ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Ученици от 1 до 12 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение,

Във връзка със Заповед РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването при спазване на всички  противоепидемични мерки в СУ „Христо Ботев“-град Съединение като средищно училище се подновява провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от ПГ, 1 до 4 клас и за всички ученици 8  до 12  клас -като паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, считано от 12.04.2021г. (понеделник).

Учениците от 5, 6, 7 клас (понеже са по две паралелки от клас) продължават да се обучават по график съгласно Заповед № РД-01-220/08.04.2021г. на Министъра на здравеопазването.

Учениците, които не се обучават присъствено-са в ОРЕС в платформата MS TEAMS.

ПЕРИОД ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА ЗА КЛАСОВЕ
12.04.2021г.-23.04.2021г. вкл. ПГ,1,2,3,4         7а, 7б       8,9,10,11,12
26.04.2021г.-29.04.2021г. вкл. ПГ,1,2,3,4         5а, 5б       8,9,10,11,12