Обучения на педагогически специалисти


Тема на обучението: „Въвеждане на иновации в учебния процес чрез използване на платформи за електронни образователни услуги и съдържание“

Място на провеждане: хотел „Зорница“ град Казанлък

Период на провеждане:02-03.12.2023 год.

Начален и краен час:10.00-18.00

Наименование на обучителната организация: „МАТЕВ-СТРОЙ“ЕООД

Брой педагогически специалисти, участници в обучението: 20

2 квалификационни кредита

Обучението е по проект „Образование за утрешния ден“, Квалификация по Дейност 3.4. Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ

Педагогическите специалисти  придобиха компетентност за изготвяне на електронен урок за нови знания и контрол на усвоения материал; за упражнение и контрол на усвоения материал; разработен/адаптиран за ученици със специфични образователни потребности по тема от учебното съдържание по конкретен учебен предмет за конкретен клас, в съответствие с новите учебни програми за общообразователна подготовка от I до XII клас. Използваха се  интерактивни електронни средства и софтуер. Всеки участник придоби умения за работа с Mozabook  с цел  да разработи самостоятелно електронно, интерактивно учебно съдържание.


Тема на обучението: Иновативни техники при работа с ученици с рисково поведение и в риск от отпадане

Място на провеждане: Старото училище в гр.Копривщица

Период на провеждане:07-08.10.2023 год.

Начален и краен час:10.00-18.00

Наименование на обучителната организация: Обучителен център „Щастие“-град  София

Брой педагогически специалисти, участници в обучението: 27

2 квалификационни кредита


Тема на обучението: Техники за насърчаване на креативното мислене в класната стая

Място на провеждане: х-л „Царска Баня“ , с.Баня, Карловско

Период на провеждане:1-2 април 2023г.

Начален и краен час:10.00-18.00

Наименование на обучителната организация: „РААБЕ“ София

Брой педагогически специалисти, участници в обучението: 31

1 квалификационен кредит01.05.2022г.- „КОУЧИНГ – ИЗКУСТВОТО ДА БЪДЕШ ПЕДАГОГ–КОУЧ“

Колективът на СУ „Христо Ботев“-град Съединение премина двудневно обучение на тема „Кучинг компетенции за мотивация, социализация и личностно развитие в образователната система“. Работа по групи, беседа, дискусия, ролеви игри-бяха само от методите, чрез които Екипът на ЦПО към „Матев-строй“ ЕООД разясни какво е коучинг;  приложението му в училище; принципи на коучинга; коучингът-инструмент за подобряване на взаимоотношенията в екипа; коучингът-полезен в класната стая. Чрез коучинг подхода, човек открива възможности,  реализира собствения си потенциал и постига цели и желана промяна.

Целта на коучинг процеса е триизмерна:

да оцени положително и да поощри коучирания, за да му вдъхне увереност,

да разшири пространството на неговите възможности, за да може той да генерира истински избор,

да създаде поле за развитие в контекста на сентенцията „Обучението означава да запалиш пламък, а не да напълниш съд!“ 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 На  2 и 3 юли 2021г. се проведе изнесено обучение на тема “Безопасност на движението по пътищата в училищното образование“. Обучението се осъществи от Тренинг и обучителен център „Щастие“, с водещ Мария Дерижан – психолог и обучител на учители от 14 години.

Съгласно нормативните изисквания на МОН, всички учители трябва да водят кратки курсове по БДП на своите ученици, включително и по време на дистанционното обучение, защото движението на децата и учениците по пътищата не се ограничава само с пътуване до даденото учебно заведение. Затова педагозите трябва периодично да актуализират знанията си по БДП, да водят заниманията интерактивно и съобразено с възрастовите особености на децата. Само така могат да формират трайни знания и умения при подрастващите, с които да опазят не само своя живот и здраве на пътя. По време на обучението  бяха представени:

– всички нужни знания и умения, които трябва учителят да формира в децата/учениците в съответния образователен етап;

– начини на организиране и провеждане на часовете по БДП;

– интерактивни методи за задържане вниманието на децата/учениците в часовете по БДП;

– методика на обучението по БДП;

– цялостна организация на обучителния процес по БДП, включително и контрол и оценка на знанията на децата/учениците;

10.2020Г.-ВЪТРЕШНО-КВАЛИФИКАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ „СЪЗДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ТЕСТОВЕ“

През м.Октомври 2020г. съгласно Плана за вътрешно-квалификационната дейност на училището Даниела Недялкова-учител по ИТ проведе вътрешно-квалификационно обучение на 8 учители от СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение на тема: “СЪЗДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ТЕСТОВЕ“.

01.11.2019- „ИНОВАЦИИ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС“

Колективът на СУ „Христо Ботев“-град Съединение премина обучение на тема „Иновативни техники при работа с ученици с рисково поведение и ученици, застрашени от отпадане“. Целта на обучението беше да  се запознаят участниците с най-новите изследвания и съвременното разбиране за училищен процес и рисково поведение на учениците. Обучението предложи и нови доказани методи, с които учителите ще могат да разпознават ранните признаци на рисково поведение на учениците и ще могат да използват подходящи инструменти за анализ на скритата динамика на емоции, чувства и събития, които стоят зад това поведение. Обучението започна с въведение в темата и уточняване на основните понятия. В обща дискусия с обсъждане участниците  се запознаха със съвременното разбиране за проблемно поведение и възможните причини, които водят до това. В среда на конфиденциалност лекторът представи и анализира казуси по действителни случаи от своята дългогодишна практика. Бяха представени няколко иновативни метода за работа в тези ситуации и богат инструментариум за работа на учителите за диагностика на ранните признаци на проблемни ситуации и рисково поведение.