Архив Новини 2020/2021

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ В SHKOLO.BG 

ПРИЕМ 2021/2022 ГОДИНА

КРАЙ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА!

ВЕСЕЛА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ!

02.07.2021-ТРЕТО МЯСТО В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ!

Кристиян Дългърски от клуб „В дигиталната епоха“ с вълнение получи Грамотата и подаръчния си комплект за спечеленото трето място за презентация в Национален конкурс „Вазовата България 2021“. СУ „Христо Ботев“-град Съединение зарадва ученика с още една персонална награда-power bank.

Кристиян Дългърски от 8 клас – клуб „В дигиталната епоха“ по проект „Образование за утрешния ден“ на СУ „Христо Ботев“-град Съединение завоюва трето място в VII-ми Национален конкурс „Вазовата България“ в категория Презентация. Всяка година наши ученици се включват в конкурса, организиран от Къща музей „Иван Вазов“, Община Сопот и под патронажа на Министъра на образованието, съпътстващ честването на годишнината от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов. През 2018г. в същата категория Стела Дребчева от 11 клас спечели 1 място, а сега Кристиян Дългърски със своите умения, придобити в заниманията на клуба, донася престижното трето място за училището ни. Поздравления, Кристиян!

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 На  2 и 3 юли 2021г. се проведе изнесено обучение на тема “Безопасност на движението по пътищата в училищното образование“. Обучението се осъществи от Тренинг и обучителен център „Щастие“, с водещ Мария Дерижан – психолог и обучител на учители от 14 години.

Съгласно нормативните изисквания на МОН, всички учители трябва да водят кратки курсове по БДП на своите ученици, включително и по време на дистанционното обучение, защото движението на децата и учениците по пътищата не се ограничава само с пътуване до даденото учебно заведение. Затова педагозите трябва периодично да актуализират знанията си по БДП, да водят заниманията интерактивно и съобразено с възрастовите особености на децата. Само така могат да формират трайни знания и умения при подрастващите, с които да опазят не само своя живот и здраве на пътя. По време на обучението  бяха представени:

– всички нужни знания и умения, които трябва учителят да формира в децата/учениците в съответния образователен етап;

– начини на организиране и провеждане на часовете по БДП;

– интерактивни методи за задържане вниманието на децата/учениците в часовете по БДП;

– методика на обучението по БДП;

– цялостна организация на обучителния процес по БДП, включително и контрол и оценка на знанията на децата/учениците;

01.07.2021-СВИДЕТЕЛСТВА ЗА 7 КЛАС!

Седмокласниците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение с класни ръководители  г-жа Ваня Ликова и г-жа Росица Етова получиха своите свидетелства за завършено основно образование от директорът на училището г-жа Спаска Ненчева. Празникът продължи с почерпка, игри, усмивки и малко тъга от раздялата. Успех и занапред!

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ!

Училищният ни просторен двор- изпълнен е в зеленина и пъстри цветове! Приветлив и приятен за игра, за уроци на открито или спорт, за детски смях и отмора след учебния час.

Нашето училище! СУ „ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ

Автор на видео: Даниела Недялкова, Музика: Bond „Shine“

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!

Уважаеми родители, моля запознайте се с Графици за допълнителни компенсиращи мерки за учениците от 1 до 6 клас при СУ “Христо Ботев“- град Съединение за учебната 2020/2021 година през м.Юни.

1 клас, 2 клас, 3 клас5 А клас, 5 Б клас, 6 А клас, 6 Б клас

Графиците са изготвени на основание Заповед № РД09-3472/ 27.11.2020 г.  на Министъра на МОН.

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. И ЗА ЗАПИСВАНЕ                              

Съдържание на новината:

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. се осъществява в периода от 05 юли 2021 г. до 07 юли 2021 г. Подаването на заявление за участие в трето класиране е от 26 юли до 27 юли 2021 г.

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили основно образование, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. За паралелките с профил „Музика“ може да се кандидатства само с успешно положен изпит за проверка на способностите по музика.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.

При онлайн подаване на заявление, следва да се има предвид следното:

– входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намери в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити;

– въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желае да кандидатства за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;

– заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в VIII клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;

– попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършено основно образование с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;

– ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“. Ако не бъде прикачено медицинско свидетелство, желанието на ученика ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но ако не го представи при записването – ученикът губи мястото си в класирането.

– за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;

– въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

Ако ученикът не желае да кандидатства онлайн, което е препоръчително при наличие на необходимата техника и Интернет, заявление по образец може да се изтегли от сайта на РУО – Пловдив, където ще бъде публикувано, или да получи, попълни и подаде бланка в един от следните центрове, при спазване на действащите към момента противоепидемични мерки:

Центрове за подаване на документи за участие в І и ІІІ етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършено основно образование във всяка община на територията на област Пловдив:

Пловдив:

ОУ “Екзарх Антим І”, ул. “Захари Стоянов” № 86

СУ “Цар Симеон Велики” ул. “Лука Касъров” № 13

СУ “Св. Софроний Врачански”, район “Тракия”, ул. „Съединение“ №53

СУ „Пейо Яворов”, бул. „България” №136

СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ №27

Съединение:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

Работно време на центровете:

І класиране: от 05.07 до 07.07.2021 г. – 08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: от 26.07 до 27.07.2021 г. – 08.00 до 18.00 часа

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили основно образование в годината на кандидатстване, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидитстване.

За участие в класирането могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат по съответния ред от експертната комисия към РУО.

Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, едновременно в повече от една област.

В заявлението за участие в първи/трети етап на класиране желанията трябва да са подредени (на първо място, на второ място, на трето място, …) приоритетно, като на първо място се посочи най-желаното училище със съответния профил или специалност от професия. За да се избегне вероятността ученикът да остане извън класирането, се препоръчва да впише в заявлението възможно най-голям брой желания.

Класирането на учениците се осъществява от компютърна програма в зависимост от формирания бал за съответното училище и профила/специалността от професия, като балообразуването е налично в публикуваното в раздел „Прием“, „Текущи съобщения“ приложение към заповед за утвърждаване на държавния план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Пловдив за учебната 2021/2022 г.

Списъците с приетите ученици на І етап на класиране ще бъдат обявени до 13 юли 2021 г.

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично. Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани до 16 юли 2021 г., като подават следните документи:

– заявление до директора

– оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави

– оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия

Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап, от 14 юли до 16 юли 2021 г. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 20 юли 2021 г., като записването е до 22 юли в училището, в което са приети.

Списъците с приетите ученици на ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 29 юли 2021 г., а записването на приетите ученици ще се осъществи до 30 юли 2021 г.

Незаетите места след ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени на сайта на РУО – Пловдив до 02 август 2021 г., а попълването им ще се осъществи до 10 септември 2021 г. по ред, определен от директора на съответното училище, при спазване на изискването за класиране на учениците в зависимост от формирания бал.

Над утвърдения план-прием може да се приемат:

– близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VIII клас

– ученик с двама починали родители при заявено от него желание

Заявление по образец с приложени документи за записване над утвърдения план-прием в посочените горе случаи се подава до началника на РУО – Пловдив в стая 22 на РУО – Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Цариброд“ №1.

С цел да се подпомогне избора на професия и училище от седмокласника, РУО – Пловдив  Ви предоставя линк за достъп до виртуалната панорама на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране, актуализирана за учебната 2021/2022 г.: https://sites.google.com/view/profesiiplovdiv/

Публикувано от:
РАЙЧЕВ, РАНГЕЛ
Старши експерт по организация на средното образование

26 ЮНИ-МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ!

„НЕ НА НАРКОТИЦИТЕ“, „ВИДОВЕ НАРКОТИЦИ“, „НАРКОТИЦИТЕ-ИЗБОР ИЛИ СВОБОДА“-това са част от темите, които учениците от Клуб „В дигиталната епоха“ и от 9,11 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение развиха в своите дипляни по повод 26 юни- Международен ден за борба със злоупотребата и с нелегалния трафик на наркотици. На този ден всички хора по света могат да изразят своята съпричастност и активна позиция в битката с разпространението на наркоманията. Изработиха ги  в занятията на клуба и в  профилираните часове по Информационни технологии и ги представиха пред съучениците си. Дипляните ще бъдат размножени през следващата учебна година за всички ученици и ще

25.06.2021-СРЕБЪРЕН МЕДАЛ И НАГРАДА ЗА ВЕРОНИКА ТУРСУНСКА ОТ 8 КЛАС!

Вероника Турсунска от 8 клас с вълнение прие сребърния си медал и Грамотата за спечеленото второ място в 12-ти Международен конкурс „Творчество без граници“ Хасково 2021г. Директорът на училището г-жа Спаска Ненчева я награди с външен харддиск, на който да съхранява всички свои постижения и занапред. Честито, Вероника! Уменията и знанията ти от заниманията в клуб „В дигиталната епоха“ по проект „Образование за утрешния ден“ бяха увенчани с успех! Гордост си за нашето училище!

послужат като образователно-информационен материал. Видео тук.

 

23.06.2021г.-БЕЗОПАСНО С ВЕЛОСИПЕД ПРЕЗ ВАКАНЦИЯТА!

В последните учебни дни в часовете по Информационни технологии учениците от 4 и 5 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение изгледаха интересни обучителни видеа за безопасното управление на велосипед през лятото. Прочетоха основни правила, които ще осигурят сигурното им придвижване по улиците. Децата споделиха кои от тях вече спазват и обещаха да бъдат внимателни, за да бъде лятото незабравимо с положителни емоции.

 1. Носенето на каска е задължително!
 2. Следете за изправността на велосипеда-скорости, гуми, кормило, верига, педали-всичко трябва да бъде проверено!
 3. Ярки цветове на дрехите и светлоотразителни стикери на велосипеда!
 4. Карането с приятел е добра идея-винаги е по-сигурно да караш с някого, когото да наблюдаваш и който да наблюдава и да се грижи за теб!
 5. Изборът на подходящ размер велосипед е задължителен!
 6. Никакви слушалки-ушите трябва да са на сто процента с нас и да ни помагат във всеки един момент, докато сме на колелото. Те са нещо като очите, които нямаме на гърба си.
 7. Спазвайте пътните знаци, особено внимание на знак СТОП!
 8. Подавай сигнал с ръка при завой или спиране!
 9. Бъди предвидим за останалите!
 10. Велосипeдистите също се наказват с глоби. Те се налагат за неспазване на пътните знаци, маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението.

Карането на велосипед е едно от най-върховните изживявания на открито, най-добрият начин да се насладите на времето навън с приятелите или семейството си…! Правете го безопасно!

ДИПЛОМИ ЗА 12 КЛАС!

Честито дипломиране на дванадесетокласниците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение с класен ръководител г-н Костадин Апостолов! Директорът на училището г-жа Спаска Ненчева поздрави зрелостниците с  пожелание за успехи в живота и занапред!

ТРЕТИ КЛАС В БИБЛИОТЕКАТА

На 21 юни 2021 г. децата от 3 клас на СУ „Христо Ботев“ с класен ръководител г-жа Анка Арабаджийска посетиха библиотеката при НЧ „Съединение 1875 “ и се превърнаха във приказни герои.

17.06.2021г.-СЕРТИФИКАТ ЗА ДАНИЕЛА БАШЕВА ОТ 11 КЛАС В КОНКУРС ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Даниела Башева от 11 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение взе участие в национален ученически конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“, организиран от Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – Стара Загора и МОН. Даниела получи Сертификат за участие в категория презентация, която изработи в часовете по профилирана подготовка по Информационни технологии Модул „Мултимедия“. Поздравления!

17.06.2021-ПЪТУВАЩАТА БИБЛИОЕТКА ВЪВ 2 И 4 КЛАС

Пътуващата библиотека при НЧ „Съединение 1875“ посети децата от 2 клас и 4 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение ,с класни ръководители г-жа Маша Енчева и г-жа Николинка Генчева. Децата с радост се преоблякоха с костюми на приказни герои и се потопиха в света на приказките.

16 ЮНИ-МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА С КИБЕРТОРМОЗА

През месец Юни 2021г. в часовете по ИТ  участниците в клуб „В дигиталната епоха“  (по модул „Връстници обучават връстници“)  с ръководител г-жа Даниела Недялкова-член на УКС представиха пред съучениците си интересни видеа за безопасен и забавен интернет. Темите „Хакнати профили, Екранно време, Онлайн тормоз, Дигитални отпечатъци“ събудиха интереса у учениците. Те са предоставени от Safenet. След видеата учениците дискутираха върху проблемите и опасностите в Интернет.

Ученици от 7 и 10 клас,
предстоят ви изпити от Националното външно оценяване:

16 юни – Български език и литература;

18 юни – Математика;

Пожелаваме ви успешно представяне!

15.06.2021-1 КЛАС В БИБЛИОТЕКАТА

На 15 юни 2021г. децата от 1 клас на СУ „Христо Ботев“ гр.Съединение с класен ръководител г-жа Цветелина Трайкова ,посетиха библиотеката при НЧ „Съединение 1875“.Тук те се запознаха с правилата за ползване на библиотеката,получиха подаръци-книжки с чудесни приказки и ни показаха,че вече са грамотни и могат да четат. Превъплътиха се в приказни герои и драматизираха приказки.

14.06.2021-ЗАВЪРШВАНЕ НА ПЪРВИ КЛАС

Първи клас изпратиха учебната година с усмивки от постигнатите знания и с много любов към училище и класния си ръководител г-жа Цветелина Трайкова. Техният учител в ГЦДО г-жа Стойна Симеонова също е удовлетворена от постигнатите резултати на първокласниците. Весела ваканция!

14.06.2021-„В ЕРАТА НА КОМПЮТРИТЕ“

Ha 14 юни 1951 г., тoчнo пpeди 70 гoдини, зaпoчвa paбoтa UNІVАС І. Toвa e пъpвият тъpгoвcĸи ĸoмпютъp, ĸoйтo пpивличa шиpoĸo oбщecтвeнo внимaниe. Bъпpeĸи чe e пpoизвeдeнa oт Rеmіngtоn Rаnd, мaшинaтa чecтo e нapичaнa пoгpeшнo „ІВМ Unіvас.“ Cъздaдeн oт Πpecпep Eĸepт и Джoн Moĸли – UNІVАС І изпoлзвa 5200 вaĸyyмни тpъби и тeжи мaлĸo пoвeчe oт 13 тoнa. Toй ĸoнcyмиpa 125 kW eлeĸтpoeнepгия и извъpшвa oĸoлo 1 905 oпepaции в ceĸyндa, paбoтeщи нa тaĸтoвa чecтoтa 2,25 МНz. Caмo цeнтpaлният ĸoмплeĸc (т.e. пpoцecopът и мoдyлът пaмeт) e c paзмepи 4,3 m нa 2,4 m нa 2,6 m. Цялaтa cиcтeмa зaeмa пoвeчe oт 35,5 m².

На 14 юни 2021г. учениците от двата клуба «В дигиталната епоха» и «Мултимедиен свят» по проект „Образование за утрешния ден“  с ръководители г-жа Даниела Недялкова и г-жа Борислава Енчева се потопиха в ерата на технологиите от древността до наши дни. Посетиха Пловдив Тех Парк-изложбена зала- Компютърни конфигурации, Периферни устройства към компютърни конфигурации, използващи перфокарти, перфоленти и магнитни ленти, експонати на пишещи машини, фотоапарати, телевизори, радиа. Надникнаха в лабораторията за копаене на съвременната криптовалута-биткойн. Вдъхновени от Музея на технологиите, всеки от тях се ангажира да потърси такава стара техника, използвана в миналия век, с цел създаване на изложбена зала и в нашето училище.

Друга цел на мероприятието беше учениците да се запознаят с възможности за обучение по ИТ. Учениците се почувстваха като истински студенти, сядайки в модерната зала за семинари и обучения, в която домакините представиха образователните институции, целящи да предоставят първокачествено обучение по ИТ. Пловдив Тех Парк  с предоставя възможност за придобиване на дигитални компетенции и повишаване на професионални качества.  На територията на Пловдив Тех Парк функционират образователни институции: Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки „Академик Благовест Сендов“; Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии; Международно Висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“.

Полезно, интересно и мотивиращо посещение!

10.06.2021-ПРОЕКТИ ПО МАТЕМАТИКА В 4 КЛАС

Учениците от 4 клас от клуб „Пъстра математика“  с ръководител г-жа Николинка Генчева изработиха проекти за геометрични фигури. Браво!

9 ЮНИ –МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПРИЯТЕЛСТВОТО!

Приятелството е специален вид любов, която ни вдъхновява, прави ни по-добри, по-смели, по-истински!

Единственият начин да имаш приятели, е да бъдеш такъв!

Видео: Георги Генчев 11 клас

Музика- Marshmello & Anne-Marie – FRIENDS

https://youtu.be/M0rNVUE9XJw

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ЗА КОЛАЖ

Вероника Турсунска от 8 клас  – участник в клуб „В дигиталната епоха“ по проект „Образование за утрешния ден“ спечели сребърен медал  за колажа си „Любима България“ в  Дванадесети международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници” – Хасково 2021,  организиран от Община Хасково. Фондация Еврика, ОНЧ „Заря-1858“ и Компютърна школа „Вале”- Хасково с подкрепата на Еврокомисаря по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел.

Ванина, Светослава и Ивайла също участваха с колажи, изработени в часовете на клуба.

Поздравления, Вероника! Гордеем се с твоето постижение!

В ТАЙНИЯ СВЯТ НА СКРАЧ!

Те са само в 3 клас.

Но превземат с интерес дигиталния свят.

Тайните на Скрач разкриха.

Магьосникът Бъг разобличиха.

И отбор герои- Abby, Dee, Giga, Gobo, Nano- проектите им разведриха.

Браво, деца!

 Музика: DJ Andi feat. Aida – 4 The 1st Time

https://youtu.be/u0Rc-0hq8fY

„БОТЕВ И ДЕТСКИТЕ ОЧИ“

Малка съм още,

малка съм,

но зная за тебе.

Зная, ти си от онези великани,

които времето помни!

Ти не си само

величествен портрет на стената,

ти Ботев,

си име вечно, славно,

наше!

Момиче съм аз,

нежна и малка,

но как искам

от твоята сила да черпя,

как искам,

в очите ми същия огън да гори.

Славим те, Ботев!

И глави прекланяме

пред стиховете ти… до болка истински,

пред делото ти… саможертвено за нас, за мен!

Автор: Цветелина Трайкова-старши учител в СУ „Христо Ботев“-град Съединение

БОТЕВ-ГЕРОЙ И ПОЕТ!

Учениците от Клуб „В дигиталната епоха“ по проект „Образование за утрешния ден“ изработиха флаери и видеа по повод 2 юни – Денят на Ботев. Представиха ги пред съучениците си в часовете по ИТ.

В компютърен препис на вечните Ботеви стихотворения се включиха ученици от 8,9,10,12 клас. А участниците в клуба-в ролята на редактори-ги обединиха в електронна стихосбирка.

С кратки откъси от Ботеви стихотворения, участниците в клуба се прекланят пред героичната смърт на великия български революционер и гениален поет Христо Ботев!

Видео тук.

МИНУТА МЪЛЧАНИЕ ЗА ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ!

 МИНУТА  МЪЛЧАНИЕ.  СЛИЗА  НЕБЕСНАТА  ЧЕТА.
МИНУТА  БЪЛГАРИЯ.  ХРИСТО  И  ШЕПА  МОМЧЕТА.
МЪРТВИТЕ  ИДВАТ…  И  ПРАВЯТ  ЖИВА  ВЕРИГА.
ДО  СВОБОДАТА  СЪС  ЛАЗЕНЕ  ТРУДНО  СЕ  СТИГА.

КОЙ  ЩЕ  ПОСМЕЕ  ОТ  ВСИЧКИ  ПОСЛЕДНО-ПЪРВИ
ДУМА  ДА  КАЖЕ,  ДА  КРЕСНЕ  И  КАМЪК  ДА  ХВЪРЛИ?
МИНУТА  ПРОВЕРКА.  КЪДЕ  ВИ  СА  ВСИЧКИТЕ  ЖИВИ?
НА  ОПЛАКВАЧКИ  ПРЕВЪРНАХТЕ  И  САМОДИВИТЕ.

ВИЯТ  СИРЕНИТЕ.  ВИЕ  ВЪЛКЪТ  НА  УМРЯЛО.
НА  СВОБОДАТА  Й  ПИСНА  ДА  Я  ВЕНЧАЯТ  С  ВСЯКО  НАЧАЛО,
ДА  ИЗНАСИЛВАТ  ДУШАТА  Й,  ДА  Я  ОБЛИЧАТ  ВЪВ  НОВА  РИЗА…

ГОДИНИ  НИЗОСТ…  ХРИСТО  С  МОМЧЕТАТА  СЛИЗА.
СТЕНЕ  ЗЕМЯТА.  ПОТРЪПВА  БАЛКАНЪТ,  СТАРИЯ…
МИНУТА  САМО.  КОЛКОТО  ДА  ОПЛАЧЕМ  БЪЛГАРИЯ.

Автор:  Яна  Кременска

Видео: Ванина Адърска 8 клас

Клуб „В дигиталната епоха“

Музика: „Тих бял Дунав“

 

1 ЮНИ-ПРАЗНИКЪТ НА ДЕЦАТА!

На 1 юни всичко разцъфтява с всяка детска усмивка.

На 1 юни всичко е веселие и много талант.

На  1 юни дори белите са простени.

В този така прекрасен ден учениците от начален етап на СУ „Христо Ботев“-град Съединение, с много вълнение и емоции, показаха своите отлични умения да  пеят, танцуват, рецитират и рисуват.

Награди, осигурени от училището, получиха всички участници в деня на таланта, а любимец на публиката, стана Алекс от  3 клас.

Леля Ани и леля Папи, както децата с топлота и обич наричат дамите от библиотеката към  читалището, зарадваха децата с лакомства и изненади.

И какво е празникът без торта… която любезно беше подарена на децата от кмета на община Съединение – г-н Балкански.

Най-голямата изненада в днешния празничен ден  са компютрите (15 на брой), които г-н Атанас Балкански подари от името на Община Съединение. С тях ще бъде оборудван компютърен кабинет за обучението по Компютърно моделиране в 3 и 4 клас в сградата на начален етап.

Сърдечно благодарим за всички подаръци!

Честит празник, мили деца!

31 май – Световен ден без тютюнопушене!

Тютюнопушенето е война, в която има само какво да загубите!

Видео: Мария Ралева от 11 клас

От 31.05.2021г. всички ученици от 5 до 11 клас се връщат присъствено в училище, съгласно Заповед на министъра на здравеопазването Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г.
За изменение на Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-285 от 5.05.2021 г.

25.05.2021-30 ГОДИНИ ОБК „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

На 25 май 2021г. ОбК „Васил Левски“ с председател г-н Кръстю Манчев отпразнува 30 години от своето създаване. На тържествената церемония в НЧ „Съединение 1875“ присъстваха г-н Василев – председател на Общобългарския комитет „Васил Левски“ и много гости. Директорът на СУ „Христо Ботев“-град Съединение г-жа Спаска Ненчева връчи поздравителен адрес и подарък на г-н Манчев, с който години наред работим в тясно сътрудничество за запазване духа  на българското и родното.

Честит празник на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!

Първокласниците на СУ “Христо Ботев“ – гр.Съединение очакват с нетърпение 24 Май – Ден на славянската писменост и култура.Те с голямо желание и старание изработиха покани и коронки с българската азбука в час по Технологии и предприемачество с преподавател г-жа Т.Караиванова!
Браво, деца!
Честит празник!

24 МАЙ!

24 май е най-светлият, най-красивият ден, един от най-българските празници. Празник, който е дълбоко скътан в сърцето, в душата на всеки един от нас. Това е истински празник, който е влязъл в народния календар с въодушевлението на един пробуждащ се народ. Това е празник на всички:  на  българските творци, на българския учител, на учениците, на работещите в образованието, но преди всичко е празник на българския дух!

Учениците от клуб „В дигиталната епоха“ по проект „Образование за утрешния ден“ изработиха поздравителни картички за 24 май. С тях те благодариха на  своите учители за примера и вдъхновението, които им дават в образованието и живота.

Честит празник!

https://youtu.be/5rOgfJvG-M8

СПОРТ И ТЕАТЪР

На 20 май 2021г. спортът и изкуството си подадоха ръка и разнообразиха училищния живот в СУ „Христо Ботев“-град Съединение. След забавните игри със състезателен характер учениците се насладиха на образователния спектакъл „Първобитна приказка“. Представлението на актьорите от Държавен куклен театър „Георги Митев“-Ямбол е подарък за учениците ни от МКБППМН при община Съединение, за което благодарим!

17.05.2021г. -AБИТУРИЕНТСКИ БАЛ НА ВИПУСК 2021

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Ученици от 5 до 12 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение,

Във връзка със Заповед РД-01-274/29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването  и Заповед РД-10-563/29.04.2021г. на Директора при спазване на всички  противоепидемични мерки в СУ „Христо Ботев“-град Съединение като средищно училище присъственият учебен процес за учениците от пети до дванадесети клас, се осъществява, при спазване на следния график (в таблицата):

 

ПЕРИОД ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА ЗА КЛАСОВЕ
05.05.2021г. и на 07.05.2021г. 5а, 5б                     8,9,10,11,12
10.05.2021г.-14.05.2021г. вкл. 5а, 5б    6а, 6б      8,9,10,11,12
17.05.2021г.-28.05.2021г. вкл. 6а, 6б    7а, 7б      8,9,10,11

 

Учениците от 8 до 12 клас (понеже са паралелки, които са единствени в съответния клас на училището) продължават да се обучават изцяло присъствено съгласно т.3 от Заповед № РД-01-274/29.04.2021г. на Министъра на здравеопазването.

Учениците, които не се обучават присъствено-са в ОРЕС в платформата MS TEAMS.

14.05.2021Г. – ПОСЛЕДЕН ЗВЪНЕЦ ЗА ВИПУСК 2021

Днес е последен учебен ден за дванадесетокласниците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение.

Пожелаваме ви да бъдете умни и дръзки, да виждате доброто и красотата около себе си и да ги създавате!

Ценете това, което притежавате – младост, сила, свобода!

 Отстоявайте с воля и дух себе си и своето щастие!

От сърце ви желаем здраве и успехи във всички добри и смели начинания, които ви предстоят!

На добър час!

29.04.2021-ДА ПОСРЕЩНЕМ ВЕЛИКДЕН!

Творческото настроение отново изобилства сред учениците и учителите в начален етап на СУ „Христо Ботев“-град Съединение.

С пъстра изложба и много красота фоайето в сградата на най-малките ни ученици приветства с топлота и празнично вълнение в очакване на Великден.

Светли празници!

26.04.2021г. -РИСУНКИ ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2021Г. ТУК.

23 АПРИЛ-СВЕТОВЕН ДЕН НА КНИГАТА!

По случай 135 години от рождението на Ран  Босилек НЧ „СЪЕДИНЕНИЕ 1875“ организира конкурс, на който учениците от  начален етап при СУ „Христо Ботев“-град Съединение взеха участие.

В деня на книгата и авторското право учениците представиха своите творчески заложби и получиха подаръци от организаторите на конкурса. Поздравления!

22 АПРИЛ 2021Г. -ПРОЕКТИ

Учениците от клуб „Мултимедиен свят“ разработиха проекти по повод Деня на Земята, които може да разгледате тук.

„В ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА- ДА ЗАСАДИМ ДЪРВО!“

За създаването на по-чиста, по-здравословна и по-устойчива планета за всички-нека днес да засадим дърво!  Белите дробове на планетата помагат да се преодолеят климатичните промени, да дишаме по-чист въздух.

През изминалата седмица, посветена на Деня на Земята, учениците на СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение заедно с учителя си по Биология г-н Николай Югов засадиха много нови дръвчета в двора на централната сграда. Те са предоставени от   „Гората.бг“ във връзка с инициативата за засаждане на нови гори и дървета в България.

Браво!

22 април – Световен ден на Земята!

По целия свят човешката дейност води до унищожаване на Земята! Все повече развитието на човечеството вреди и води до замърсяването на природата. Замърсяване на въздуха и промени в климата! Обезлесяване! Намаляване на биологическото разнообразие! На път сме да унищожим себе си и Земята! През последните десетилетия  нарастването на въглероден двуокис в резултат от човешката дейност е причина за замърсяването на околната среда и от тук за глобалното затопляне. Трябва да спомогнeм за предотвратяване на замърсяването на природата! Всеки един човек може да направи малки стъпки! Да засадим дърво! Да преосмислим  начина си на транспорт! Да избягваме пластмасата! Да ограничим вредните  за околната среда продукти! Да предадем  старите електроуреди за скрап! Да пазим реките, водите  и живота в тях! Това е нашият дом, това е нашето място, това е нашата ЗЕМЯ!

Видео: Вероника Турсунска- 8 клас , Клуб „В дигиталната епоха“, Музика: Halo – Beyoncé

Видео в you tube:https://youtu.be/YaeakUGjjGY

145 ГОДИНИ ГЕРОИ ЗА ПРИМЕР И НАЦИОНАЛНА ГОРДОСТ!

Априлското въстание е връхна точка в българското националноосвободително движение през епохата на Възраждането.
Избухва на 20 април 1876 г.
Негова задача е извоюването на независимост на България от Османската империя. Ще помним Априлското въстание като един от най-героичните периоди в многовековната ни история.Тогава един малък народ дръзва да се изправи срещу цяла империя в името на свободата.Тогава се раждат и умират великите герои на България!Трябва да помним имената им!Поклон пред саможертвата и подвига ви, герои на България!

Видео в  you tube : https://youtu.be/s-NlkOxwnYQ

Видео: Катя Янкова Чолакова- 8 клас
СУ „Христо Ботев“ – град Съединение
Клуб «В дигиталната епоха»
Стефка Съботинова – „Притули се планината“

12 АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА АВИАЦИЯТА И КОСМОНАВТИКАТА!

Учениците от клуб „В дигиталната епоха“  на СУ „Христо Ботев“-град Съединение, сформиран по проект „Образование за утрешния ден“,  се включиха във втори национален конкурс с международно участие  „Космонавтика 2021“. Приеха предизвикателството, показаха своите умения и се съревноваваха с  3215 участници от България,  Нова Зеландия (гр. Оукланд), Германия (гр.Берлин), Чехия (гр.Прага), Молдова (с.Паркани), Русия (гр. Москва, гр. Курск, гр. Краснодар) и Великобритания (гр. Бейзингстоук). С участието си учениците изразиха своите мисли, представи и творчески идеи, свързани с изучаването и овладяването на Космоса. Създадоха проекти в три направления-мултимедийна презентация, информационно табло, видео и анимация. Получиха Грамоти за своето достойно представяне. Поздравления!

Проектите на учениците са публикувани в официалната страница на конкурса на адрес КОСМОНАВТИКА2021 (pica-center.com)

https://www.youtube.com/watch?v=uv6ci5L-MFY

11.04.2021-„ДИСКУСИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО В КОНТЕКСТА НА ПАНДЕМИЯТА“

На 11 април 2021г. Виктория Масленишка от 6 А клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение се включи онлайн в радиопредаване с водещ Станислав Додов на тема: “Пандемията от първа линия, епизод 2: Образованието“- Дискусия между ученици и учители за ситуацията  в сферата на образованието в контекста на пандемията.

Виктория получи покана за участие като представител на  киберскаутите „КИБЕР ПАЗИТЕЛИ“ – победители в Сезон 6.

Панелисти в предаването бяха:

Недка Лафчиева, учителка в детска градина в Кърджали

Давид Наков, учител  по БЕЛ на гимназиален курс в Стара Загора

Константин, зрелостник в гимназия в град София

Виктория, ученичка в шести клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение

Статия „Има глад в образованието не само за иновации, а и просто за диалог“ на вестник „Диверсия“ тук. 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Ученици от 1 до 12 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение,

Във връзка със Заповед РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването при спазване на всички  противоепидемични мерки в СУ „Христо Ботев“-град Съединение като средищно училище се подновява провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от ПГ, 1 до 4 клас и за всички ученици 8  до 12  клас -като паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, считано от 12.04.2021г. (понеделник).

Учениците от 5, 6, 7 клас (понеже са по две паралелки от клас) продължават да се обучават по график съгласно Заповед № РД-01-220/08.04.2021г. на Министъра на здравеопазването.

Учениците, които не се обучават присъствено-са в ОРЕС в платформата MS TEAMS.

ПЕРИОД ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА ЗА КЛАСОВЕ
12.04.2021г.-23.04.2021г. вкл. ПГ,1,2,3,4         7а, 7б       8,9,10,11,12
26.04.2021г.-29.04.2021г. вкл. ПГ,1,2,3,4         5а, 5б       8,9,10,11,12

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка със Заповед № РД-09-798/31.03.2021г. на Министъра на МОН:

Дните 1 и 2 април 2021г. са учебни за всички ученици от 1 до 12 клас като обучението се осъществява в ОРЕС.

Дните 5,6,7 април 2021г. са учебни за учениците от 12 клас в ОРЕС.

Пролетна ваканция за 1-11 клас: 3-11 април 2021г.

Пролетна ваканция за 12 клас: 8-11 април 2021г.

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ В СФО

ТРЕТА (АПРИЛСКА) ИЗПИТНА СЕСИЯ тук.

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ТУК.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2021/2022 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № РД-287/15.03.2021Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА тук.

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка със Заповед №РД-01-173/18.03.2021г. на Министъра на -здравеопазването от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. се преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове,
изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата на територията на Република България!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

С Решение  № РД-20-36/11.03.2021г. на Областен кризисен щаб – Пловдив за периода от 15.03.2021г. до 26.03.2021г. включително, се преустановяват присъствените занятия за ученици от 5 до 12 клас в област Пловдив. За посочения срок учениците преминават в обучение от разстояние в електронна среда-MS Teams.

Пазете се здрави!

29 март 2021 г. „Обичаме стиховете на Ран Босилек!“ –

Посещение на 2.а клас с класен ръководител г-жа Маша Енчева в Библиотека на НЧ „Съединение 1875“.

Снимки тук.

Днес ООН отбелязва Международния ден на щастието, който се чества от всички страни-членки на ООН.
За всяка минута, в която сте ядосани, губите по 60 секунди щастие.“ – Ралф Уолдо Емерсън
Бъдете щастливи!
Видео: Даниела Башева 11 клас

„14 МАРТ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЧИСЛОТО ПИ“

Учениците от клуб „Мултимедиен свят“ в 6 клас при СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение, по Проект „Образование за утрешния ден“, отбелязаха Деня на числото Пи. π (произнася се пи) е математическа константа, която представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър и обикновено се използва в математиката, физиката и техниката. Традиционно денят на Пи се отбелязва на 14 март, тъй като 3, 1, и 4 са най-важните цифри на π в десетичния му вид.

Денят Пи е предложен от Лари Шоу през 1988 г., който е физик в музея Експлораториум в Сан Франциско. Той използва американския модел за запис на календарната дата – първо месеца и после деня 14 март – 3/14 в 1:59 часа, което съвпада с първите разреди на числото пи π = 3,14159…

На Деня Пи през 2004 г. Даниел Тамет рецитира 22 514 цифри от π.

На 12 март 2009 г. Камарата на представителите на САЩ прокарва временно решение, с което признава 14 март 2009 г. за национален Ден Пи.

Денят Пи се отбелязва в България, Гърция и Турция на 14 март в 3:14 часа сутринта.

На 14 март се пада също така и рождената дата на Алберт Айнщайн и смъртта на Стивън Хокинг.

Учениците от клуба направиха проучване и разработиха различни проекти – табла и компютърни презентации, посветени на математическата константа. В часовете по Информационни технологии в горен етап, учениците от 8 до 11 клас разработиха видеоклипове по темата, които са публикувани в сайта на училището. Г-жа Борислава Енчева запозна учениците с приложението на числото π в живота около нас и показа, че математиката може да бъде забавна и интересна.

И понеже днес е празник, а празник без вкусна торта и подаръци не може, всички ученици от Клуб „Мултимедиен свят“ в 6 клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение, бяха наградени от Зам. – Директора по УД г-жа Таня Тодорова с органайзер за бюро, за усърдния труд и желание, което проявяват учениците. Браво, деца!

Честит ден на числото π!

Проекти за числото ПИ 2021г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ БИВШИ УЧЕНИЦИ НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, КОИТО НЕ СА ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Съгласно Заповед № РД09-2119/28.08.2020 година на министъра на МОН, Ви съобщаваме, че срокът за подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити за сесия май-юни, учебна 2020/2021 година е от 01.03.2021 година до 19.03.2021 година.

Желаещите да се явят на матура задължително трябва да подадат заявление в посочения срок. Заявлението се подава на място в централната сграда на СУ „Христо Ботев“, град Съединение.

От Училищна зрелостна комисия

ПОЗДРАВ ЗА МАМА!

 С голямо въодушевление и желание първокласниците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение изработиха поздравителни картички за днешния празник, с които ще зарадват своите майки.

Браво, деца!

143 ГОДИНИ СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ!

Третокласниците изнесоха литературно-музикален рецитал пред учениците от начален етап.

В часовете по Изобразително изкуство учениците рисуваха за 3 март и големите герои на България-Христо Ботев и Васил Левски.

В часовете за Занимания по интереси ГЦДО-5 клас оцветяваха картинки за празника.

В часовете по Информационни технологии  учениците изготвиха флаери, колажи и презентации,  посветени на 3 март.

Младите възрожeднци от 6 Б клас отправиха онлайн поздрав с рецитация на стихотворенията „Хайдути“ и „Хаджи Димитър“.

СУ „Христо Ботев“ се включи в общоградското поклонение с рецитация на Дияна Йотовска пред Паметника на Съединението  и поднасяне на венци на паметника на незнайния руски войн.

Честит празник, съотечественици!

Специален поздрав от учениците от 6 „Б“ клас при СУ „Христо Ботев“ – град Съединение по случай „3 Март – Национален празник на Република България!“. Честит празник, Българи!

Дияна Йотовска от 6.б клас и участник в Клуб „Млади възрожденци“ Ви поздравява със стихотворението – „Хайдути“ от Христо Ботев.

https://youtu.be/4bFyvGbExAk   

Габриела Ангелова от 6.б клас и участник в Клуб „Млади възрожденци“ Ви поздравява със стихотворението – „Хаджи Димитър“ от Христо Ботев.

01.03.2021г.-„МАРТЕНСКО ЧУДО“

„1 март е един от най-любимите празници на малки и големи. С него ние поставяме символичното начало на  пролетта и прераждането на природата. На този ден се закичваме не само с мартеници, но и с усмивки и надежда за едно ново, по-добро начало.“

Това са само една малка част от думите и мелодиите, с които  първокласниците зарадваха всички за празника.

Учениците от 1 клас изготвиха свой кът, обагрен в бяло и червено, който те символично нарекоха „Мартенско чудо“.

По традиция прескачаха огън и украсиха с мартенички дърветата в двора на училището.

26.02.2021-ЗА ОЩЕ ПО-МОДЕРНА МАТЕРИАЛНА БАЗА!

Нова презентационна техника-мултимедиен проектор и стенен прожекционен екран, са прекрасно обновление на Компютърен кабинет №1 в централната сграда на СУ „Христо Ботев“-град Съединение. Те са закупени със средствата на клуб „В дигиталната епоха“ по проект „Образование за утрешния ден“. Участниците в клуба са щастливи, че в часовете по Информационни технологии всички ученици от 3 до 12 клас ще наблюдават преподаваните уроци с още по-високо качество на картината, контраст на цветовете, с впечатляваща яркост и наситеност.

ЗАБАВЛЕНИЕ И НАСТРОЕНИЕ С ИЛИАНА БАЛИЙСКА

Учениците от начален етап на СУ „Христо Ботев“-град Съединение се зарадваха на шоу програмата на Илиана Балийска, създателят на „Талантиада“ и „Мини Мис и Мини Мистър“. Децата пееха, веселиха се и взеха участие в емоционалната програма, която беше насочена  към  здравословното хранене.

Образователният интерактивен спектакъл се осъществи по инициатива на клубовете за Занимания по интереси в нашето училище: „Музикална плетеница“  с ръководител г-жа Петя Арабаджийска и „В света на приказките“ с ръководител г-жа Анка Арабаджийска.

„ДНИ БЕЗ ТОРМОЗ В УЧИЛИЩЕ“

Всяка последна сряда на февруари училищата в цял свят са обагрени с розовия цвят на добротата- отбелязваме Ден за борба с тормоза в училище.

Розовият цвят и в нашето училище днес беше водещ.

Всички ученици, учители и непедагогически персонал получиха подарък от МКБППМН при Община Съединение розово шалче  с логото на Комисията, която прекрасно допълни позитивната и добронамерена атмосфера. Благодарим! Партньорството  и съвместната ни работа винаги са били приоритет в превенция на агресията и тормоза.

СУ „Христо Ботев“ –град Съединение с подкрепата на УКС  отбеляза събитието с включване в няколко инициативи в „Розовата седмица“:

-Децата от  1 клас изработиха ръчички – символ на това, че силата на доброто е в нашите ръце. С тях те призовават всички да „прегърнем  доброто“ и да покажем, че то живее в нас… всеки ден.

-Учениците от 5, 8, 9, 10 ,11 ,12 клас в Час на класа изписаха флаери с правилата за толерантност и нетърпимост към тормоза в класа; рисуваха и писаха истории за добри дела.

-Учениците от 6 и 7 клас също отбелязаха в ОРЕС Деня на розовата фланелка.

-Клуб „В дигиталната епоха“ обособи  „розовата зона“, в която : В  кутията „Добри дела“ учениците ни разказаха за направена добра постъпка. На флипчарта записаха своите послания за по-добра училищна атмосфера. Нарисуваха рисунки и картички за доброто.

-Ученици от 8,9,11  клас се включиха в онлайн обучение на 22 февруари на тема: „Фалшиви новини по време на пандемия: как да ги разпознаваме и да ги разобличаваме“, организирано от националната интернет платформа за ученическа журналистика sCOOL Media.  Обучението е в рамките на кампанията „Дни на медийна грамотност 2021“, подкрепяни от МОН.

-В часовете по ИТ  участниците в клуб „В дигиталната епоха“  представиха пред съучениците си интересни видеа и специално направена презентация с покадрово анимиране за заплахите в интернет и съвети за помощ.

УКС благодари на всички, които се включиха в „PINK WEEK”.

Нека бъдем добри и толерантни през всички дни в годината!

24.02.2021г. ПРИЯТЕЛИ-ВСЕКИ ДЕН!

В последната сряда на февруари всички се обличаме с дрехи в розов цвят-заявяваме своята позиция Против тормоза в училище.

Розовите усмивки са задължителни днес.

Но приятелството трябва да бъде всеки ден.

Всеки ден трябва да сме добри и да уважаваме съучениците си.

„Най-висшата форма на знанието е добротата“!

По инициатива на УКС през м.Октомври-още в началото на присъствената учебна 2020/2021 година учениците от 6 А клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение изработиха флаери/рисунки с призиви за толерантност и приятелство.

Нека доброто започне от нас!

Видео https://youtu.be/b6JbwUGalEY

“PINK WEEK” –СЕДМИЦА БЕЗ ТОРМОЗ!

Клуб „В дигиталната епоха“ с подкрепата на Училищен Координационен Съвет ви кани да посветим тази седмица на Световния ден за борба с тормоза в училище.

На 2 етаж в централната сграда е обособена „розовата зона“.

През цялата „розова седмица“  имате възможност да оставите своя позитивен розов отпечатък:

-В кутията „Добри дела“ пуснете написана от вас преживяна или направена добра постъпка. Разкажете ни – добрите дела трябва да бъдат чути!

-На флипчарта запишете своето послание, призив, правило за по-добра училищна атмосфера. Нарисувайте ни стикер или символ-символизиращ доброто у вас.

-Оставили сме място и за вашите рисунки, картички. Рисувайте вкъщи за доброто, за приятелството и толерантността. Надпишете я с двете имена и класа си и я оставете. Там вече са поставени рисунките на учениците от 6 А клас, които бяха изработени още в началото на присъствената учебна година.

-В сряда-в Деня на розовата фланелка, розовият цвят в дреха или аксесоар – ще покаже вашата нетърпимост към тормоза в училище. Нека всички да сме с цвета на добротата!

Клуб „В дигиталната епоха“ е сформиран по проект „Образование за утрешния ден“ с ученици от 8,9,10 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение. Кибертормозът е една от формите на тормоз и участниците се включват в „PINK WEEK” с флаери и постери за онлайн безопасността, съвети и правила за спазване на нетикет-а.

Част от участниците са включени и в онлайн обучение на 22 февруари на тема: „Фалшиви новини по време на пандемия: как да ги разпознаваме и да ги разобличаваме“, организирано от националната интернет платформа за ученическа журналистика sCOOL Media. Лектори на уебинарите са трима журналисти – членове на Асоциацията на европейските журналисти-България (АЕЖ) – с дългогодишен опит както в професията си, така и в провеждането на обучения и работата с младежи: Мария Черешева, Мартин Димитров и Иван Радев. Обучението се провежда  в рамките на кампанията „Дни на медийна грамотност 2021“ – инициатива на Коалиция за медийна грамотност, която цели повишаването на медийната грамотност на българските граждани.

“Дни на медийната грамотност 2021” се подкрепя от  Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Програма за малки грантове на Посолството на САЩ, Фондация „Америка за България“, УНИЦЕФ, TechSoup Europe и Funky Citizens.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Ученици от 5 до 12 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение,

Във връзка със Заповед РД-01-98/14.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването при спазване на всички  противоепидемични мерки в СУ „Христо Ботев“-град Съединение като средищно училище се подновява провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от 8  до 12  клас като паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, считано от 16.02.2021г. (вторник).

Учениците от 5, 6, 7 клас (понеже са по две паралелки от клас) продължават да се обучават по график съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването.

148 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТЕН АПОСТОЛ НА СВОБОДАТА!

СУ „Христо Ботев“-град Съединение почете паметта и делото на великия герой на България- Васил Левски с няколко инициативи:

Второкласниците подготвиха табло и изнесоха литературно-музикален рецитал пред учениците от начален етап.

НЧ „Съединение 1875“ предостави пъзели, кратки истории от живота на Апостола и въпроси за викторина, както и портрет  за всяка класна стая 1-4 клас, за които благодарим!

Ученици от клубовете „Българино знай своя род и език“, „Електронни медии“, „Млади възрожденци“ участваха в общоградското поклонение пред паметната плоча на Левски в града и поднесоха венец. Владимир Белишки от 7 клас рецитира стихотворението „Обесването на Васил Левски“.

В часовете по Информационни технологии младите възрожденци представиха интересни факти около смъртта на Дякона с подготвени видеа.

В часовете по ИТ и в клуб „Мултимедиен свят“ учениците създадоха флаери, колажи и видеоклипове за Левски.

Дълбок поклон, Апостоле!

Поклон пред саможертвата ти в името на нашата свобода!

19.02.2021г.-Поклон пред делото на Апостола!

Във връзка с отбелязване годишнина от гибелта на Апостола на свободата – Васил Левски, учениците от Клуб „Мултимедиен свят“ в 6 клас с ръководител г-жа Борислава Енчева, по Проект „Образование за утрешния ден“ при СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение, през часовете за занимания по интереси по време на дистанционното онлайн обучение, изработиха различни видеоклипове, флаери и колажи за Васил Левски – Апостола на свободата – пример за родолюбие. Учениците демонстрираха своите натрупани знания и дигитални умения по информационни технологии. Поздравления, деца!

В албума са включени колажи, флаери и презентации, изработени в часовете по Информационни технологии.

17.02.2021-В ДЕНЯ НА ДОБРОТАТА-ПРИЗВАНИЕ ЗА ДОБРА СЪМЕСТНА РАБОТА!

Днес СУ „Христо Ботев“-град Съединение беше отличено като  иновативно училище от образователен сайт № 1 в България – „Уча.се“. Мотивацията на учениците по време на дистанционното обучение беше засилена, уроците-представени по ефектен и атрактивен начин. Съвместната ни работа е добър пример за иновативното българско образование.

Ние вярваме в каузата и методологията на „Уча.се“  за въвеждане на иновации в образованието и представяне на уроците на разбираем и интересен за учениците език.

Благодарим на целия екип на „Уча.се“.

17.02.2021-ЗАСАДИ ДЪРВО-НАПРАВИ ДОБРО!

Всяко засадено дърво е още една алвеола в белите дробове на нашата планета. Освен, че ни дават кислород и поемат въглеродния диоксид, дърветата вършат и други чудеса. А това да засадиш дърво- те прави още по-добър и отговорен човек към опазването на Земята.

Във връзка с инициативата за засаждане на нови гори и дървета в България и получени образователни комплекти за отглеждане на собствено дърво от „Гората.бг“, седмокласниците на СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение заедно с учителя си по Биология г-н Николай Югов се присъединиха с ентусиазъм.  Те работиха активно, демонстрираха своите знания и умения като всеки ученик засади жълъди старателно в собствена саксия. Браво, ученици!

09.02.2021г.- КИБЕРСКАУТИТЕ НИ –НАЦИОНАЛНИ ПОБЕДИТЕЛИ В СЕЗОН 6!

За 18-а поредна година светът отбелязва Деня за безопасен интернет под мотото „Заедно за по-добър интернет“.

Днес СУ „Христо Ботев“-град Съединение се включва в събитието много емоционално и с особена гордост.

Двата ни отбора киберскаути  – „КИБЕР ПАЗИТЕЛИ“ от 6 А клас и „КИБЕР БУДИТЕЛИ“ от 6 Б клас са победители в националната програма „Куберскаути-Сезон 6“.  По традиция награждаването се осъществява в град София, но тази година заради противоепидемичните ограничения Центърът за безопасен интернет организира отбелязването онлайн.

Г-н Петър Кънчев – експерт към Центъра за безопасен Интернет, обяви победителите и ги поздрави с подбрани снимки и видеа от всичките им мисии.

Г-н Георги Апостолов- координатор на Центъра за безопасен Интернет поздрави киберскаутите с призив да продължават своята мисия – да завладяват новите пространства безопасно и да обучават и други свои връстници, за да е Интернет по-добра и по-благоприятна среда за общуване.

Всичко започна през Октомври 2019г., когато училището ни беше одобрено за участие в Сезон 6. В продължение на година и половина, в условия на присъствено и онлайн обучение, в живот, изпълнен с ограничения от пандемията, киберскаутите упорито, ентусиазирано и креативно подготвиха и проведоха различни дейности и инициативи. Те изпълниха всички 7 мисии, събраха пълния брой точки -200 и изпревариха останалите 9 отбора на други училища от Пловдив, Свищов, Силистра, Горна Оряховица,  Стара Загора. Снимки, видеа и материали от всяка мисия бяха публикувани от ръководителя на отборите в затворена ФБ група на отрядите Киберскаути-Сезон 6.

Обучителната програма „Киберскаут“, която е инициирана от Национален център за безопасен интернет-София, се провежда  успешно с подкрепата на Теленор България от обучители от Младежки център – Пловдив. От началото на програмата през 2015 г. досега са обучени и сертифицирани над 1200 деца от близо 60 населени места в цялата страна. През декември 2017 г. програма „Киберскаут“ бе класирана на девето място в Европа от Европейската мрежа за превенция на престъпността (European Crime Prevention Network) и бе представена в рамките на конференция на добрите практики в Талин, Естония

По метода „връстници обучават връстници“ сертифицираните киберскаути на свой ред ще предават знанията си за онлайн безопасността на други свои връстници.

СУ „Христо Ботев“-град Съединение се гордее с шестокласниците –победители. Директорът на училището г-жа Спаска Ненчева ги поздрави и им  връчи подаръци – безжични слушалки.

И понеже днес е празник за нас- подсладихме го с вкусна торта-тортата на победителите!

БРАВО!

На 10 март 2021г. Киберскаутите на СУ “Христо Ботев“-град Съединение получиха своите Грамоти от Националния център за безопасен интернет за спечеленото първо място в Сезон 6. В подаръчния комплект –чаша, книга, one note-бележник, стикери, пъзел има и благодарствено писмо към родителите, които дадоха своето съгласие и подкрепа в участието на децата в националната програма.

Поздравления!

06.02.2021-ПРОГРАМИРАТ И СЕ СЪСТЕЗАВАТ!

На 6 февруари 2021г. четвъртокласници от СУ „Христо Ботев“-град Съединение се включиха в националното състезание по Компютърно моделиране, което се организира за първа година. Димитър, Зара, Мария и Петя се изправиха пред предизвикателството да създават коледен проект на Scratch по тема, условия и критерии, подготвени от националната комисия. Браво, деца!

04.02.2021-ПРОЕКТИ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК НА 6 КЛАС

През I учебен срок учениците от 6 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение работиха активно в часовете по френски език с г-жа Цветанка Къцова.

С интерес и желание всеки час те преоткриваха красотата и очарованието на един нов свят. Да представиш и опишеш твоите учители и то на един съвсем нов език, това беше голямо предизвикателство, с което успяха да се справят нашите шестокласници!

Браво, деца!

Ученици от 5-12 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение,

Съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас при спазването на следния график:
а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;
б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;
в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА  II СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОД.

1-4 клас тук.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА  II СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОД.

5-7 клас тук.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА  II СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОД.

8-12 клас тук.

МЕЖДУСРОЧНА ВАКАНЦИЯ  ЗА 5-12 КЛАС – 03.02.2021Г., НАЧАЛО НА ВТОРИ СРОК -04.02.2021Г.

МЕЖДУСРОЧНА ВАКАНЦИЯ ЗА 1-4 КЛАС – 17.02.2021Г., НАЧАЛО НА ВТОРИ СРОК -18.02.2021Г.

18.01.2021-ПРОЕКТИ НА 4 КЛАС

Учението се превръща в удоволствие, когато върви успоредно със забавлението и играта. Няма по-лесен начин да се разкрият тайните на Слънчевата система от това да бъде направен неин макет. В часовете по Човекът и природата учениците от 4 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение изработиха проекти с подкрепата на своите родители и класен ръководител г-жа Николинка Генчева. Те научиха имената на планетите, техния цвят и големина, отстоянието им една от друга. Браво!

173 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ

На Ботев великото слово-живее в нашите сърца!

Ликът му-геройски и славен-

посреща ни- безмълвен – в училищния двор.

С поглед-дързък и суров

той оставил ни е заветът:

да бъдем горди и смели

в живота напред да вървим

с воля и ум да  победим.

Христо Ботев е наш патрон-

Герой – безсмъртен и родолюбив!

Борец за народа!

Борец със сабя и перо!

С подвиг неповторим!

Дълбок поклон!

Учениците от 6 А клас отбелязаха 173 годишнината от рождението на Христо Ботев с препис на вечните му стихотворения и с оцветяване на неговия лик.

Участниците в клуб „В дигиталната епоха“ създадоха онлайн колажи със снимки от живота, семейството, произведенията на Ботев.

ГРАФИЦИ НА ИЗПИТИ ВТОРА (ЯНУАРСКА) ИЗПИТНА СЕСИЯ СФО, ИНДИВИДУАЛНА СЕСИЯ-ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ  ТУК.

ДА БЪДЕМ ЗДРАВИ ПРЕЗ 2021ГОДИНА!

И С ПОВЕЧЕ ПРИСЪСТВИЕ В КЛАСНИТЕ СТАИ!

Ученици на СУ „Христо Ботев“-град Съединение,

Със Заповед №РД-09-3610/31.12.2020г. на Министъра на МОН  в периода 04.01.2021г.-31.01.2021г. обучението на учениците от 5 до12 клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда.

На 04.01.2021г. се подновяват присъствените занятия за учениците от 1 до 4 клас.

СВЕТЪЛ ПРАЗНИК Е-РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

Дария от 1 клас и Запрян от 2 клас с учителя си в ГЦДО г-жа Стойна Симеонова Ви поздравяват с „ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО“.

Видео клип в you tube тук.

ЕЛХАТА НА 1 КЛАС-СИМВОЛ НА НАДЕЖДА

Декември – месец на чудесата. Времето от годината, когато всичко е надежда. Ето защо учениците от 1 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение с класен ръководител г-жа Цветелина Трайкова изработиха своята коледна украса за класната си стая, макар да са далеч от нея. Тази година елхата на първокласниците е накичена с детски портрети с играчки  в ръцете. С нея те създадоха нещо свое, носещо послание за по-добри дни за всички. Децата са онази сила, която води света към по-добри дни. Нека бъде светлина! Нека бъде топлина!

КОЛЕДЕН ПОЗДРАВ ОТ 1 КЛАС

Златомира, Дария, Сашка, Иванка, Денис с класен ръководител г-жа Цветелина Трайкова Ви поздравяват за Коледа и Нова година!

Нека тази Коледа да е вълшебна-

Да възтържествува Здраве на цялата Земя!

Винаги да Ви съпътстват усмивката и радостта!

Светът по-добър да бъде!

Да се случват чудеса!

Видео клип в you tube тук.

КОЛЕДА В КАРТИЧКИ

Учениците от ГЦДО 1 и 2 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение изработиха коледни картички в часовете по Занимания по интереси с г-жа Стойна Симеонова. В тях те ще запишат пожеланията си за здраве и благоденствие през Новата 2021 година и ще ги подарят на семейството и приятелите си.

Весели празници!

ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА С РИСУНКИ

Те обичат да рисуват!
Те обичат да творят!
С право могат да се гордеят за своята уникалност и художествен стил!
Изразяват мисли съкровени в своите платна!
Приятно им е, правят с удоволствие това.
В рисунките е ключът към детската душа!
И винаги подкрепяни и напътствани от майстора на четката- г-жа Таня Балканска!
ТЕ- учениците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение и учителят им по Изобразително изкуство г-жа Таня Балканска Ви подаряват тази виртуална изложба с рисунки-емоционална наслада, с пожелание за Весели празници, Здраве и Щастие във всеки дом!
Браво, художници!

В ОЧАКВАНЕ НА КОЛЕДА…

Светли празници наближават!

По този повод, учениците от начален етап на СУ „Христо Ботев“- гр.Съединение, по време на обучението в електронна среда, в часовете по Технологии и предприемачество, с преподавател г-жа Тодорка Караиванова подготвиха виртуална изложба.

Вие ще прочетете писмата, които третокласниците  написаха до Дядо Коледа. Ще видите техните красиви картички, играчки за елха и сурвачки, към които се присъединиха и учениците от първи клас.

Поздравления, деца! Отправям най- искрени пожелания за здраве, късмет, благополучие и сбъднати мечти през настъпващата 2021 година! Весели празници!

КОЛЕДНИ ПОСЛАНИЯ ОТ 3 КЛАС

Учениците от ГЦДО 3 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение в часовете за Занимания по интереси с г-жа Лиляна Попова работиха по проект: „Хартията“.
По време на проекта, третокласници разбраха:

 • Всеки тон рециклирана хартия спасява от отсичане 13 дървета.
 • 1 кг рециклирана хартия спестява използването на 32 литра питейна вода.
 • При преработката на 1 тон рециклирана хартия се използват едва 60 % от необходимите ресурси за производството на 1 тон първична хартия.
 • Хартията може да се рециклира от 5 до 7 пъти, след което се разпада.
 • 90% от всички картонени опаковки могат да се рециклират.
  Горите се стопяват с 6% за 10 години.
 • Ако искаме да компенсираме загубата на гори през последното десетилетие, трябва да засаждаме 14 млрд. дръвчета годишно в продължение на 10 последователни години.
 • България е на предпоследно място по разделно събиране на отпадъци и рециклирането им.

Дадоха своите предложения:

 • Да се отворят пунктове за събиране на хартия, като вместо пари се дават предмети от рециклирана хартия.
 • Да се раздадат на населението специални кофи за събиране на хартиени отпадъци.
 • Да се използва рециклирана хартия за изработване на поздравителни картички.

Техните послания ще видите в картичките, изработени от корици на използвани тетрадки.

ПРОЕКТИ В 6 КЛАС ПО МАТЕМАТИКА

По време на дистанционното онлайн обучение, в часовете по математика, с преподавател г-жа Борислава Енчева, учениците от 6.а и 6.б клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение, разработиха проекти на тема: „Математиката в архитектурата на моята страна“.

Учениците направиха проучване и изготвиха интересни табла и компютърни презентации по темата, показващи известни сгради и паметници на културата от нашата страната, и от света, които имат форма на изучаваните в 6 клас Ръбести и Валчести тела.

Поздравления, деца! Пожелаваме Ви весела и приятна ваканция! Бъдете здрави!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Уважаеми родители, учители, ученици,
Със Заповед №РД 09-3457/26.11.2020Г. на Министъра на образованието и науката обучението на учениците ще се осъществява  в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии за периода 30.11.2020г. -21.12.2020г.
Всички ученици от ПГ до 12 клас продължават обучение от разстояние в електронна среда-платформата Microsoft Teams. Начало на учебните часове 8.00 часа.
Заповед № РД – 10-206/27.11.2020г. на Директора на СУ „Христо Ботев“ във връзка с организация на ОРЕС тук.

15.12.2020-„ЕДНОКРАТНАТА ПЛАСТМАСА“- ПРОЕКТИ НА 3 КЛАС

През последната учебна седмица учениците от ГЦДО 3 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение в часовете за Занимания по интереси работиха с учителя си г-жа Лиляна Попова по проект: Еднократната пластмаса.

Запознаха се със свръхпроизводството на пластмаса като глобален проблем, който застрашава планетата.

Разбраха, че отпадъците от нашата дейност се трупат навсякъде, но малка част от тях се рециклират.

Осъзнаха, че пластмасовите изделия за еднократна употреба никога не „изчезват“, а единствено се разпадат до микроскопични частици (микропластмаса) и по този начин попадат в почвата, във въздуха, във водата, в храната. Това от своя страна трайно вреди или дори убива животните, птиците и водните обитатели, а последиците от натрупването на микропластмаса в човешкия организъм не са известни.

Влезнаха в ролята на изследователи „ловци“ на пластмаса и описаха своите наблюдения в таблици.

Накрая стигнаха до…

Решението:

 • Да откажем да използваме пластмаса за еднократна употреба.
 • Да покажем, че нямаме нужда от нея. Има съвсем обикновени алтернативи – стъклени буркани и кутии, метални или порцеланови чаши, чинии и прибори, платнени торби… Дори сламките могат да бъдат от метал например.
 • Да има навсякъде поставени кошчета.
 • Да има и ясно обозначени такива за разделно събиране на отпадъци.

И… подкрепиха своето мнение в рисунки.

Дерзайте, деца, вие сте нашето бъдеще!

1 ДЕКЕМВРИ-МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН

В часовете по Информационни технологии с учител Даниела Недялкова (член на УКС), ученичките от 9 клас Ивайла Чобанова и Антоанета Костадинова чрез съвместна работа в споделена среда на Google създадоха презентация по темата. Целта е повишаване на информираността сред учениците. Видеото беше публикувано в официалната ФБ страница и в сайта на училището.

Видеоклип в you tube тук.

ПРОЕКТИ В 3 КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

С голямо старание и отговорност учениците от 3 клас на СУ „Христо Ботев“- гр.Съединение през месец Октомври-Ноември направиха проекти на тема: „Опазване чистотата на въздуха и водата“.

Децата показаха знания, овладяни от началото на учебната година в часовете по Човекът и природата с преподавател г-жа Тодорка Караиванова.

Браво,деца!

ЗАЕДНО ДА БЪДЕМ ПО-ДОБРИ!

Видео тук.

16 ноември – Международен ден на толерантността!

Правила, принципи, съвети, флаери и плакати- с тях учениците от 6 Б клас на СУ „Христо Ботев“ отправят послание: „Бъдете толерантни и добри! Заедно сме по-силни!“

Инициативата е част от мероприятията на Училищен координационен  съвет за справяне с насилието и тормоза между учениците.

13.11.2020г. – НИЕ СМЕ ДОБРИ!

По инициатива на УКС учениците от начален етап и техните класни ръководители отбелязаха   Световния ден на добротата!Днес всеки от тях подаряваше букети от думи, ухаещи на ДОБРОТА!

13.11.2020.-В ДЕНЯ НА ДОБРОТАТА

Олицетворяваме я и с Красотата:

с рисунки – през детските очи,

с цветна пъстрота-която дворът ни краси!

Благодарим на сем.Адърски за добрината им- подарък-невероятните цветя,

Пожелаваме на всички от сърце-Направете добро, усмихнете нечие сърце. Не днес… Всеки ден!

09.11.2020-„НЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ НАПИТКИ И АЛКОХОЛА“

На 9 ноември 2020г. по инициатива на УКС в 6 Б клас ученици информираха своите съученици за вредата от употребата на енергийни напитки и алкохол. Показаха им поучителни видеа за пораженията, които нанася алкохолът върху органите на човек. Бяха изработили и информационни флаери.

Инициативата е част от Плана на УКС „Връстници обучават връстници“.

1 ноември 2020г.! Ден на народните будители!

На този празник почитаме всички български просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух, стремежът към образование и книжовност.

За наша радост и гордост списъкът е дълъг. Към него можем да прибавим и хората, които са ни научили да четем, да пишем, да знаем историята си, да съхраним в себе си ценностите, които изграждат обществата и личностите.

Патриотичен рецитален поздрав отправиха четвъртокласниците на СУ „Христо Ботев“ град Съединение с класен ръководител г-жа Николинка Генчева по повод светлия празник на будителите. Подготвиха и табло, с което изразиха своята почит към хилядите знайни и незнайни народни будители – и в миналото, и в настоящето. В централната сграда беше оформен кът с творби и  рисунки на будителите, направени в часовете по Изобразително изкуство с г-жа Таня Балканска.

Честит празник!

а

 

20.10.2020г.-ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА ТЯХ …

Продължават грижите за растенията, засадени в двора на СУ „Христо Ботев“-град Съединение по проект на ПУДООС. Малки и големи се включват активно в поливането им.

В двора на училището е поставен и компостерът, закупен също по проект на ПУДООС. Съвременният градински компостер е едно доста удобно  и приятно решение на въпроса. Той е конструиран във вид сандък или голяма кутия (контейнер)  с вместимост 200-1000 литра. Готовият тор, произлязъл от компостер, е значително по-сипкав и трошлив от този, който се получава след гниене в яма. Този вид контейнери са надеждни и издръжливи. Така измислена, конструкцията дава възможност лесно да се запълват и изпразват. Гаранция за бързото преработване на отпадъците е  комбинацията между циркулация на въздуха и същевременно  съхраняване на топлината. По такъв начин за  кратък срок от органичните и растителни отпадъци получаваме чудесен тор.

20.10.2020г.-В СЕДМИЦАТА НА ПРОГРАМИРАНЕТО

Европейската седмица на програмирането (EU Code Week) се провежда от 7 до 22 октомври тази година. В рамките на инициативата хиляди деца, младежи, родители и учители отново участват в уроци и занимания в класни стаи и библиотеки, за да се учат да програмират.

Тази година и учениците от 3 и 4 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение се включиха със собствени проекти, направени в часовете по Компютърно моделиране. Децата изучават Scratch с интерес и желание, а това ще им помогне да бъдат по-добре подготвени да навлязат в света на компютърното програмиране.

19.10.2020-„БЪДИ ВОЙНИК“

Учениците от 9 и 10 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение се включиха в информационната кампания за популяризиране на военната професия „Бъди войник“ на Министерството на отбраната, която обикаля областните градове в България. В Пловдив се организира традиционно през месец октомври заради Деня на Военновъздушните сили – 16 октомври – и на Парашутиста – 18 октомври, когато празнуват командосите от Съвместното командване на специалните сили. Учениците наблюдаваха атрактивни демонстрации в небето, изпълнени от пилоти от 24-та Вертолетна Авиобаза Крумово и 3-та Изтребителна Авиобаза Граф Игнатиево. Военнослужещите от Съвместното командване на специалните операции изпълниха алпийски техники, действия по неутрализиране на терористи и освобождаване на заложник. Бяха показани и техники по стрелба със симулационни боеприпаси, както и военни ръкопашни техники, парашутни скокове.

15.10.2020-ЗЕЛЕНИНА И ЧИСТОТА…УЧИЛИЩЕН УЮТ!

Благодарение на кампанията „За чиста околна среда – 2020 година“  по проект на ПУДООС в двора на централната сграда на  СУ „Христо Ботев“-град Съединение  бяха монтирани кошчета за отпадъци. Така днес и занапред – любимото място за учебни занимания на открито, спорт и отдих в междучасията-ще бъде още по-чисто. Една от основните цели на проекта е формиране на екологично възпитание, изграждане на навици за събиране на отпадъци и пазене на чистота.

08.10.2020-КЪЩИЧКИ ЗА ПТИЦИ – ДОМ ЗА ПРИЯТЕЛИ

От незапомнени времена хората поставят къщички за птици, водени от желанието да направят нещо добро за природата и заради удовлетворението да видят къщичката обитавана. Веднъж заселена, къщичката носи радост за малки и големи, а пернатите ѝ обитатели стават част от семейството.

По проект на ПУДООС бяха закупени къщички за птички, които учениците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение поставиха с огромно желание на дърветата в училищния двор. Надяваме се скоро в тях да се заселят птички и да станат част от нашето голямо училищно семейство.

02.10.2020-ЗА РАСТЕНИЯТА С ЛЮБОВ

Зелен уют беше създаден в училищния двор на СУ „Христо Ботев“-град Съединение по проект на ПУДООС. Всички отговорно и мотивирано полагат грижи за растенията, за да бъде училищната среда приятно място за игри, спорт и отдих. Браво!

„МУЗИКАЛНИ УСМИВКИ“

По традиция учениците от начален етап на СУ „Христо Ботев“ град Съединение отбелязват деня на българската поезия и международния ден на музиката.

Тази година четвъртокласниците и първокласниците заедно с г-жа Цветелина Трайкова зарадваха всички със своите изпълнения в деня на усмивката и предизвикаха много усмивки на радост и добро настроение.

Нашите ученици топло пожелават на всички: „Нека пазим всеки празник в сърцата си с надежда. Надежда, че красивото, чистото и ценностите ще победят!“

„НАШЕТО УЧИЛИЩЕ В ЗЕЛЕНИНА И ЦВЯТ”

СУ „Христо Ботев“-град Съединение участва в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ  „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2020 год.“ на тема : „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“ с  ЕКОЛОГИЧНО ПОЗНАВАТЕЛЕН ПРОЕКТ: „НАШЕТО УЧИЛИЩЕ В ЗЕЛЕНИНА И ЦВЯТ”.Кампанията се организира за поредна година от МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  И ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

Основната идея е да се съчетаят в едно красотата и хармонията на природата с училищното пространство, където учениците прекарват свободното си време.

Основни  цели на проекта са изграждане на еко-кът, включващ декоративни растения от различни видове; озеленяване на зоната за отдих и обучение на открито, в която се включват пейки, кошчета за боклук, растителен лабиринт,  хранилки и къщички за птици.

В засаждането на различните растителни видове (дръвчета, зелени храсти, цъфтящи храсти) активно участие взеха учениците от V клас до XII клас, целия педагогически и непедагогически персонал в училището, както и родители с доброволен труд.

С реализирането на проекта, съчетавайки  многообразието и красотата на растителния свят с екстериора на училищното пространство, целим приобщаване на учениците към природната среда; тяхното екологично възпитание и положително отношение към природата; създаване на трайни навици за поддържане и грижа на парковото пространство и училищния двор; изграждане на навици за разделно събиране на отпадъци.

 

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

15 септември 2020 година

ПГ- 4 клас в сградата на начален етап

Учениците от ПГ, 2, 3, 4 клас – в 10,00 часа в класните стаи.

Учениците от 1 клас – в 10,15 часа в двора на училището.

5-12 клас в централна сграда

Учениците от 6,7,9,10,11,12  клас –  в 10,00 часа в класните стаи.

Учениците от 5 и 8 клас в 10,15 часа – в двора на училището.

На 15 септември автобусите тръгват от населените места в 9,30 часа и се връщат обратно в 11,30 часа.

От 16 септември автобусите тръгват от населените места в 7,20 часа, само от Царимир в 6,50 часа.

Всички ученици трябва да минат на преглед при личния си лекар.

15 септември 2020 г. – ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ДА НОСЯТ МАСКА, КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА В ЗАКРИТИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА УЧИЛИЩЕТО.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК 2020/2021 ГОДИНА   ЗА 1-4 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК 2020/2021 ГОДИНА   ЗА 5-7 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК 2020/2021 ГОДИНА   ЗА 8-12 КЛАС

Учебни помагала за 5 клас за учебната 2020/2021 година тук.

 

Учебни помагала за 6 клас за учебната 2020/2021 година тук.

Учебни помагала за 7 клас за учебната 2020/2021 година тук.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители на петокласници на СУ „Христо Ботев“-град Съединение,

На 10.09.2020г. /четвъртък/ от 17.30 часа в централната сграда ще бъде проведена първата организационна РОДИТЕЛСКА СРЕЩА! ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ОТ МОН ТУК.

ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И ЗА
РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 В
Средно училище „Христо Ботев“

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ COVID19

Мерки – превенция за предпазване от COVID19 тук.

Полезно за здравето и ученето от вкъщи тук.

Материали за COVID-19 тук.

БРОШУРА с препоръки за безопасна работа в интернет, както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с Препоръки относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда тук.

Асоциация „Родители“ разработи наръчник за родители „Готови ли сме за новата учебна година-12 идеи в COVID кризата“,който може да намерите тук.