата Power Point. Представиха  ги пред съучениците си. Инициативата е в изпълнение на т.3 и т.4 от Задачите в плана на Комисията по БДП, а именно: Разширяване на кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности и способите за тяхното предотвратяване; Осигуряване на знания по БД и за особеностите на движението по пътищата. Учениците избраха различни теми за своите презентации:Път. Елементи на пътя. Безопасни места за управление на велосипед. Пътни знаци, пътна маркировка. Кръстовища. Виждам и чувам пътните превозни средства. Скоростен път. Автомобилен път. Правила и култура на поведение на пътя. Специални моторни превозни средства. Ж.П  прелези.  Поведение на пътя. Конфликти на пътя. Готовите проекти може да разгледате тук, а снимки от представянето тук.

22.04.2023 г. – ЗЕМЯТА Е НАШ ДОМ! НЕКА Я ПАЗИМ!

Земята е повече от планета!Земята е наш дом!Нека я пазим!

Учениците от 3 клас изработиха от рециклирани материали красиви експонати за своята изложба. Припомниха си ползите от разделното събиране на отпадъци и опазването на околната среда. Третокласниците  благодарят на госпожа Станислава Тонкина, госпожа Цветелина Трайкова и Стоица Дългърски за помощта и подкрепата в подготовката и реализацията на изложбата!

22.04.2023 г. – ДЕН НА ЗЕМЯТА!

По случай Деня на Земята в СУ „Христо Ботев“, гр. Съединение, беше представена изложба на проекти и рисунки върху естествени природни материали на ученици от 5 и 6 клас, под ръководството на г-жа Е. Каратопраклиева и активното участие  на г-жа Таня Балканска, г-н Н. Югов и г-жа Ив. Габровска. Благодарности за насоките и участието на г-жа Спаска Ненчева.

20.04.2023 г. – ИЗЛОЖБА НА МИХАИЛ ЗЯПКОВ В УЧИЛИЩЕ

Самостоятелна изложба с още от прекрасните картини на Михаил Зяпков от 7 А клас е аранжирана в централната сграда на СУ „Христо Ботев“. Браво!

19.04.2023-ИЗЛОЖБА НА МИХАИЛ ЗЯПКОВ В НБ „ИВАН ВАЗОВ“-ПЛОВДИВ

На 19 април 2023г.  едно талантливо момче избра да направи своята първа самостоятелна изложба  в Детски отдел при НБ „Иван Вазов“. Михаил Зяпков е ученик от 7 „а“ клас на СУ „Хр. Ботев“, гр. Съединение. Екипът на Библиотеката поощри младия художник с грамота и книга-подарък.
Изказваме благодарности на г-жа Таня Балканска за дългогодишното сътрудничество и си пожелаваме още срещи с талантливи деца на България.

18.04.2023 г. -ДА БЪДЕМ ГОРДИ, ЧЕ ЖИВЕЕМ В БЪЛГАРИЯ!

България-малка, но прекрасна страна!Нашата родина!България – нашата родна земя, нашият “земен рай”, подарен ни от природата и сътворен от човека. В България има забележителни планини, долини, реки и градове. Всяко едно кътче притежава своя чар и обаятелност.

Съединение, Пловдив, Асеновград, Варна, Видин, Балчик… тези градове впечатлиха със своите забележителности единадесетокласниците на СУ „Христо Ботев“ –  град Съединение. В часовете по профилирания предмет Информационни технологии те създадоха интерактивни проекти с включени видеа, хипервръзки, музика, ефекти и анимация. Представиха ги пред съучениците си, споделяйки и лични впечатления. Проектите са публикувани в сайта на училището тук.

09.04.2023 г. – МЕСТЕН ОБИЧАЙ „КУМАТА 2023“

07.04.2023 г. – ПО СТЪПКИТЕ НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА!

 Председателят на Общински комитет „Левски“, всеотдайният радетел за опазване паметта за Левски – г-н Кр. Манчев, връчи отличителна награда на Петя Палашева, ученичка от 11. клас на СУ „Христо Ботев“, гр. Съединение, за есето, с което тя участва в обявения от Общобългарски комитет „Левски“ конкурс, по повод 150. години от гибелта на Апостола на нашата свобода. Развълнуван и с думи на признателност, г-н Манчев в присъствието на г-жа Т. Тодорова, зам. директор на СУ „Христо Ботев“, се обърна към Петя Палашева и я поздрави за това, че носи в сърцето си част от пламъка на родолюбеца – Дякон Левски.

Г-н Манчев подари книга със специално посвещение на госпожа Г. Дребчева- ръководител на клуб „В света на медиите“, чийто член е Петя Палашева, и  неин учител по БЕЛ – с благодарност за  приноса ѝ в отбелязването на 150. години от  смъртта на Апостола.

Нека младите хора да следват светлата диря, оставена от Васил Левски!

O08FTQA“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

 

04.04.202 г. – МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО ВЪВ ВТОРИ КЛАС

Днес в Маратона на четенето се включиха и децата от 2 клас на СУ „Христо Ботев“ с кл.ръководител г-жа Николинка Генчева. Освен по повод на тази инициатива, гостуването на Библиотека при НЧ „Съединение 1875“  беше свързано и  с отбелязването на 110 г. от рождението на Асен Босев и 130 г. от рождението на Елисавета Багряна. Едновременно  с прекрасните им стихове, децата си харесаха  различни книжки с приказки и енциклопедии.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ТУК.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Заповед №РД-289/15.03.2023г. на Кмета на Община Съединение с График на дейностите за осъществяване на прием в първи клас тук.

06.04.2023-“ВЕЧЕ МОГА, ВЕЧЕ ЗНАМ!”

След месеци на усилен труд, упоритост, много прочетени и изписани страници, най-после дойде и време за забавление – Празникът на буквите и цифрите! Емоционално, с много усмивки, песни, танци и стихчета първокласниците на СУ „Христо Ботев“ показаха на своите родители, че вече са грамотни и могат сами да четат и пишат. Водени от своите учители г-жа Анка Арабаджийска и г-жа Лиляна Попова и подкрепяни от родителите, те овладяваха тайните на буквите и вече гордо могат да кажат „Всички букви знаем – можем да четем!”. На 6 април 2023 г. учениците сътвориха истински празник на буквите и числата. В тържествената програма  бяха включени изпълнение на мажоретки и  сценки. Приветствие към първокласниците отправиха г-жа Спаска Ненчева –  Директор на СУ „Христо Ботев“, г-жа Елена Кабашка – Директор на ДГ и ЯГ „Осми март“, класните им ръководители и г-жа Марина Попова – родител. Като всеки хубав празник, накрая имаше грамоти, подаръци от родителите и вкусни изненади!

Браво, първокласници! Любознателност и трудолюбие ви желаем и занапред, мили деца!

ГРАФИК за провеждане на изпити с ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение през учебна 2022/2023 година (ТРЕТА ИЗПИТНА СЕСИЯ)

04.04.2023-МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В 6 КЛАС

Маратонът на четенето в гр.Съединение откриха децата от шести клас на СУ „Христо Ботев“, с колективно четене на „Малкият принц“. Инициативата е съвместно мероприятие с НЧ „Съединение 1875“.

04.04.2023-Проект „#VisitBulgaria“

Проектът #VisitBulgaria („Посети България“) е дело на  учениците от 7а и 7б клас. С помощта на техния преподавател по английски език – г-жа Марияна Петкова, те имаха задача да създадат рекламна брошура, плакат, флаер или лифлет на туристическа дестинация (природна или историческа забележителност) в България на английски език, с цел популяризиране на прекрасните места в нашата страна сред чуждестранните посетители. Учениците включиха като информация интересни факти, местоположение, работно време, ценоразпис и др. Кристиян Клявков (7а клас) и Камелия Трахнова (7а клас) създадоха QR кодове за всяко място, които отвеждат до различни видеа с допълнителни кадри и информация.

Проектите им са изложени в централната сграда на училището.

Заповядайте, разгледайте, научете интересни факти, сканирайте със смартфона си QR кода, посетете виртуално красивата ни страна!

Видео към проекта тук.

29.03.2023-РИСУНКИ ВЪРХУ КАМЪК

Рисунки върху камък, сътворени от третокласниците ни в часовете по Изобразително изкуство!
Браво!

22.03.2023-ДА ПОЧИСТИМ ЗАЕДНО НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

СУ „Христо Ботев“ се включи в кампанията „Да почистим заедно Община Съединение“. СУ „Христо Ботев“ изказва своите благодарности към „Сдружение за Съединение“ и Община Съединение за предоставените материали и оказано съдействие!

21.03.2023-ЩАСТЛИВА ПРОЛЕТ!

Посрещаме пролетта с усмивки и ведро настроение, наслаждавайки се на изложбата с рисунки, която е аранжирана в централната сграда на училището.

Вълнуваща покана за бал получи класният ръководител на 12 клас г-жа Николинка Иванова.
В двора на училището с огромна извинителна бележка в ръце, дванадесетокласниците отправиха своята покана. С цветни димки, балони и тематична торта бъдещите абитуриенти изненадаха своя преподавател по незабравим и емоционален начин.

От днес до средата на месец април в Детски отдел при Народна библиотека „Иван Вазов“ ще греят рисунките на талантливите деца от СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение.
Изказваме благодарности на художествения ръководител г-жа Таня Балканска за доброто дългогодишно партньорство.

„14 МАРТ 2023 – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАТЕМАТИКАТА“

Учениците от Клуб „Математиката – лесна и интересна“ в 10 клас, с ръководител г-жа Борислава Енчева при СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение, отбелязаха Международния ден на Математиката, който тази година се провежда под мотото „Математика за всички“.

Традиционно всяка година на 14 март се отбелязва Денят на числото π – Пи, тъй като 3, 1, и 4 са най-важните цифри на π в десетичния му вид. π (произнася се пи) е математическа константа, която представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър и обикновено се използва в математиката, физиката и техниката.

Денят Пи е предложен от Лари Шоу през 1988 г., който е физик в музея Експлораториум в Сан Франциско. Той използва американския модел за запис на календарната дата – първо месеца и после деня 14 март – 3/14 в 1:59 часа, което съвпада с първите разреди на числото пи π = 3,14159…На Деня Пи през 2004 г. Даниел Тамет рецитира 22 514 цифри от π.На 12 март 2009 г. Камарата на представителите на САЩ прокарва временно решение, с което признава 14 март 2009 г. за национален Ден Пи.Денят Пи се отбелязва в България, Гърция и Турция на 14 март в 3:14 часа сутринта. На 14 март се пада също така и рождената дата на Алберт Айнщайн и смъртта на Стивън Хокинг.

Учениците от клуба направиха проучване и разработиха различни проекти – табло и компютърни презентации на тема „Световноизвестни математици“, „Денят π – Пи“, „Математиката в архитектурата на моята страна“. Браво, деца!

Честит Ден на Математиката!

Проекти на ученици тук.

03.03.2023-НАШАТА БЪЛГАРИЯ….ЗЕМЯ  КАТО ЕДНА ЧОВЕШКА ДЛАН!

ПОЗДРАВ ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТРЕТОКЛАСНИЦИТЕ НА СУ “ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ видео ТУК.

03.03.2023- 145 ГОДИНИ СВОБОДА!

145 ГОДИНИ СВОБОДА!

Свобода жадувана!

Свобода извоювана!

Свобода нашата!

Тържествен, патриотичен рецитал на третокласниците на СУ „Христо Ботев“ – град Съединение. Минути на почит и уважение към  героите, пролели кръвта си за Освобождението на България!

Поклон, герои на България!

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

01.03.2023-ЧЕСТИТА БАБА МАРТА

Баба Марта ни обича – с пролетта пристигна тя.
С мартенички ни закичва – като с китки от цветя.
Пъстри-бели и червени тя на всички ще дари!
Да сме здрави и засмени, да сме умни и добри.

Пролетна приказка, представена от първокласниците. Поздрав със стихчета от първокласниците. Изложба на мартенички в сградата на начален етап. Украсяване на дървото в центъра на града.

22.02.2023- НАШИЯТ ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА

С усмивки и настроение днес отбелязваме Деня на розовата фланелка!

Победителите във фотоконкурса получиха своите награди – игри, с които да се забавляват с приятели. Всички участници получиха Грамоти.

Кутията с розови сърца очаква още от вашите писма за приятелството и любовта!

Бъдете добри и толерантни!

Усмихнати лица, розови сърчица, прегръдки, ръка за ръка -“ДА на приятелството” и “НЕ на тормоза” днес си пожелаха и най-малките ни ученици!

22.02.2023- ПРИЯТЕЛСТВОТО Е УСМИВКА, ОПОРА, ПРОТЕГНАТА РЪКА!

Подкрепата е сила!
Закрилата е сила!
Приятелите са сила!
Силни сме, защото сме заедно и умеем да споделяме!
Учениците от 3 клас от дни разменят любими свои играчки помежду си. Преобразиха отново класната си стая и тя за пореден път стана дом. Защото когато споделим нещо лично, споделяме нашата топлина и доброта!
Видео тук.

22 ФЕВРУАРИ 2023- ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА

Ученици на СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение,

в „Месеца на приятелството и любовта“

предстои да отбележим Световния ден за борба с тормоза в училище- „Денят на розовата фланелка“, който тази година ще бъде отново в последната сряда на м.Февруари,  а именно на 22 февруари 2023г.

Училищният Координационен Съвет за справяне с тормоза в училище призовава всички да се  включат в инициативата „Ден на розовата фланелка“!

 С розова дреха се облечи, розова играчка донеси,

розов подарък на приятеля си подари,

с искрена усмивка го прегърни,

НЕ на тормоза-ти кажи !

 

„Какво е да си добър приятел? Какво е любовта?“-

Своето мнение свободно изкажи,

на листче го напиши,

 в кутията с розови сърца го пусни!

 Нашият розов кът на Приятелството и Любовта тук.

6 А КЛАС ОТБЕЛЯЗВАТ НАЙ-РОЗОВИЯ ДЕН!

„Да бъдем приятели! Да се уважаваме!Да се обичаме!Да сме толерантни към всички!Стоп на тормоза в училище!“ Това са призивите на учениците от 6 А клас и на техните розови герои от покадровите им презентации. Анимираните момичета и момчета преоблякоха своите дрехи, за да са съпричастни с децата, които усещат тормоз в училище. Днешната дата ни напомня, че тормоз в училище съществува и ни провокира да помислим как да постъпваме в подобни ситуации.Ние сме тези, които можем да променим живота ни към по-добро!Обединени срещу насилието и тормоза, ние сме силата, която може да направи училището по-сигурно и приятно!Различните инициативи дават информация как можем да се противопоставяме на тормоза всеки ден. Мероприятието е в изпълнение на План на УКС със съдействието на г-жа Д.Недялкова.

Учениците от 5 клас направиха рисунки в Paint за Деня на розовата фланелка в часовете по КМИТ.

ПРОЕКТИ НА КЛУБ „МУЛТИМЕДИЕН СВЯТ“ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 150-ГОДИШНИНА ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ  ТУК.

ПРОЕКТИ НА КЛУБ „МУЛТИМЕДИЕН СВЯТ“ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА БОТЕВ ТУК.

 

19.02.2023-СТИХОТВОРЕНИЕТО „ЛЕВСКИ“

„И той върви, върви. Все тъй безкрайно.

До днес върви във глухия покой…“

И докато Левски крачи смело и незабравимо в сърцата на децата ни, България ще се радва на достойни синове и дъщери.

Стихотворението „Левски“ на Дамян Дамянов в изпълнение на Дария Колева от 3 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение.

17.02.2023-РЕЦИТАЛ В ПАМЕТ НА ЛЕВСКИ!

Почитаме Левски с минута мълчание.

Почитаме Дякона със стихове за възхвала.

Почитаме героя, човека, идела… Васил Левски!

Отбелязване на годишнината от смъртта на Апостола на свободата с прочувствен рецитал в изпълнение на учениците от втори клас и ПГ с класни ръководители г-жа Николинка Генчева и г-жа Елица Тодорова.

17.02.2023-СВЕТОВЕН ДЕН НА ДОБРОТАТА!

Добро ли е – спокоен ти бъди!

Каквото и да срещнеш-запомни-

Доброто в света –всичко ще победи.

Добри ли са сърцата-добър ще е светът!

Добри са и децата в „Месеца на приятелството и любовта“!

Своята обич с картички изразиха,

стоплиха сърца, усмивки подариха,

и много спонтанни, добри дела сътвориха!

16.02.2023-ИЗЛОЖБА, ПОСВЕТЕНА НА ЛЕВСКИ!

В СУ „Христо Ботев“  на третия етаж учениците от клуб “България,това сме ние“ подреди кът, посветен на Васил Левски.

Прекланяме се  пред неговата личност, личност, която винаги ще носим в себе си  като част от нашата  история, настояще, бъдеще!

15.02.2023-„АПОСТОЛЕ, В ОЧИТЕ МИ ГОРИ…“

150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ!

„Апостоле, в очите ми гори…“ е приказката, която ученици от 3 клас с класния си ръководител –г-жа Цветелина Трайкова посветиха на героя, който живее във всяко едно време и във всеки един от нас!Левски е един!Велик!Верен!Вечен!

150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ!

19.02.2023- КЛУБ „В СВЕТА НА МЕДИИТЕ“ ПОЧИТАТ АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

Учениците от  клуб „В света на медиите“ активно се включиха в инициативите, посветени на 150 години от обесването на Българския апостол на свободата- Васил Левски.

Петя Палашева участва с есе, Ангел Адърски написа стихотворение. И двете творби са поместени в сборника, който НЧ „Съединение 1875“ издава.

Теодора Дългърска, Камелия Йотовска, Ваня Чилингирян, Калин Паликрушев, Десислава Бозвелийска, Петя Попова, Кристина Попова от 5. клас   и Габриела  Ангелова от 8. клас участваха с чудесните си изпълнения в конкурса за рецитатори. Вдъхновени, притеснени, но с огромно уважение към делото на Левски.

Учениците подготвиха с ентусиазъм и със скромния си опит видеоклип, посветен на 150 години от обесването на Васил Левски. Без претенции към техническите качества на клипа, но с желание и почит към този чист образ на достоен българин, учениците показват, че патриотизмът не е чужд на новото поколение българи, което приема заветите на Дякона. Уважава ги и ще се старае да ги следва!

Клубът е с ръководител г-жа Генка Дребчева, сформиран в  Занимания по интереси в категория „Дигитални компетентности“ и подобласт „Креативно мислене в действие“.

Видео клип тук.

14.02.2023-МОИТЕ ДУМИ ЗА ЛЕВСКИ…

Ангел Адърски от 5 б клас, Даниела Белишка от 6 б клас и Петя Палашева от 11 клас са отличени с Грамота за своите произведения-стихотворение и есе,  които са включени в книгата „Аз съм Левски“, издадена по повод 150 години от гибелта на Апостола от НЧ „Съединение 1875“. Поздравления!

13.02.2023- 150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ!

Ученици на СУ „Христо Ботев“-град Съединение взеха участие в инициативи, посветени на възпоменателното отбелязване на 150 години от гибелта на Васил Левски, организирани от Община Съединение. На 13 февруари 2023г. пламенно рецитираха в  Конкурса за млади рецитатори – „Васил Левски – велик и безсмъртен“.  Ученически рисунки на Апостола са включени в Изложбата на рисунки,  посветена на Васил Левски – „С Левски в сърцето“, която е аранжирана в Пленарна зала. Поздравления за участниците и победителите!

14.02.2023-„МЕСЕЦ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО И ЛЮБОВТА” – ФОТОКОНКУРС

„Моят най-любим ден е денят, прекаран с теб.

Tака че днес е още един мой любим ден!” – Мечо Пух

Отправихме предизвикателство към нашите ученици – създадохме фотокът на приятелството в централната сграда на СУ „Христо Ботев“. Оставихме ги заедно със своите приятели да запечат в снимка за спомен добросърдечните си взаимоотношения,  и емоционалните си усмивки в училищния живот.

Решихме да споделим тези снимки с вас,

вие да ги наградите с „лайк” или „сърце”,

а трите най-харесвани  ще наградим и ние!

Конкурсът приключва на 15.02.2023г. в 12:00часа.

Защото какво по-хубаво от това да видиш усмихнати нашите ученици, които знаят какво е любов и приятелство и че „заедно” е най-хубавото място!

ПРИКЛЮЧИ ФОТОКОНКУРСЪТ „МЕСЕЦ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО И ЛЮБОВТА”!

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ТРИТЕ СНИМКИ, СЪБРАЛИ НАЙ-МНОГО ХАРЕСВАНИЯ.

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ! ТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ НАГРАДИТЕ СИ В НАЙ-РОЗОВИЯ ДЕН ПРЕЗ ГОДИНАТА- В ДЕНЯ НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА!

 ПОЗДРАВЯВАМЕ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА И БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ, КОИТО ГИ ПОДКРЕПИХА!

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2 СРОК УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

1-12 КЛАС

ЗАПОВЕД №РД-09-406/30.08.2022г.  на МОН за определяне на График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите
от националните външни оценявания в 4, 7, 10 клас

ЗАПОВЕД №РД-09-4061/30.08.2022г.  на МОН за определяне на График на дейностите по приемането на учениците в VIII  клас

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка със Заповед №РД-09-106/24.01.2023г. на Министъра на МОН и необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване на неблагоприятните последици от грип за здравето на учениците и педагогическите специалисти:

Дните от 25.01.2023г. до 30.01.2023г.  (включително) са Неучебни дни за училищата на територията на област Пловдив.

Съгласно Заповед №РД-09-4066/30.08.2022г.  на Министъра на МОН

Дните от 01.02.2023г. до 05.02.2023г. (включително) са Неучебни дни – междусрочна ваканция.

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ, ОБУЧАВАНИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ –ВТОРА (ЯНУАРСКА) СЕСИЯ

07.02.2023- МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

На 7 февруари 2023г. над 140 държави в целия свят честват  за 20-ти път Международния ден за безопасен интернет. Учениците от 6 Б и 9 клас на СУ „Христо Ботев“ – град Съединение отбелязват Международния ден със специално подготвени презентации. Впускайки се в необятните възможности на Power Point те за първи път покадрово анимираха герои, които да разкажат какви правила трябва да се спазват, за да бъде Интернет по-сигурно и безопасно място. Представиха ги пред съучениците си на интерактивния дисплей. Проведоха се тематични беседи за това как да разпознаваме фалшива информация, как да проверим дали даден профил е на реален човек. Когато видим нещо публикувано- да се замислим дали е логично и да потърсим допълнително информация. Да се четат условията за ползване, независимо дали става въпрос за онлайн магазин или за социална мрежа. Да се проверява всичко в интернет.

Инициативата е на УКС и е с цел да се привлече вниманието към необходимостта да се осигури на децата и младите хора по-безопасна онлайн среда, така че те да могат да се възползват от възможностите, предоставяни от Световната мрежа без големи рискове.

В часовете по ИТ на 07.02. Международния ден за безопасен интернет беше отбелязан още с направата на флаери, образователни игри за правилата в интернет, беседи.

30.01.2023-ИЗЛОЖБА С РИСУНКИ

Отново е пъстро и цветно във фоайето на училището ни. Изложба с рисунки, направени  в часовете по Изобразително изкуство, е подредена в централната сграда.  Рисуването не само разкрива таланта на нашите ученици, но е и удоволствие за тях. А ние с възхищение ги аплодираме и поздравяваме за чудесните творби!

20.01.2023-КУДИ 2023

КУДИ! Традицията, която ни прави горди голямоконарци! Поздравления, сурвакари! Честит празник!

18.01.2023-СВЕТЪТ НА ПЛАНЕТИТЕ-ПРОЕКТИ НА 4 КЛАС

Учениците от 4 клас изработиха табло за Слънчевата система. В часа по Човекът и природата заедно с учителя си г-жа Стойна Симеонова изписаха на флаери информация за някои от планетите в Слънчевата система.

17.01.2023г.-  НАПИСАНОТО ОСТАВА…

      На 17.01. 2023 г. в СУ „Христо Ботев“, гр. Съединение, се проведе среща между участниците в клубовете за извънкласна дейност  „В света  на медиите” /ръководител Генка Дребчева/  и „България, това сме ние“ /ръководител Дора Кошева/   с господин Кръстьо Манчев. Преди отбелязването на 150- годишнината от обесването на Апостола на българската свобода, учениците бяха запленени от интригуващите слова на дългогодишния учител, активен общественик и Председател на Общински комитет „Левски“ в град Съединение, „живата книга“ за  делото на Васил Левски- Кръстьо Манчев. Обаянието на неговата отдаденост за  съхраняването на паметта на българина към  личността  на Левски   е заразителна. Не само негов поклонник, но и човек, който живее пълноценно  и искрено обича историята ни, Родината и родния си град. Кр. Манчев показа на учениците  уникални вещи, снимки и книги, които могат да намерят своето място единствено в музеите. Учениците   в продължение на един час слушаха  неговите думи, които извираха от сърцето му. Книгите му за голямоконарци и за Левски, много значки, изработени по различни поводи, тефтерчето на Дякона с факсимилета на оригиналните страници; златният медал,  книгата на Мерсия Макдермот с посвещение от нея  с дата 25.03.1985 г и нейното писмо до г- н Манчев от 07.12.1981  г. И още много неща, които той с педантично старание е съхранил и подредил в дома си, са наистина една достойна за уважение история на човек, които се е посветил на своята идея да държи жив огъня на родолюбието и да работи  в полза на хората. Един достоен наследник на Левски и на неговия завет-  „Дела трябват, а не думи“.

Г- н Манчев е бил винаги ангажиран с проблемите на обществото. Още като млад учител започва да пише материали за вестници. Диктува по телефона в селската поща на дежурен в редакцията на вестника статиите си. Бавно, трудно.  Трупа опит и в тази сфера. Кратки, но важни съобщения за интересни моменти от живота на обикновените хора, от дейността на читалищата.  И продължава до днес. Вече няколко десетилетия. Пази изрезки от всичките си публикации. Показа на учениците само последните – от 2022 година. “Прочетох отново 26 трогателни писма“, „Няма ги вече някогашните кошничари“, „Работихме всеотдайно с учениците /Г-н Манчев още пази учителските си бележници и тетрадката , в която е изчислил /без помощта на „Школо“/ , успеха на класа си през 1964/1965 г. и една от най-вълнуващите статии- „Написаното остава“ . Запазил е всички писма, които е получавал от младежките си години до днес. С различни марки, от различни населени места, от различни периоди, от казармата,…/когато няма марки , а пише ВП, т.е. Военна поща/. Всички писма- много трогателни  и сърдечни! Носещи едно топло човешко отношение, едно неповторимо, искрено и чисто общуване, което днес трудно можем да усетим. Чрез съобщенията, лайковете, емотиконите, чрез телефон и камера  казваме много неща, правим го бързо, понякога на някакъв странен език, но нещо липсва…

Хубаво е, че г- н Манчев ни го припомни. Живото слово, истинското общуване, искреното възхищение от Левски, труд и работа в полза на хората. Изключителна памет за факти и събития, задълбочено познаване на живота и дейността на Апостола, проучване за посещенията му в град Съединение и десетилетия труд да популяризира това  и да пробуди гордост , че сме негови потомци. И  желание да се доближим  до светлия му образ и да следваме примера му. Защото „Времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме“.

В края на срещата учениците поднесоха своя скромен подарък , който без съмнение ще стане още един ценен експонат в личния архив  на г-н Манчев- стихотворение, написано  от  Ангел Адърски от 5.б клас, с което той ще се представи на конкурса за творби, посветени на Левски, който е една от инициативите  по повод предстоящото отбелязване на 150 години от смъртта на Левски.

За да знаем, за да сме горди, за да ни има… нека помним героите!
Нека живеят вечно в сърцата, в съзнанието!
Учениците от 3 клас се потопиха отново в живота и творчеството на Ботев и създадоха свои книжки.

По случай 175 години от рождението на Христо Ботев, чието име носи и нашето училище, днес – 6 януари, учениците от 6 клас с преподавател г-жа Ваня Ликова изнесоха кратка литературно-музикална програма по радиоуредбата.

06.01.2023- 175 години от рождението на Христо Ботев!

Христо Ботев-наша гордост, духовна опора, извор на самочувствие, мерило за патриотизъм и следване на националния идеал!

Христо Ботев-революционерът, завещал ни своята чиста любов към отечеството и бащиното огнище!

Христо Ботев-забележителен поет с огнено слово!

Учениците от 7 А клас направиха препис на всички стихотворения на Ботев. В часовете по Информационни технологии учениците от 7 до 11 клас създадоха флаери, колажи, компютърен препис на някои от стиховете му.

25.12.2022- Щастлива Коледа!
Светли и благословени празници!
24.12.2022-Бъдни вечер е-празникът на семейството!
В очакване на Рождество Христово – светъл поздрав от второкласниците и г-жа Петя Арабаджийска от Клуб по интереси „Музикална плетеница“!

22.12.2022-КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО НА 6 Б КЛАС

Коледа е магия – очаквана, изпълнена с надежда и с доброта… Най-хубавото време на годината, носещо светлина и различна от познатата ни топлина…

С усмивки, с емоция и с пожелания за здраве и късмет учениците от 6.б клас с класен ръководител г-жа Ваня Ликова изпратиха последните дни в училище преди ваканцията.

„Класна стая на мечтите“ – така решихме да я кръстим и да си пожелаем повече от всичко, което с любов пресътворихме!

22.12.2022- КОЛЕДА ПО БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ… АРОМАТНО, ТОПЛО, ВКУСНО!

Потопени в магията на „Вълшебната Коледна работилница“ на госпожата Петкова и госпожа Трайкова златните ръце на ученици от 3, 8, 9, 10, 11 и 12 клас на СУ „Христо Ботев“ сътвориха вкусни български баници. Майсториха и се веселиха. Вкусно си похапнаха и на късмети интересни се радваха.

23.12.2022-ПОДАРЪЦИ ОТ ДЯДО КОЛЕДА

По инициатива на медиатора на СУ “Христо Ботев” град Съединение – Кольо Стоянов и със съдействието на г-н Атанас Балкански, днес най-малките ни ученици бяха приятно изненадани с коледни пакети с лакомства. С много емоции, светещи от радост очи и туптящи от вълнение сърца, малчуганите поздравиха Дядо Коледа и Снежанка с песни и стихчета. А Дядо Коледа им пожела да бъдат здрави, щастливи и благословени! Весели празници!

23.12.2022-ПОЗДРАВ ОТ 5 А И 5 Б КЛАС

В последния ден преди Бъдни вечер учениците от 5 А и 5 Б клас в часовете по Музика (Разширена подготовка) с преподавател г-жа Петя Арабаджийска отправиха Коледарска благословия за здраве и берекет на всички в любимото училище.

22.12.2022-КОЛЕДНО ПРАЗНЕНСТВО В 5 КЛАС

В очакване на Коледа учениците от 5 А и 5 Б клас с класни ръководители г-жа Цветанка Къцова и г-жа Генка Дребчева си организираха коледно тържество. Не липсваха подаръци, песни, танци и добро настроение. Дядо Коледа (Красимир Трахнов) и неговите Снежанки (Теодора Дългърска и Кристина Попова) поднесоха лакомства и късметчета-изненади.

21.12.2022-КОЛЕДНИЯТ ДУХ ЗАВЛАДЯ И 5 А КЛАС!

С ентусиазъм, огромно желание и голямо майсторство учениците разточиха и изпекоха коледни сладки с канела и портокал под зоркия поглед на Дядо Коледа. А той-усмихнат и доволен, ги почерпи и им пожела вълшебна Коледа!

Ако има нещо по-сладко от коледни лакомства, то е усмихнати ученици, които се впускат с трепетно желание и интересни идеи в магията на коледната работилница на г-жа Марияна Петкова и г-жа Цветелина Трайкова.
Вълшебен ден за всички в кабинета по готварство, където шегите, креативните идеи, забавлението, знанията и уменията бяха повече от сигурни съюзници в творческия процес.
Елфи – помощници на Дядо Коледа бяха сръчковците от 3а, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б , които получиха грамота за страхотните си творения.
И за да се запази състезателният дух на всички, елфите бяха разделени в шест отбора, които бяха оценени и наградени от феите пазителки на Коледа – г-жа Таня Тодорова, г-жа Цветелина Трайкова, г-жа Марияна Петкова и гост-сладкар Пламена Бикова.

19.12.2022-КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО 1-4 КЛАС

Коледното тържество на учениците от начален етап на  СУ „Христо Ботев“-град Съединение премина с много празнични песни и стихчета, танци, усмивки, настроение и игри. Специални благодарности на МКБППМН  и на актьорите от Държавен куклен театър, гр. Ямбол. Представлението „Стихотворението“ стопли сърцата на децата и ги изпълни с много щастие.

16.12.2022- 1 КЛАС – ГОТОВИ ЗА КОЛЕДНИЯ БАЗАР!

Светли празници и много щастие занапред – за всяко семейство и за Вас!
Нека магията на святата Коледна вечер влезе в дома ви, да го озари, и със здраве, мир и благодат да ви дари!

12.12.2022-КОЛЕДНАТА МАГИЯ ОЖИВЯВА

Магията на Коледа оживява с красивите изделия  майсторски изработени от г-жа Станислава Тонкина и нейните елфи-помощници- учениците на ресурсно подпомагане и  третокласниците.

В изготвянето на зимния кът в централната сграда на СУ „Христо Ботев“ помогнаха и елфи-помощници от VБ клас.

Феите-пазителки на коледния дух –  г-жа Таня Тодорова, г-жа Марияна Петкова, г-жа Цветелина Трайкова, г-жа Иванка Габровска и г-жа Елица Тодорова с усмивка и настроение дадоха своя принос изложбата вълшебно да грее за всички.

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 

12.12.2022- В ОЧАКВАНЕ НА КОЛЕДНИЯ БАЗАР

Ето и част от изделията, които учениците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение изработиха със старание и желание за коледния благотворителен базар.

Пожелаваме светли и топли предстоящи празници и да не спираме да вярваме в чудеса, защото те се случват винаги, когато ги желаем искрено.

Защото Коледа не е само ден в годината!
Защото Коледа е настроение!
Защото Коледа е в сърцата!
Поздрав от второкласниците на СУ “Христо Ботев”!  видео тук.

06.12.2022-КОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ

Магията на вълшебния декември завладя всяко кътче на нашето училище. С много сръчност, ентусиазъм, усмивки и страхотно настроение г-жа Марияна Петкова, г-жа Цветелина Трайкова и учениците на СУ „Христо Ботев“ показаха как се работи в екип и доказаха за пореден път, че училището е дом, който носи топлина и прекрасни мигове.

….и очакваме големите снежинки в сградата да бъдат предвестници на малките истински снежинки и навън!

Браво! С благодарност към всички,  които вложиха сърце в създаването на тази красота-приказна коледна атмосфера.

05.12.2022-КОЛЕДА В РИСУНКИ

Традиционна коледна изложба с рисунки „Весела Коледа и Нова година” е подредена в централната сграда на СУ „Христо Ботев“ и създава празнично настроение. С коледните празници идват добрите думи, хубавите усмивки и сбъднатите мечти. Прекрасните рисунки ни карат да копнеем за приказната коледна магия. Картините са нарисувани в часовете по изобразително изкуство от талантливите ни ученици. Пожелаваме им да не губят усета си за красота и да продължават да творят сега и за в бъдеще.

03.12.2022- „ВЪЛШЕБЕН ДЕКЕМВРИ!“

Коледно настроение в 1.а клас!

„Сняг на облаци се дига,

Дядо Коледа пристига

в златна хубава шейна

чак от Стара планина.

„Дзън-дзън-дзън!“ — звънци звънтят,

в сладък сън децата спят.

Но да знаят той що носи,

ще наскачат голи, боси

и ще дигнат шум безкрай:

„Дай на мене, дядо, дай!

На мен — кукла, на Стоян —

топка или барабан!“

„Коледа“ – Гео Милев

11 КЛАС В ОЧАКВАНЕ НА ДИГИТАЛНАТА КОЛЕДА!

Те са в 11 клас и единият от профилиращите им  предмети е  Информационни технологии.

В очакване на Коледните празници,

пред компютрите- там нейде в дигиталния свят,

аранжирани с музикални jingle bels акорди,

тайните инструменти на растерните редактори разучават,

с магическа пръчица селекции пъстри оцветяват.

Гирлянди просветват, снежинки летят,

подаръци се сгушват под елхата

със Снежния човек в очакване са всички да настъпи 12 в полунощ

и Коледата да е свята и Новата година –да е честита!

1 декември-Международен ден за борба срещу СПИН

Учениците от 8, 9, 10 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение направиха в Часовете по Информационни технологии   с ръководител г-жа Даниела Недялкова презентации, флаери и брошури, които представиха пред съучениците си. Много хора са засегнати от тази болест и трябва винаги да сме отговорни към най-ценното, което притежаваме-живота си. Червената панделка в днешния ден символизира солидарността към болните, живеещи с ХИВ и обединява усилията на хората в общата борба срещу болестта. Червеният цвят също е и предупреждение да не се подхожда лекомислено към проблема и да не се пренебрегва едно от най-големите предизвикателства на нашето съвремие.

Силните Правят Избора си сами. Ти Направи ли своя?

30.11.2022-„БУДИТЕЛИ В ДИГИТАЛНАТА КЛАСНА СТАЯ!“

На 30 ноември 2022г. в София, в хотел Рамада бай Уайндхем София Сити Сентър се проведе кръгла маса на тема:  „Повишаване на дигиталните умения и използване на микрокредитите като възможност за по-добра професионална реализация“.

На тържествена церемония бяха наградени победителите в Конкурса „ЗЕЛЕНИ И ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ“– GREENEDU AND DIGEDU, организиран за първи път през тази календарна година от Националния екип експерти по професионално образование и обучение към Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)-град София.

СУ „Христо Ботев“-град Съединение завоюва трето място в категория „Дигитална класна стая“ със своята ученичка Даниела Белишка от 6 Б клас, която изпрати снимки от проведена инициатива в класа. През месец октомври г-жа Даниела Недялкова постави на  учениците задача във връзка с предстоящия 1 ноември – да се изработи пъстроцветен албум с имена на народните будители, техните рождени дати и някое тяхно стихотворение. Учениците използваха личните си смартфони и безплатния wi-fi в сградата, за да работят по темата. Умения, които учениците развиха в обикновената класна стая, с което я превърнаха в Дигитална класна стая: Успешно чрез различни ключови думи  учениците търсиха, намериха и извлякоха информация в дигитална среда. Използваха дигитален инструмент –  google web search engine, оцениха достоверността на източниците, които са ползвали, разглеждаха различни сайтове с информация, използваха стройна система за организиране, която позволи достоверната информация да бъде запазена. Създадоха творчески оригинален продукт  (текст върху хартиен носител). Пъстроцветният албум беше сглобен и включен в инициативите по отбелязване на празника.

30.11.2022-ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ – ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА

На 30 ноември 2022г. се проведе практическо занятие-Евакуация при терористичен акт. В час на класа класните ръководители проведоха образователна беседа с децата и ги запознаха с понятието „тероризъм“, как да постъпят при подаден сигнал за терористичен акт, какви да бъдат действията при вземане на хора за заложници. В допълнение бяха дадени примери за 10-те най- големи терористични акта в историята на човечеството и 10-те най- известни терористични групировки.

29.11.2022-В РОЛЯТА НА ЖУРНАЛИСТИ

Светът на медиите е интригуващ и динамичен. Той е неразделна част от нашето ежедневие. Особено вълнуващо за учениците от 5. и 11. клас от СУ „Христо Ботев“, които са част от клуб „В света на медиите“ с ръководител г-жа Генка Дребчева, бе да се срещнат с журналист от БТВ за регион Пловдив- г-н Емил Кацаров. Любопитни и по детски наивни, учениците питаха в ролята на репортери и журналисти, а г-н Кацаров търпеливо им отговаряше. Коя е на-вълнуващата му среща- „С мечка“. Как намира интересни теми? Защо рекламите прекъсват филма на най-интересното място? Откъде получават и обработват толкова бързо информация за световни събития? Как е станал репортер? Въпроси, въпроси….Разследващи журналисти! И за няколко минути се превърнаха в истински репортери. Голямата камера и микрофонът бяха техни. Кратки въпроси, запис и… първото интервю е готово. Но не е лесно! Убедиха се. И, разбира се, наградата- първи да видят все още неизлъчвания репортаж за „Брадата Лили“, гущерчето, което предсказва резултати от мачове от Световното първенство по футбол. Срещата бе емоционална и може би ще провокира интерес към професията на журналистите. Но дори да не изберат тази професия, достатъчно е младите хора да знаят, че имат право да изразяват мнението си, че никой не бива да ограничава свободата на словото. И те, като граждани, да имат мнение, да умеят да го представят убедително и да го защитят. Светът на медиите е свободен и отговорен.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 1-12 КЛАС
Уважаеми родители,
На 28 ноември 2022г. (понеделник) от 17.30 часа
в Централната сграда
на СУ „Христо Ботев“-град Съединение
ще се състои РОДИТЕЛСКА СРЕЩА
по класове в класните стаи.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

23.11.2022-ПОЕЗИЯТА-КРАСОТА И ВДЪХНОВЕНИЕ!

Глътка въздух… Глътка поезия, от която оставаш опиянен! От споделените чувства, от намерените форми, от изказа на една млада поетеса, с която се срещнаха участниците в клуб „В света на медиите“ с ръководител г-жа Генка Дребчева. Това е първата им от поредицата срещи с вдъхновяващи и успели хора. И тя ги накара да усетят магията на словото и да видят г-жа Цветелина Трайкова като човек, майка, любима, пресътворена в своите стихове.
Незабравимо преживяване, слово, което извира от сърцето и минава по чувствителния път на душата. И в края на пътя-ги разтърси емоционално. Децата чуха стиховете, четоха ги и потърсиха пристан в редовете на мислите на Цветимира.
„Минути истинско щастие…“- това споделиха учениците, които за г-жа Цветелина Трайкова „…са най-добрите учители“ и „винаги са били“. Благодарим ѝ за тези съкровени мигове и за съвета ѝ-
„Онази глътка въздух..,
позволи си я,
пази я,
тя е твоя.
Само твоя!“

22.11.2022 – „ДА МОДЕЛИРАМЕ С ПЛАСТЕЛИН…“

Първокласниците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение обичат часовете по Изобразително изкуство. Освен талантливи с четки и молив, те са сръчни и много детайлно изработиха животни от пластелин.

21.11.2022-„ДЪРВОТО НАНАНШИТЕ ХРИСТИЯНСКИ СЕМЕЙСТВА“

След посещението в църквата, първокласниците въодушевени и емоционално заредени, изработиха проект за празника. Всички пожелаха здраве и късмет, любов и топлина, доброта и светлина за семействата си. Благословено да е всяко семейство и щастлив всеки дом. АМИН!

21.11.2022-„СЕМЕЙСТВОТО ЗА МЕН Е …“

В ценностната система на българина семейството е заемало и заема главно място. “Няма път, който да не започва от къщата”- казват мъдреците. Пак от нея започва и пътят към вярата и добротата. На 21 ноември  Българската православна църква отбелязва един от големите Богородични празници-Денят на християнското семейство.

В днешния празничен ден учениците от 4 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение с класни ръководители г-жа Маша Енчева и г-жа Стойна Симеонова изработиха табло на тема: „Какво е за мен семейството?“ Всяко дете изрази с картичка и рисунка любовта и привързаността към семейството си. Четвъртокласниците направиха картички, с които да отправят поздрав и да подарят на родителите си.

Честит празник!

21.11.2022- ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

Учениците от начален етап на СУ „Христо Ботев“-град Съединение посетиха църквата „Свети Атанасий“. Отец Атанас разказа за историята на този ден, който символизира влизането на тригодишната Мария в храма и напомня на родителите за духовните им задължения към децата. Защото семейството е най-доброто училище, което може да даде първите познания за Бога и Православието, за християнските добродетели, на които през вековете се е крепял българският род. Този празник напомня на родителите и учителите, че трябва да възпитават децата в благочестие и вяра, в послушание и чистота на нравите.

ГРАФИК
за провеждане на изпити с ученици,
обучавани в самостоятелна форма на обучение
през учебна 2022/2023 година
(ПЪРВА ИЗПИТНА СЕСИЯ)

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

1-4 КЛАС, 5-7 КЛАС, 8-12 КЛАС

17.11.2022-РИСУНКИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ НИ

В централната сграда на СУ „Христо Ботев“-град Съединение г-жа Таня Балканска е аранжирала изложба с рисунки на талантливите ни първокласници. Браво, деца!

16.11.2022-МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА!

Слънцето е за всички!

Небето е за всички!

Многоцветната дъга е за всички!

Независимо от етнос, култура, образование, семейно положение и статус в обществото!

Различията между нас правят живота красив и интересен.

Доброта, човечност, благодарност, търпимост, уважение –това е Толерантност!

Толерантност- една топла усмивка, една подадена ръка, един по-хубав свят!

Шестокласниците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение отбелязват днешния ден с обща приятелска рисунка на толерантността –пъстроцветна, позитивна, огряна от лъчите на искреността и добротата! Инициативата се проведе със съдействието на г-жа Д.Недялкова – член на УКС в изпълнение на План на УКС.

15.11.2022-ПРОЕКТИ ПО МАТЕМАТИКА В 8 КЛАС

Учениците от 8.а клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение в часовете по Математика с преподавател г-жа Борислава Енчева, изработиха полезни и практични табла и компютърни презентации на тема: „Вектори. Приложения.“ Поздравления, ученици!

16.11.2022 Г.- СЕРТИФИКАТИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В „БОБЪР 2022“

И тази година ученици от СУ „Христо Ботев“-град Съединение взеха участие в международното състезание по информатика и компютърна грамотност „Бобър 2022“. В България състезанието се организира от Съюза на математиците в България (СМБ) и Института по математика и информатика при БАН (ИМИ – БАН). На 6 ноември 2022г. децата имаха 30 минути, за да се справят с логическите задачи. За участието си те получиха сертификати.

Ние ги поздравяваме за ентусиазма и желанието да се справят с това нелеко предизвикателство!

16.11.2022- „ВРЪСТНИЦИ ОБУЧАВАТ ВРЪСТНИЦИ“

По инициатива на г-жа Д.Недялкова- член на УКС, учениците от 8 клас изработиха в споделена среда в Google презентации на тема „Вредата от употребата на райски газ“, „Вредата от тютюнопушеното“, „Вредата от енергийни напитки“, „Вредата от употребата на vape-ове“. Те представиха проектите си пред съучениците си на интерактивния дисплей в компютърния кабинет. Мероприятието е в изпълнение на Плана на УКС.

12.11.2022-ЕКСКУРЗИЯ В КОПРИВЩИЦА И КЛИСУРА

„По стъпките на будителите!“ – под това „мото“ премина екскурзията на учениците от 6.а, 6.б, 8.а и ученици от 9., 10. и 12.клас от СУ „Христо Ботев“ – град Съединение, която се проведе на на 12. ноември 2022 г., с ръководители г-жа Ваня Ликова, г-жа Росица Етова и г-жа Борислава Енчева, съпровождани от представител на ТА „Радугатурс“ – гр. Пловдив.
Екскурзията с учебно-възпитателна цел се организира във връзка с честванията, посветени на 10-годишнината от откриване сградата на училището, 1-ви ноември – Денят на будителите, учебното съдържание по литература и тематичния план за час на класа.
Тръгвайки от Съединение в ранното мъгливо утро на съботния ден, децата се отправиха към гр. Копривщица, където посетиха забележителностите на града. Всички с интерес разгледаха „Бунтовната столица на Българското възраждане“. Бяха посетени къщата музей на Любен Каравелов, родните къщи на Димчо Дебелянов, на Тодор Каблешков, на Георги Бенковски, Лютова къща, музея на Просветното дело.
След кратка почивка и разходка из централната градска част на възрожденска Копривщица всички се отправихме към другата дестинация по живописния път през родната ни България, а именно град Клисура. Клисура е един от тези градове, които жертват всичко за свободата си през славните дни на Априлското въстание 1876 год., но са в основата на това днес и да сме свободни, и да се наричаме „българи“. Изпепелена и с разрушени с над 800 къщи, Клисура възкръсва из пепелта.
В Историческия музей на града децата се докоснаха до миналото, изтъкано със слава и величие – една „Република на свободата“, както я нарича и Захари Стоянов. Бит, поминък, култура, въоръжена борба – преплетени в едно, за доказване на нашата идентичност, накараха всички да слушат с интерес разказа за живота на клисурчани.
След дългия, изпълнен с много впечатления и емоции ден, децата пристигнаха благополучно в Съединение.
Да обичаш и да цениш родното е част от нашата народопсихология! Затова пътешествието ни „По стъпките на будителите!“ и на културните ни ценности из нашата прекрасна родина ще продължи!

13.11.2022-СВЕТОВЕН ДЕН НА ДОБРОТАТА!

“УЧИТЕЛЯТ ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ…”
Доброто е навсякъде около нас!
Нека си го подарим!
И днес-в Деня на добротата!
И всеки ден-да носим доброто в сърцата!
Всеки жест трогва.
Всяка дума е топла прегръдка.
Всяко сърце – искрена усмивка.
Вълшебни мигове, подарени ни от нашите ученици!

09.11.2022-„ЕСЕНННО ЕКО“

В сезона на многоцветните листа нека бъдем творци с рециклирани материали.

Природата е майка, грижа и дом!

Природата е най-красива, когато се обича и пази!

Чисто нека да ни е… на очите, на  душите!

„Есенно ЕКО“ е изложбата, която третокласниците на СУ „Христо Ботев“ заедно с г-жа Станислава Тонкина и г-жа Цветелина Трайкова създадоха с въображение и сръчност, за да покажат, че всяко малко парченце, може да се превърне в красива творба.

08.11.2022- ДА СЪМ КАТО ТЕБ, АПОСТОЛЕ!

Апостоле,

докато ме има, ще си жив!

Апостоле,

докато стъпвам по тази земя,

ще нося завета ти в сърцето си!

А днес

искам да съм като теб – смел, бърз, ловък!

Днес

искам с думите за братско обединение

отборите в игра да събера!

Да съм като теб, Апостоле!

Учениците от начален етап на СУ „Христо Ботев“-град Съединение изказват благодарност към НЧ „Съединение 1875“  за наградите и прекрасната легенда за Левски. А учителите изразяват признателността за инициативата и за чудесното партньорство в изграждането и съхранението на патриотичния дух в нашите деца.

1 НОЕМВРИ 2012г. – 1 НОЕМВРИ 2022г.

10 ГОДИНИ В ЦЕНТРАЛНА СГРАДА!

10 ДНИ,

ПОСВЕТЕНИ НА НАШИЯ ПРАЗНИЧЕН ЮБИЛЕЙ

И НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

ВСИЧКО ЗАПОЧНА В ДАЛЕЧНАТА 1984 ГОДИНА …

Табла със снимки от тържествения 1 ноември 2012г. тук., видеоклип.

ИЗЛОЖБА С РИСУНКИ „ИЗ ЖИВОТА НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ“

10 ГОДИНИ В ЦЕНТРАЛНА СГРАДА!

1 Ноември 2012 г. -Денят, в който новата сграда на училището стана нашият светъл, просторен и уютен нов дом.

Нека всички ученици и учители бъдем здрави и вдъхновени, любознателни и дано – по-добри!

Тази изложба показва една малка част от чудесните рисунки на нашите талантливи деца през изминалите 10 години.

Нека Доброто е винаги с нас и в нас!

Изложбата е аранжирана и краси фоайето на 1 етаж в централната сграда. Рисунките са съхранени през годините от г-жа Таня Балканска- учителят-художник-вдъхновител на нашите ученици.

„УЧИТЕЛЮ, ИСКАМ ДА ТИ КАЖА…“

10 ГОДИНИ В ЦЕНТРАЛНА СГРАДА!

Броени дни преди 1 ноември нека си припомним просветителите, апостолите, революционерите, учителите и всички дейци, запазили и градили българския дух и памет.

„Поклон и слава вам!“

Третокласниците, техният класен ръководител Цв. Трайкова, г-жа М. Петкова, и г-жа Ст. Тонкина подготвиха интересен кът във фоайето на първи етаж в централната сграда.

А ето и какъв е той…

С много заряд и настроение от няколко дни учениците в СУ „Христо Ботев“ творят и изразяват емоции към своите учители, вземайки участие в две инициативи, а именно: „Учителю, искам да ти кажа…“ и „С четка и перо любимия учител сътворявам“.

Защото точно  учителите са онези, които носят искрицата, които не остават жаравата да се превърне в пепел, защото те създават, градят, будят… вчера, днес и утре!

Инициативите ще продължат през цялата седмица.

Учениците, които не са се включили, а имат емоции, които искат да споделят, могат да го направят. Кутията чака…

А ние, учителите, с нетърпение ще прочетем споделеното от вас и ще се открием във вашите картички и рисунки.

ТУРНИР ПО ТЕНИС НА МАСА

10 ГОДИНИ В ЦЕНТРАЛНА СГРАДА!

Обичат да спортуват, тенисът им е любим!

В часовете тънкостите на спорта изучават,

 в междучасията с него- отдъхват и се забавляват,

в турнира- своите майсторски умения показват,

а най-добрите побеждават!

ИСТОРИЯТА НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

1 КЛАС – „ДА СЪХРАНИМ БЪЛГАРСКИЯ ДУХ“

Под надслов „Да съхраним българския дух“ в първи клас стартира седмицата, изпълнена с инициативи, посветени на празника на  народните будители. В днешния ден гост на първокласниците  беше г-жа Марияна Килимперова-библиотекар при НЧ „Съединение 1875“. Учениците слушаха с интерес за живота и делото на народните будители. Тя разказа за дейците, които през целия си живот активно са популяризирали значението на националната история и родния език, за дейците,  които са символ на възраждащия се национален дух и стремежът към образование и книжовност – опората за формиране на българската нация.

2 КЛАС ПОЧИТАТ НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

С много старание учениците от втори клас на СУ „Христо Ботев“ и техният класен ръководител  г-жа Николинка Генчева изготвиха изложба с информация за народните будители, които горят с плам неугасим в сърцата ни! С проектите си второкласниците  обогатиха знанията си и почетоха делото на стотиците книжовници, революционери и духовни водачи от нашата история!

„ЗАСАДИ ДЪРВО-СЪЗДАЙ БЪДЕЩЕ“

10 ГОДИНИ В ЦЕНТРАЛНА СГРАДА!

Съвместно ученици, класни ръководители и родители на 1 и 8 клас на СУ „Христо Ботев“ засадиха в училищния двор два явора, японска спирея, червен дъб и рози. Всеки клас ще се грижи за посадените дървета, а дърветата ще растат заедно с тях, съпътствайки ги в учебния процес. Дърветата са символ на надеждата и непрекъснатостта на живота. С тях ще разкрасим училищната атмосфера, а въздуха, който дишаме- ще бъде по-чист.

„ЗАСАДИ ДЪРВО-ДА ОСТАВИМ СЛЕДА И СЛЕД НАС“

10 ГОДИНИ В ЦЕНТРАЛНА СГРАДА!

По повод  10-годишния юбилей на училището учениците от 5 А и 5 Б клас / випуск 2011/  с класни ръководители г-жа Цветанка Къцова и г-жа Генка Дребчева и по инициатива на техните родители  засадиха в двора на СУ „Христо Ботев“ дърво-червенолистна слива. То е символ на живота и на посланието им към бъдещите ученици:

 „Училището е нашият дом и ние ще го пазим!

 Камъкът е вечността-нека след нас – випуск 2011 – да остане следа!“

НА  УЧИТЕЛИТЕ-БУДИТЕЛИ С ЛЮБОВ…

Учениците от 5 А клас с трепет и обич пресъздадоха любимо стихотворение, като с него изказват топлата си благодарност към всички учители в СУ „Христо Ботев“-град Съединение, които ден и нощ бдят за всяка светла ученическа стъпка.

Стихотворението е в изпълнение на Камелия Йотовска, Галена Ангелова, Ваня Чилингирян.  Видео тук.

Благодарност и за г-жа Анка Арабаджийска, която прегърна идеята с топлина.

А  ЩОМ  ТЕ  СРЕЩНЕ  УТРЕ  ИЗГРЕВ  НОВ,

       ЩЕ  ДАВАШ  ПАК  ОТ  ТВОЯТА  ЛЮБОВ

НА  ПАЛАВНИЦИ  С  РОШАВИ  ГЛАВИЦИ

И  НА  ДЕВИЦИ  –  СТРОЙНИ  ХУБАВИЦИ.

И  ЩЕ  ГИ  УЧИШ  С  ДУХ  И  СВЕТЛИНА

       НА  РАЗУМ,  МЪДРОСТ  И  ЧОВЕЩИНА.

И  НЕКА  ПЪТ  ПОЕЛИ  КЪМ  СВЕТА,

УСПЕЯТ  ДА  ЗАПАЗЯТ  ЛЮБОВТА!

      КЪДЕТО  И  ДА  ИДАТ  СЛЕД  ТОВА,

ДОКРАЙ  ДА  ПАЗЯТ  ТВОИТЕ  СЛОВА,

ЩО  С  ОБИЧ  СЛОЖИ  В  ТЕХНИТЕ  СЪРЦА!

ЗАЩОТО  ТЕ  СА  –  ТВОИТЕ  ДЕЦА!…

ДАРИ КНИГА!“

10 ГОДИНИ В ЦЕНТРАЛНА СГРАДА!

Във връзка с честването на 10-годишнината от откриване на новата сграда на нашето училище и предстоящия празник – 01.ноември – Ден на народните будители, се осъществиха различни инициативи в училището ни, една от които е „Дари книга!“ на училищната библиотека за обновяване и попълване на библиотечния фонд.

Ученици, учители и служители  дариха книги, които  ще бъдат заведени в дарителския дневник на училищната библиотека от г-жа Ваня Ликова. Дарителската кампания ще продължи през цялата година.

Както казва големият френски писател Виктор Юго „Книгите – това са приятели. Безстрастни, но верни!“

Четенето е духовното обогатяване на личността – емоция и познание!

ПОКЛОН ПРЕД ВАС, БУДИТЕЛИ НАРОДНИ!

Четвъртокласниците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение с класни ръководители г-жа Маша Енчева и г-жа Стойна Симеонова отбелязват 1 ноември с информационни табла, проекти и рисунки за народните будители и патриотичен рецитал.

ТЪРЖЕСТВЕН РЕЦИТАЛ НА 4 КЛАС ЗА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

Учениците от 4 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение изпълняват стихове,  посветени на хилядите знайни и незнайни апостоли- просветители, книжовници и революционери, които са съхранили през вековете българската мисъл, духовност, език и култура, за да ги завещаят и днес на младите хора, възпитавайки у тях стремеж към познание.

1 КЛАС – „ДА СЪХРАНИМ БЪЛГАРСКИЯ ДУХ“

ПОДНАСЯНЕ НА ЦВЕТЯ НА ПАМЕТНИКА НА НЕДЯЛКА ШИЛЕВА

В седмицата на народните будители, която в 1 клас е под надслов „Да съхраним българския дух“, на 27.10.2022г. нашите най-малки ученици поднесоха цветя на паметника на Недялка Шилева. Класните ръководители г-жа Анка Арабаджийска и г-жа Лиляна Попова разказаха за живота  и делото на учителката-деятелка на Съединението. През 1885 година Недялка Шилева ушива революционното знаме, което е използвано при обявяването на Съединението.

ЕСЕНЕН СПОРТЕН ПРАЗНИК „ЧЕСТ И СЛАВА, ВЕЧНА СЛАВА, ВАМ БУДИТЕЛИ НАРОДНИ!“

10 ГОДИНИ В ЦЕНТРАЛНА СГРАДА!

Много усмивки и страхотни преживявания донесе есенният спортен  празник СУ „Христо Ботев“-град Съединение. Обединени от мотото на празника “ ЧЕСТ И СЛАВА, ВЕЧНА СЛАВА, ВАМ БУДИТЕЛИ НАРОДНИ ”, в него взеха участие  всички ученици. На просторните и модерни нови игрища бяха организирани  щафетни игри между класовете и децата показаха отлични умения и  способности като  бягаха със завързани по двойки крака, провираха се  през обръч,  дърпаха въже.  Игрите бяха оспорвани и изпълнени с много вълнуващи моменти.  Всяка ученическа щафета бе придружена от бурните  напътствия на ученици и  учители с възгласите “Давай, давай, по-­бързо!”. Многобройната  публика подкрепяше своите  фаворити и им помагаше  да спечелят победата.  Много енергия, ентусиазъм и спортен дух бяха проявени в спортните игри. Тематично за празника в игрите децата откриваха ликовете на народните будители и ги свързваха с имената им. Всеки клас се състезаваше за своя народен будител. В начален етап изключително оспорвана и интересна беше играта между учители и родители. И на края , както се полага, имаше награди за всички участници в спортния празник. Учениците си тръгнаха, заредени с позитивни  емоции и чудесно настроение. Те показаха, че са талантливи и  успешни,  мотивирани и добри във всичко, което правят.

Благодарим на всички за участието!

ИГРА „ДЪРПАНЕ НА ВЪЖЕ“-видео тук.

ИГРА „УЧИТЕЛИ СЕ СЪСТЕЗАВАТ С РОДИТЕЛИ“– видео тук.

УЧИЛИЩЕН КОНКУРС ЗА МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

„ИСТОРИЯТА НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ“

10 ГОДИНИ В ЦЕНТРАЛНА СГРАДА!

В седмицата, в която отбелязваме своя 10-годишен юбилей от откриването на централната сграда,

отредихме и специален ден  за поздравления и грамоти,

за усмивки и за награди за най-добрите IT.

В конкурса  за мултимедийна презентация „Историята на моето училище“ участие взеха 60 ученици от 5 до 11 клас.

И днес в празничния 29 октомври – на 53-тия рожден ден на Интернет –представяме победителите и участниците.

 В своите презентации учениците проследиха първата копка на новата сграда, моменти от тържественото откриване на 1 ноември 2012 г., конкретен празник как се е отбелязвал през всички тези 10 години в нашето училище (Ден на розовата фланелка; Ученици, прославили училището ни с награди, 1 март, 3 март, Ден на Земята, спортни празници, изпращане на абитуриенти, 2 юни, 24 май и други). Някои от тях направиха презентациите си невероятни с интерактивни бутони, които препращат към съответния момент.  Информация и снимки използваха от сайта на училището   и за всички тях беше много интересно и забавно да видят промяната в сградата, в нас учителите и в тях –учениците през всичките тези 10 години.

Училищната комисия в състав – учителите по Информационни технологии разгледа представените проекти. Като основни критерии в избора потърсихме какъв акцент избраха да проследят от училищния живот и техническото изпълнение на презентацията като продукт на Power Point.

Три презентации се отличиха и за това техните автори получиха награда power bank от директора на училището г-жа Спаска Ненчева.

Ученици, радваме се, че станахте част от историята на вашето училище и

вашите имена ще останат изписани и занапред като пример за идните поколения!

Благодарим на всички участници!

Трите отличени презентации в Конкурс за мултимедийна презентация „Историята на моето училище“ са:

1 място – Ванина Адърска 10 клас

2 място – Габриела Ангелова 8 клас

3 място -Вероника Турсунска 10 клас

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

„ИСТОРИЯТА НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ“ –ВИДЕОКЛИП С ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Часовете по Информационни технологии на нашите ученици са любими.

В тях дигитални умения те придобиват,

и света на технологиите  – преоткриват!

Word и Excel са им приятни,

но в Power Point възможностите им са необятни!

Тази тяхна сила, ние – учителите по ИТ съзряхме

и с интересен проект за училището ни- вниманието им завладяхме!

Представяме моменти от презентациите на победителите – Ванина, Габриела и Вероника.

ЗАСАЖДАНЕ НА ДЪРВЕТА-СВИДЕТЕЛИ НА ИСТОРИЯТА

10 ГОДИНИ В ЦЕНТРАЛНА СГРАДА!

По повод 10-годишния юбилей от откриването на централната сграда на СУ „Христо Ботев“  се проведе инициатива „Засаждане на дървета-свидетели на историята“.

10 години!

10 дървета!

Учители, ученици, служители активно и с ентусиазъм засадиха 10 дървета-кестен, явор, клен.

Засаждаме ги сега, за тях обещаваме да се грижим!

Пожелаваме си съкровено -ние, нашите деца, внуци – да дочакаме дните, когато те с годините порастат и под  тежката им сянка  учениците ни да черпят здраве и вдъхновение. Величествените им корони  да  устоят на повратностите на времето!

През годините да се превърнат в ярък символ на постиженията и успехите на випуските!

Да бъдат  извор на мъдрост и предания!

Да бъдат наш безмълвен спътник в  училищния ни живот!

Да бъдат символът на миналото!

И в продължение на векове да предават на идните поколения  спомени за делата на нас-техните предци!

Да бъдат мълчаливата красота в училищния ни двор!

1 КЛАС – „ДА СЪХРАНИМ БЪЛГАРСКИЯ ДУХ“

ТАБЛО ЗА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Да се знае,  да се помни, че България е жива!

На будителите скромни, българинът китка свива.

В седмицата на народните будители първокласниците подготвиха табло с фотографии и информация за народните будители. Информационното табло е необходима част от обучението и патриотичното възпитанието на подрастващото поколение.

1 КЛАС – „ДА СЪХРАНИМ БЪЛГАРСКИЯ ДУХ“

ТЪРЖЕСТВЕН РЕЦИТАЛ НА 1 КЛАС, ПОСВЕТЕН НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ! 

5 КЛАС -ТЪРЖЕСТВЕН РЕЦИАТАЛ – „БУДИТЕЛИ – ПОКЛОН!“

Знайни и незнайни войни

на будителския фронт,

днес делата ви достойни

слави нашият народ!

Будители, учители,

бъдете с нас сега.

Запалете в мрака огъня,

дарете светлина!

Теодора Дългърска и Мартин Асенов от 5 клас поздравяват своите учители с Празника на народните будители! видео тук.

6 Б и 7 Б КЛАС ОТБЕЛЯЗВАТ ПРАЗНИКА НА БУДИТЕЛИТЕ!

Хубава си, моя горо!
Миришеш на младост!

Учениците от 6 Б клас използваха дигиталните си умения и превърнаха класната си стая в дигитална стая на будителите. Използвайки смартфоните си и търсейки в интернет информация, те направиха пъстро албумче с имената на будителите, изписаха техни стихотворения. А „Хубава си, моя, горо…“ беше патриотичен завършек на часа.

Учениците от 7 Б клас изгледаха специално подготвена презентация и видеоклипове за делата на народните будите. Изписаха техните имена и велики мисли.

1 НОЕМВРИ 2022 Г.
10 ГОДИНИ В ЦЕНТРАЛНА СГРАДА!

ТЪРЖЕСТВЕН ВОДОСВЕТ
В деня на народните будители, в деня, в който празнуваме 10 години от откриването на централната сграда- в СУ „Христо Ботев“-град Съединение беше отслужен тържествен водосвет за здраве и благоденствие на всички учители, служители и ученици. Църковният обред извърши отец Атанас от църквата „Свети Атанасий” в град Съединение. Той сподели своята радост, че отново е в училището в Деня на народните будители сред съвременните будители- учителите. „Молитва за учителя“ прочете г-жа Ваня Ликова. Икона на покровителите на книжовното учение Козма и Дамян беше осветена- подарък е от г-н Стоян Енчев. Г-н Атанас Балкански-кмет на Община Съединение пожела на всички учители и ученици здраве и успехи.

ТЪРЖЕСТВЕН РЕЦИТАЛ ЗА 1 НОЕМВРИ – ПОКЛОН, БУДИТЕЛИ НАРОДНИ!
10 ГОДИНИ В ЦЕНТРАЛНА СГРАДА!
1-ви ноември!
Денят на народните будители – един национален празник, обърнат към най­- здравите корени на българската духовност, празник на хилядите будители на българската народна съвест!
По повод честването на този празник и на 10-годишния юбилей от откриването на новата сграда учениците от 5 и 6 клас представиха литературно – музикална програма. Портретите на будителите достолепно внесоха почит и тържественост в програмата. Шестокласници с вдъхновение и плам рецитираха стихове на нашите възрожденски будители. Училищният хор изпълни патриотични песни, с които внесоха още настроение и празничност и в днешния ден. С поздравителни слова директорът на училището –г-жа Спаска Ненчева приветства ученици и учители.
На тържеството бяха връчени награди на победителите в Конкурса за есе, разказ или стихотворение на тема „Будителите днес“.
Грамоти за участие получиха класовете-дарители на книги за училищната библиотека, взели участие в инициативата „Дари книга“.
СУ „Христо Ботев“ –град Съединение отбеляза празника на народните будители и своя 10 – годишен юбилей с множество инициативи.
Благодарим на всички-ученици, учители, служители, родители, които взеха участие в подготовката, организацията и реализацията на мероприятията!
Благодарим на всички, които присъстваха на събитията и станаха част от празника и историята на нашето училище!
Няма да спираме да обогатяваме и опазваме българската духовност и копнежа по нови хоризонти в образованието и културата!
Нека всички съхраним това, което сме получили от именитите българи – будителите, дали времето, знанията, душата си, живота си за развитието на българския народ.
Поклон, будители народни!

26.10.2022-ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ „ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР“

На 26.10.2022г.  се проведе тренировка по евакуация на учениците и персонала на СУ „Христо Ботев“ – град Съединение при възникнал пожар. В лекциите в Час на класа класните ръководители припомниха важни правила в случаите на пожар – позвъняване на телефон 112, поставяне на мокра кърпа пред устата и носа, бързо излизане от сградата и използване на стълбите за целта (а не асансьор), изключване на електрическото захранване и най-вече посъветваха да няма паника, за да се реагира адекватно в дадената ситуация.

05.10.2022г. -МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ!

УЧИТЕЛЯТ Е ЦЯЛАТА ПЛАНЕТА—ЗА МЕН И ТЕБ!

Ученици от 3, 7 и 11 клас поздравяват своите учители във връзка с днешния международен ден на учителя!

01.10.2022-МУЗИКАТА И ПОЕЗИЯТА

На 1 октомври отбелязваме световния ден на музиката, деня на поезията в България, деня на архитектите и на възрастните хора.

По традиция учениците от начален етап  на СУ „Христо Ботев“-град Съединение с много танци, песни и веселие превърнаха тази седмица  в празник.

Третокласниците посветиха своя рецитал на възрастните хора. С много творческо настроение те показаха, че възрастните хора, освен носители на мъдрост, спомени и топлина, могат да бъдат и забавни!

Народна песен и красиви стихове за нашите баби и дядовци бяха представени с много обич и усмивки като кратки хумористични пиеси.

Честит празник на музиката и българската поезия, на творците, които създават магията и красотата!

Честит празник на всички  читатели, които вдъхват от редовете на поезията!

Честит празник на всички слушатели, за които музиката е начин на живот!

26.09.2022- ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕЗИЦИ-ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИЕТО!

Многоезичието е мост,  който сближава хората, общностите и страните!

В СУ „Христо Ботев“-град Съединение се изучават два европейски езика- Английски и Френски.

С помощта на г-жа Марияна Петкова, г-жа Цветанка Къцова и г-жа Станислава Тонкина, учениците се включиха с ентусиазъм и радост в подготовката. Изработиха се специални брошури с информация за деня и основни думи и фрази на Английски и Френски език. Учениците създадоха плакати и постери с отпечатъци от техните ръце, в които изписаха  думи и фрази на различни езици, като „БЛАГОДАРЯ“, „ПРИЯТЕЛ“, „ОБИЧАМ ТЕ“, „ЗДРАВЕЙ“ и „ЗАЕДНО“ . Заедно направиха и специален постер, вдъхновен от метода „scrapbooking“. Всички много се забавляваха! Попитахме по-големите ученици за ползата да учат чужди езици, а те заснеха видеа с мненията си. Други ученици имаха задача да научат как звучи  „БЛАГОДАРЯ“ на всички Европейски езици и с помощта на г-жа Петкова заснеха и това. Получи се едно чудесно видео, което споделяме с вас!

Благодарим на всички, които участваха в подготовката!

ВЪЛШЕБНИТЕ ДУМИ В ЦВЕТОВЕТЕ НА ЕВРОПА видео

„ЗАЩО УЧИМ ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ?“ ПРЕЗ ПЪСТРОЦВЕТНАТА ПРИЗМА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ „ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ И „БЛАГОДАРЯ“- ИЗГОВОРЕНА ОТ ТЯХ НА РАЗЛИЧНИ ЕЗИЦИ! видео

22.09.2022-ДА СИ ГОРД, ЧЕ СИ БЪЛГАРИН!

ДА НИ Е ЧЕСТИТ-ДЕНЯT НА НЕЗАВИСИМОСТТА!

Нека в ден като този, развеем гордо българския трибагреник в знак на почит към стореното от народ и държавници, както го направиха нашите най-малки родолюбци от 1.а клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение с преподаватели г-жа Анка Арабаджийска и г-жа Лиляна Попова. Децата изработиха собственоръчно трибагреници и с много настроение, игри и забавления отбелязаха Независимостта на България.

Нека предадем на своите деца и внуци вярата и свободата на един независим народ, който никога не свежда глава пред трудностите!

Честит празник, българи!

15.09.2022Г. -ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН

ДЕЦА, УСМИВКИ, ЗНАМЕНЦА – 15 СЕПТЕМВРИ Е ВСИЧКО ТОВА!

Нека първият училищен звънец постави началото на смели надежди, вълнуващи очаквания, стремеж към знания и творчески ентусиазъм за всички ученици!

А на техните всеотдайни учители – хората с големи сърца, които не щадят сили и енергия, не пестят любов, да продължават да  раздават мъдрост и доброта!

Нека бъдем добри партньори с  родителите в общата ни кауза – учението и възпитанието на децата.

Нека новата 2022/2023 учебна година да бъде успешна!

Да бъде спорна!

Да бъде ползотворна!

Да бъде щастлива!

Да бъде благодатна!

Да бъде!

Празничен 15-ти септември!

Отново е 15 септември – ден празничен, „невписан в календара”!

Ден тържествен, значим, специален, очакван с много трепети и вълнение!

Училището родно и любимо днес отваря врати

посреща новата учебна година-

да е изпълнена с детски смях, постигнати успехи и сбъднати мечти!

Обединени заедно, ставаме силни!

По инициатива на класните ръководители на 5А и 5Б клас- г-жа Цветанка Къцова и г-жа Генка Дребчева, родителите на петокласниците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение  вместо букет за първия учебен ден, ще дарят събраните средства в помощ пострадалите от наводненията в община Карлово. Средствата ще бъдат преведени на дарителската сметка.

Тържественото откриване на учебната 2022/2023 година ще се състои на 15.09.2022г. /четвъртък/

от 9.30 часа в Централната сграда на ул. „Баба Исака Скачкова” №3.

За пътуващите ученици-автобусите ще тръгнат от населените места в 8.30 часа.

Заповядайте на празника!

Ученици на СУ „Христо Ботев“-град Съединение,

напомняме ви да преминете профилактичен преглед при личния лекар преди началото на учебната година. За учениците  с лични лекари от град Съединение бележките ще бъдат взети по служебен път, останалите-да ги представят на класния ръководител или на медицинската сестра Таня Дългърска.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 1 КЛАС

12 септември 2022г. (понеделник) от 17.30 часа

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 5 КЛАС

12 септември 2022г. (понеделник) от 17.30 часа

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 8 КЛАС

13 септември 2022г. (вторник) от 17.30 часа

Уважаеми родители, родителските срещи ще се състоят в Централната сграда на СУ „Христо Ботев“-град Съединение!

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

5 септември 2022 г. -137 години от Съединението на България!
Празник на нашия град-град на родолюбиви голямоконарци, съхранили българския дух, местните обичаи и традиции.
Честит празник!
Честито отличие на г-н Стоян Енчев за принос в развитието на образованието и утвърждаване авторитета на СУ „Христо Ботев“-град Съединение!