Самостоятелна форма

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по

учебни предмети, съгласно училищния учебен план.

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТА ИЗПИТНА СЕСИЯ И ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ С УЧЕНИЦИ, ОБУЧАВАНИ В ДНЕВНА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГДИНА ТУК.

Съгласно ПУД на СУ „Христо Ботев“-град Съединение

Чл. 80. (1) Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(2) Самостоятелната форма на обучение  се организира за:

 1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
 2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.
 3. ученици с изявени дарби;
 4. лица, навършили 16 години.

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищния учебен план за съответната паралелка през съответната учебна година.

(4) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди съответната изпитна сесия, с изключение на учениците по ал. 2, т. 2.

(5) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в 3 сесии– Първа: Октомври (11.10), Втора: Февруари (06.02), Трета: Април (01.04).

(6)     Ред за уведомяване на учениците в самостоятелна форма за полагане на изпити:

 1. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия;
 2. Лицето, определено за класен ръководител на учениците в самостоятелна форма уведомява учениците за правилата на училището при организирането на дейностите през годината:
 •  За насрочване на за изпити в съответната изпитна сесия;
 •  Конспектите по всеки учебен предмет;
 •  Наличните учебни материали;
 1. Уведомяването се осъществява чрез някой от начините:
 •  Електронната поща;
 •  Поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите;
 •  Публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни дисциплини;
 •  Публикуване на сайта на училището графика за консултации на учителите.
 • Телефонно обаждане от класния ръководител.

(7) За лицата по ал. 2, т. 4 се допуска обучение за завършване на два класа в една година,ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението по чл. 31, ал. 4. от Наредбата за организация на дейностите в училищното образование. Лицата полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

(8)Редовните изпитни сесии за учениците по ал. 2, т. 2 се организират в края на всеки учебен срок.

(9) За учениците по ал. 2, т. 2 в съответствие с чл. 112, ал. 7 от ЗПУО експертната комисия към регионалното управление на образованието, в която се включва и представител на Агенцията за социално подпомагане осъществява контрол на всеки учебен срок на организацията и начина на провеждане на изпитните сесии и на резултатите от тях .

(10) Учениците по ал. 2, т. 2, които не са положили успешно в рамките на една учебна година  два и повече изпита за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(12)(Изм.и Доп.2020г.)  Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления за явяване на изпити за всяка от трите изпитни сесии в срок до 20 учебни дни преди  съответната сесия.

(13) (Изм.и Доп.2020г.) При неподадено заявление да се приема, че ученикът няма да се яви на изпитите от съответната сесия;

(14)  Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на три поредни сесии, се смята за отписан от училището.

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа EPALE

epaleИнформация за проекта и възможностите , които предлага, може да откриете на адрес http://III.mon.bg

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ

Проектът се осъществява от Министерството на образованието и науката – Национален координатор за учене на възрастни, в съответствие със Споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства №  2014 – 2461 / 001 – 001 между   Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия  и  култура  на Европейската  комисия  и  Министъра  на образованието и науката на Република България.

Oпределени следните водещи цели:

 •  Повишаване  на  участието  на  населението  на  25-64  навършени  години  в образование и обучение на повече от 5% през 2020 г.;
 •  Намаляване дела на неграмотните сред 20-29 годишните на 1.5% през 2020 г.;
 •  Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система на възраст от 18 до 24 г. под 11% през 2020 г.