Права и задължения

Правила за безопасна работа в мрежата и Интернет

Правилник за работа в компютърния кабинет

Пази се от непознати!

 

ГЛАВА ШЕСТА

Раздел I. Основни права и задължения

         Чл. 184 (1) Децата, съответно учениците имат следните права:

 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
 3. да избират профила и професията;
 4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
 5. да получават библиотечно-информационно обслужване;
 6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и

задълженията си;

 1. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 2. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;
 3. да участват в проектни дейности;
 4. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за

избираемите и за факултативните учебни часове;

 1. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
 2. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
 3. да бъдат поощрявани с морални и материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност, описани в Чл.64 от Наредбата за приобщаващото образование.

Според характера на проявата наградите биват:

– устна похвала от учител, класния ръководител или директора пред класа, пред педагогическия съвет или пред родителите;

-писмена похвала от директора с обява пред класовете;

-грамота или плакет;

– книга или материална награда;

-парична награда.

По предложение на педагогическия съвет учениците могат да бъдат награждавани и с други награди от училищното настоятелство, РУО или  МОН.

14.да бъдат подпомагат със стипении, определени с акт на Министерския съвет, както  и да се поощряват с еднократно финансово подпомагане съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени в Плана на Комисията по гражданско, здравно, еколоичнои интеркултурно образование и Наредба№13 за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

Чл. 185  (1) Учениците имат следните задължения:

1 да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

2.да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят зa развитие на добрите традиции;

3.да се явяват в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави. На територията на училището да е в приличен външен вид, като не се позволява носенето на:

– шапки и качулки по време на учебни занятия;

– дрехи с дълбоки деколтета и / или непокрит кръст;

– къси поли и къси панталони;

– джапанки и обувки с ток, по-висок от 5 см;

– силен грим;

– големи и ярки бижута.

4.да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;

5.да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;

 1. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
 2. да спазват правилника за дейността на институцията;

8.да представят при влизане в училище при поискване от упълномощени лица лична ученическа карта или ученическа книжка;

9.да носят винаги и да представят при изпитване ученическата си книжка, подписана от родителя или настойника;

10.да изпълняват учебните си задължения;

11.да идват в училище преди началото на учебните занятия;

12.да заемат мястото си в класната стая и да се подготвят за учебния час преди биенето на звънеца;

13.да притежават и ползват в часовете изискваните от учителя учебници, тетрадки и материали. Използваните тетрадки, моливници и други пособия трябва да отговарят на възрастовите особености на учениците, да възпитават в естетика и да не съдържат агресивни послания.

14.да присъстват в часовете по физическо възпитание и спорт със спортно облекло и спортни обувки.

15.да опазват училищното имущество, учебната документация, личните си вещи и вещите на съучениците си. За загуба, повреда или кражба на мобилни апарати, ценни вещи, пари, връхни дрехи, спортни екипи и други училището не носи отговорност.

 1. да поддържат добра хигиена в двора на училището, класните стаи и другите училищни помещения;

17.да представят документ за отсъствията си, подписан от родителя/настойника в тридневен срок;

18.да присъстват на допълнителни занимания (консултации) по отделни предмети, ако преподаващият учител е констатирал, че ученикът не постига задоволителни образователни резултати.

19.да закусват само на определените за това мeста. Да спазват хигиена при храненето.

(2) Учениците нямат право:

 1. да влизат без уважителни причини в учителската стая и в други класни стаи и кабинети;
 2. да внасят и консумират храна и слънчоглед (семки) в коридорите и класните стаи;
 3. да стоят с шапка и слънчеви очила по време на учебен час.
 4. да дъвчат дъвки по време на учебен час.

5.да рушат материалната база на училището. При установени повреди на училищното имущество се уведомяват родителите на ученика и щетите се възстановяват в седемдневен срок.

6.да преместват ученически маси и столове от една стая в друга без разрешение на дежурния учител;

7.да драскат по стените и чиновете и  да замърсяват класните стаи и коридорите на училището. При установени щети се уведомяват родителите, а ученикът с необходимите хигиенни препарати отстранява нанесената повреда;

8.да  излизат от класната стая по време на учебен час без разрешение на учителя;

9.да възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

10.да  стоят надвесени от прозорците и да  хвърлят  вещи, да пръкат с вода;

11.да проявяват грубо отношение и физическа агресия, да обиждат и използват нецензурни думи, да уронват авторитета и достойнството, да влизат в пререкания с педагогическия и непедагогическия персонал на СУ;

12.да унижават личното достойнство на съучениците си, да прилагат физическо, вербално и психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия. Провинените се наказват съгласно ЗПУО и Правилника на училището;

 1. да влизат в сградата на училището след започване на учебните часове.
 2. да вдигат шум и да пречат с поведението си на учебния процес.
 3. да тичат в класната стая и коридора на училището. Да се пързалят по парапета на стълбите между етажите на сградата, както и на парапета на външните стълби на входа на училището.
 4. да участват в хазартни игри, да употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества, електронна цигара на територията на училището;
 5. да носят оръжие в училище, както и други предмети, които са източник на повишена опасност (ножове, пиратки и др.)
 6. да носят в училище ненужни пособия, музикални тонколони, вещи и спортни принадлежности, които не се изискват за учебните занятия от преподавателя.

19.да влизат в двора на училището с велосипеди и МПС, с което биха застрашили  живота на учениците.

 1. да използват мобилен телефон и други технически и електронни средства по време учебни занятия. При установено нарушение апаратът се отнема и се връща на родителя.
 2. да снимат с мобилния си телефон и да публикуват в електронните медии и в социалните мрежи снимки/видеоклипове и информация за съученици и учители без тяхното разрешение, както и снимки/видеоклипове в сградата и в двора на училището, които уронват авторитета на СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение като институция.
 3. да бъдат на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето

Чл. 186.(1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

 1. по медицински причини – след представяне на медицински документ, издаденот лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ,център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение заболнична помощ въз основа на данните от анамнезата, обективния статус отизвършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза,отразени в медицинската документация, и след потвърждение от родителя,представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейлили в телефонен разговор;
 2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование –при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, оторганизаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли,изложби и други, и след потвърждение от родителя, представителя на детето илилицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор;
 3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на

училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя надетето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описватпричините, налагащи отсъствието. Писмената молба се входира в канцелариятанай-малко три дни преди датата на отсъствието. В случай че молбата неможе да се подаде преди отсъствието на ученика, (при извънредни случаи, случай на починал близък или непредвидими ситуации) родителят, представителят на дететоили лицето, което полага грижи за детето, уведомява по имейл или в телефоненразговор класния ръководител и подава молбата след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище;

 1. до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на

училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя надетето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описватпричините за отсъствието, и след решение на педагогическия съвет.Писмената молба се входира в канцелариятанай-малко три дни преди датата на отсъствието.

(2)В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или промяната на формата на обучение на ученика.

(3) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и отсъствието не

е по някоя от уважителните причини, определени в aл l., класният ръководител е длъжен да уведоми родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.

(4) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в краяна всеки учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика.

(5) Ученикът, включен в целодневната организация на учебния ден,  може да отсъства от часовете за организиран отдих и спорт или от часовете за дейности по интереси до два учебни часа през деня или два дни в седмицата от часовете на целодневната организация на учебния ден при подадена декларация от родителя или настойника на ученика до директора на училището.

(6) При допуснати 3 отсъствия по неуважителни причини на ученика от училище класният ръководител писмено уведомява родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, и обсъжда с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.

(7) Документите за извиняване на отсъствия по уважителни причини се представят най-късно в 3-дневен срок след идването на ученика в училище.

Чл. 187. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.

(2) Ученик се отписва от училището, когато:

 1. се премества в друго училище;
 2. се обучава в дневна или комбинирана форма и не е посещавал училище по

неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;

 1. се обучава в самостоятелна форма и несе е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст,директорът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.

 

Раздел III. Санкции на учениците

Чл. 195. За преодоляване на проблемното поведение на детето или ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в училищната среда, с участието му в дейността на институцията и с поведенческите му прояви се прилагат една или повече от следните дейности за въздействие върху вътрешната мотивация:

1.обсъждане между ученика и  преподавателя/класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;

 1. използване на посредник при решаване на конфликт в училище;
 2. разговор с родител/ представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето;

4.консултиране на детето или ученика с психолог;

 1. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин;
 2. насочване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;
 3. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);
 4. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;

9.дейности по Училищната програма за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система или по Механизма за преодоляване на тормоза в училищеили Процедурата при трайно непосещаване на училище (пет последователни дни) по неуважителни причини (в зависимост от конкретния случай);

10.работа с външни институции (ЦОП, МКБППМН, Отдел „Закрила на детето“, ДПС, РУО, психолог и други).

Чл. 195А(1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на механизмите за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците, посочени в т.1-10  може да се налагат следните санкции:

 1. забележка;
 2. преместване в друга паралелка в същото училище;
 3. предупреждение за преместване в друго училище;
 4. преместване в друго училище;
 5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.

(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят можеда наложи мярката „отстранияване на ученика до края на учебния час“.

1.При налагане на мярката по чл. 195А, ал. 2 за времето на отстраняване на ученика не се отбелязва отсъствие, а наложената мярка се документира в дневника на класа и в ученическата книжка.

2.За времето на отстраняване от час ученикът няма право да напуска територията на училището, а трябва да бъдевъв фоайето на І-ия или втория етаж, където има видеонаблюдение.

3.Учителят, отстранил ученика от час, лично уведомява родителя на ученика.

 1. Учителят, отстранил ученика от час, насрочва в следващите три дни час за консултация/допълнителна работа с цел извършване на дейности за повишаване на мотивацията и на социалните умения за общуване и за преодоляване на проблемното поведение на ученика.

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение направилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява даучаства в учебния процес, на ученика се налага мярката „отстраняване от училище до отпадане на основанието заотстраняването му“. Веднага след  отстраняването наученика  се предприемат дейности за повишаване на мотивацията и на социалните умения за общуване  и за преодоляване на проблемното поведение на ученика, и класният ръководител уведомява родителят.

(4) За ученика с наложена санкция по ал.1 се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение.

(5)За всички предприети дейности с децата/учениците за преодоляване на проблемното им поведение и за справяне със затрудненията им с приобщаването в образователната и училищната среда, с участието в дейността на училището и с поведенческите им прояви, се изисква информираното съгласие на родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето.

(6)Родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, е длъжен да съдейства и да подпомага учителите и другите педагогически специалисти при реализирането на дейностите по чл. 195 т.1-10.

(7) При отказ от страна на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, да изрази съгласие за дейностите по чл. 195 т.2,3,5,7,9,10, да окаже съдействие или да подпомогне реализирането на дейностите по чл. 195 т.2,3,5,7,9,10, директорът на институцията писмено уведомява отдела за закрила на детето по местоживеенето на детето или ученика.

Чл. 196. (1) Санкцията „преместване в друга паралелка в същото училище“ не сеприлага, когато паралелката е само една;

(2) Санкцията „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ сеприлага за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(3) Мерките по чл. 195 А, ал. 2 и 3, както и санкциите „предупреждение за преместванев друго училище“ и „преместване в друго училище“ не се налагат на учениците вкласовете от началния етап.

(4) Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма всамостоятелна форма на обучение“ се налагат за тежки или системни нарушения.

(5) Санкции  и мерките по чл.195 А ал. 2 и ал.3 не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от уврежданеили нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

Чл. 197. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция почл. 195 А , ал. 1. Мерките по чл. 195 А, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл.195 А, ал. 1, като с тях се цели да се преодолее проблемното поведение на ученика.

(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата приизвършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностнитеособености на ученика.

(3) Освен налагането на санкция в зависимост от причините за проблемното му поведение на ученика се предоставя планирана обща подкрепа за личностно развитие като консултации по учебни предмети, консултации с психолог за преодоляване на проблемното поведение, допълнително обучение и допълнителни консултации по учебни предмети в неучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в занимания по интереси, кариерно ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения или отпадане от училище.

(4) Видът на общата подкрепа по ал. 3 се определя в плана за действие по чл. 23 от координатора по чл. 7 от НАРЕДБАТА за приобщаващото образование съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето.

(5)За ученик с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемното поведение:

 1. 1. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин;
 2. 2. създаване на условия за включване на детето или ученика в занимания, съобразени с неговите интереси и потребности;
 3. 3. индивидуална подкрепа за детето/ученика от личност, която той уважава (наставничество);
 4. 4. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;

5.дейности по Училищната програма за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система или по Механизма за преодоляване на тормоза в училище или Процедурата при трайно непосещаване на училище (пет последователни дни) по неуважителни причини по чл.214 ал.5, т.26 от настоящия Правилник (в зависимост от конкретния случай).

(6)Дейностите по ал.(5) се прилагат след проведени от класния ръководител насочващи и мотивиращи дейности с ученика, които не са дали резултат. Дейността се документира в дневника на класа и в ученическата книжка, и се информира родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето.

Чл. 198. (1) Санкциите са срочни.

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.

(3) Когато санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище“,

„предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ и„преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ са наложени до 30учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото наследващата учебна година.

Чл. 199. (1) Санкцията „Забележка“ се налага и при допуснати 10отсъствия по неуважителни причини. Санкцията се налага със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител

(2) Санкцията „преместване в друга паралелка в същотоучилище“ се налагаи при допуснати 15 отсъствия по неуважителни причини. Санкцията се налага със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител.

(3) Санкцията „предупреждение за преместване в друго училище“ се налага и при допуснати 20 отсъствия по неуважителни причини. Санкцията се налага със заповед на директора попредложение на педагогическия съвет.

(4) Санкцията „преместване в друго училище“ се налага и при допуснати 30 отсъствия по неуважителни причини. Санкцията се налага със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(5) Санкцията „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се налага и при допуснати30 отсъствия по неуважителни причини. Санкцията се налага със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(6) Мярката по чл. 195 А, ал. 3 се налага със заповед на директора.

Чл. 200. (1) Директорът на училището задължително писмено уведомява родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, за откриването на процедура по налагане на санкция, а в случаите на налагане на санкция „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ – и съответните териториални структури за закрила на детето.

(2) При уведомяването по ал. 1 директорът задължително посочва извършеното от ученика нарушение и отправя покана за участие на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в процедурата по налагане на санкция.

(3) В уведомлението по ал. 1 се посочват и условията, при които родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, може да участва в процедурата по налагане на санкцията:

 1. при изслушване на малолетен ученик родителят има право да присъства и да изрази мнение. Той представлява малолетния ученик в процедурата лично или оправомощава за това друго лице;
 2. при изслушване на непълнолетен ученик родителят има право да присъства и да изрази мнение. Той изразява съгласие за извършване лично от непълнолетния ученик на всички действия във връзка с процедурата.

(4) За всяка процедура по налагане на санкция и на мярката по чл. 195 А, ал. 3 се определя лице, което да докладва за извършеното нарушение – класният ръководител или учител, който преподава на ученика.

(5) Преди налагане на санкция по чл. 195 А, ал. 1 и на мярката по чл. 195А, ал. 3, директорът – за санкциите „забележка“ и „преместване в друга паралелка в същото училище“ и за мярката по чл. 195  А, ал. 3, съответно педагогическият съвет – за другите санкции, задължително изслушва ученика и/или се запознава с писменото обяснение на ученика и обсъжда фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог.

(6) По предложение на класния ръководител и/или по молба на непълнолетния ученик, съответно на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, когато ученикът е малолетен, изслушването на ученика може да се извърши и в присъствието на учител или на друг педагогически специалист от училището, или на друго лице, на което ученикът има доверие.

(7) За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването директорът може да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които преподават на ученика, както и ученици от училището, запознати с конкретното нарушение.

(8) Когато педагогическият съвет е идентифицирал за ученика риск от отпадане от училище, преди налагане на санкцията „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ или на мярката по чл. 195 А, ал. 3, директорът уведомява отдел „Закрила на детето“ в дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеенето на ученика, за присъствие на негов представител на изслушването с оглед защита на правата и интересите на ученика.

(9) Преди налагане на санкциите и преди определяне на дейностите по чл. 195 А, ал. 1,2,3 се взема предвид мнението на класния ръководител на ученика.

Чл. 201. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок отпредложението по чл. 199.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите заналагането й. В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика и за преодоляване на проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, и причините да не дадат резултат.

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и писмено от класния ръководител на родителяму, а заповедта за налагане на санкция „преместване в друго училище“ – от директора- на началникана регионалното управление на образованието.

(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите почл. 259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО.

(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на

Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 202. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личниякартон и в бележника за кореспонденция на ученика.

(2) Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище“,продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени съсзаповед на началника на регионалното управление на образованието.

(3) Ученик, на когото е наложена санкция „предупреждение за преместване в другоучилище“, „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма всамостоятелна форма на обучение“, за срока на санкцията се лишава от правото даполучава стипендия за отличен успех.

Чл. 203. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, илипредсрочно по реда, по който са наложени.