Самостоятелна форма

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен план.

ГРАФИК

за провеждане на консултации с ученици

ІІ срок – учебна 2018/2019 година

Утвърден със Заповед № РД- 10-397/06.02.2019 година

ГРАФИК НА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ, ОБУЧАВАНИ В СФО- ТРЕТА ЮНСКА СЕСИЯ

ГРАФИК НА ИЗПИТИ ЗА АПРИЛСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ СФО-12 КЛАС

ГРАФИК НА ИЗПИТИ ЗА ВТОРА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ СФО

ГРАФИК НА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ, ОБУЧАВАНИ В СФО

ПЪРВА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2018/2019

Съгласно ПУД на СУ „Христо Ботев“-град Съединение

Чл. 80. (1) Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(2) Самостоятелната форма на обучение  се организира за:

  1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
  2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.
  3. ученици с изявени дарби;
  4. лица, навършили 16 години.

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищен учебен план за паралелка, избран от ученика.

(4) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди съответната изпитна сесия, с изключение на учениците по ал. 2, т. 2.

(5) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в 3 сесии– Първа:Ноември, Втора:Февруари, Март, Трета:Юни –Юли. Третата сесия за ученици от XII клас може да се организира през м.Април, ако има писмено заявено желание от страна на учениците.

(6)     Ред за уведомяване на учениците в самостоятелна форма за полагане на изпити:

  1. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия;
  2. Лицето, определено за класен ръководител на учениците в самостоятелна форма уведомява учениците за правилата на училището при организирането на дейностите през годината:

       За насрочване на за изпити в съответната изпитна сесия;

       Конспектите по всеки учебен предмет;

       Наличните учебни материали;

  1. Уведомяването се осъществява чрез някой от начините:

       Електронната поща;

       Поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите;

       Публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни дисциплини;

       Публикуване на сайта на училището графика за консултации на учителите;

Телефонно обаждане от класния ръководител.

(7) За лицата по ал. 2, т. 4 се допуска обучение за завършване на два класа в една година,ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението по чл. 31, ал. 4. от Наредбата за организация на дейностите в училищното обраование. Лицата полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

(8)Редовните изпитни сесии за учениците по ал. 2, т. 2 се организират в края на всеки учебен срок.

(9) За учениците по ал. 2, т. 2 в съответствие с чл. 112, ал. 7 от ЗПУО експертната комисия към регионалното управление на образованието, в която се включва и представител на Агенцията за социално подпомагане осъществява контрол на всеки учебен срокна организацията и начина на провеждане на изпитните сесии и на резултатите от тях .

(10) (нова 2017/2018) Учениците по ал. 2, т. 2, които не са положили успешно в рамките на една учебна година  два и повече изпита за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(11) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2, т. 1. от ЗПУО.

(12)  Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на три поредни сесии, се смята за отписан от училището.

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа EPALE

epaleИнформация за проекта и възможностите , които предлага, може да откриете на адрес http://III.mon.bg

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ

Проектът се осъществява от Министерството на образованието и науката – Национален координатор за учене на възрастни, в съответствие със Споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства №  2014 – 2461 / 001 – 001 между   Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия  и  култура  на Европейската  комисия  и  Министъра  на образованието и науката на Република България.

Oпределени следните водещи цели:

  •  Повишаване  на  участието  на  населението  на  25-64  навършени  години  в образование и обучение на повече от 5% през 2020 г.;
  •  Намаляване дела на неграмотните сред 20-29 годишните на 1.5% през 2020 г.;
  •  Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система на възраст от 18 до 24 г. под 11% през 2020 г.