Родители

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ В SHKOLO.BG   

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ COVID19

Писмо на зам.-министъра на образованието тук.

Писмо на министъра на здравеопазването тук.

Мерки – превенция за предпазване от COVID19 тук.

MICROSOFT TEAMS  – ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната и необходимостта от осигуряване на обучение от разстояние, ви информираме, че към домейна на МОН www.edu.mon.bg  са създадени акаунти на всички ученици и учители в СУ „Христо Ботев“-град Съединение. Потребителските имена и пароли на учениците са при класните ръководители.

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА
Уважаеми родители на ученици на СУ „Христо Ботев“-град Съединение,
Информираме Ви , че за учениците от ПГ до 12 клас ще бъде осигурено дистанционно обучение чрез различни платформи и средства за комуникация извън учебна среда, с огледна непропускане на учебен материал.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ РУО-ПЛОВДИВ
Във връзка със сложната епидемиологична обстановка, призоваваме учениците, учителите и служителите на СУ „Христо Ботев“

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГДИНА ТУК.

Училищен план-прием
за учебната 2019/2020 година,
Утвърден със Заповед № РД-10-493/27.03.2019 год. на директора на СУ „Христо Ботев“, Съгласуван с Обществения съвет с Протокол с вх. № ОС-02-751/26.03.2019 година

„КНИГОВИЩЕ.БГ“

„Книговище.бг“-дигитално помощно образователно средство, насочено към провокиране на четенето сред учениците. Онлайн платформа за учениц на възраст межу 6 и 14 години. Повече информация за инициативата на адрес: https://www.knigovishte.bg/ ,. Заповед №9105-174/21.05.2019г. на заместник-министъра на МОН тук.

Уважаеми Родители,

Вие поверявате Вашето дете на Нас, и Ние ще положим усилия, за да го превърнем в Образован млад Интелектуалец, и  да изградим в него самодициплина, хуманизъм и общочовешки ценности, с които ще се превърне  в креативна и всестранно развита личност в живота.

И Вие, като Родител, сте Важна част от този процес!

Уважаеми родители,

Предлагаме на Вашето внимание НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ на тема „КАК ДА ПРЕДПАЗИМ ДЕТЕТО СИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ?“

Авторският колектив от специалисти в сферата на МВР и организации, свързани със закрила на детето, са подготвили теми, обхващащи училищен тормоз, домашно и сексуално насилие, педофилия в интернет, онлайн тормоз, секстинг, психоактивни вещества, пътна безопасност.

Наръчникът е предоставен от г-жа Нонка Ловчева – Инспектор Детска педагогическа стая, РУП Труд


Първи клас е най-голямото предизвикателство за малкото все още „дете“. И всеки родител трябва да положи усилия, за да подкрепи детето, за да покаже как се учи,  как да планира времето си, как да се справя с поставените задачи. 

В помощ на родителя на първокласника прочетете Наръчник за родителя на първокласника.


Пети клас е вододелната линия между началната и средната степен на обучение, т.е. сериозна промяна в живота на децата ни. Какво можем да направим като родители, за да бъде този процес успешен?

Прочетете Наръчника за родителя на петокласника.


Десет мита за „страшния“ Интернет

Наръчник за родители

(презентация)
 

ГЛАВА СЕДМА

РОДИТЕЛИ

Чл. 204. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и

училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски

срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо.

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за кореспонденция.

(3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите.

Чл. 205. Родителите имат следните права:

 1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;
 2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. да се запознаят с училищния учебен план или със съответната педагогическа

система  за децата от ПГ;

 1. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се

решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

 1. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието и с личностното развитие на децата им;
 2. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;
 3. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;

 

Чл. 206. (1) Родителите имат следните задължения:

 1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на детето или ученика;
 2. да запишат при условията на чл. 12 от ЗПУО детето в първи клас или ученика в училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;
 3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в

в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на

училищните правила;

 1. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето и ученика;
 2. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
 3. да участват в родителските срещи;
 4. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.

8.да се грижат за това, децата им да не носят в училище ценни вещи и големи суми пари. Училището не носи отговорност за загуба, повреда или кражба на мобилни телефони, ценни вещи, пари, връхни дрехи, спортни екипи и други.

9.да осигуряват и контролират използването на тетрадки, моливници и други пособия,които да отговарят на възрастовите особености на учениците, да възпитават в естетика и да не съдържат агресивни послания

 1. даинформират медицинското лице в началото на учебната година за прекарани заболявания на учениците, изискващи по-специално внимание;
 2. да информират своевременно медицинското лице в училището или класния ръководител при заразно заболяване на детето с цел профилактика на контактните ученици;

12.информират класния ръководител за отсъствие на дететоим от училище предварително и да предоставят документите за извиняване на отсъствия по уважителни причини най-късно в 3-дневен срок след идването на ученика в училище.

 1. да възстановяват в 7-дневен срок щетите, нанесени на училищното имущество от техните деца.
 2. да осигуряват присъствието на децата си на допълнителни занимания (консултации) по отделни предмети, ако преподаващият учител е констатирал, че ученикът не постига задоволителни образователни резултати.
 3. да получат безплатните учебници на детето си за съответния клас /I- VII/ срещу личен подпис и попълнена декларация. При повреда или унищоване на безплатен учебник по вина на ученика, неговите родители или купуват нов или заплащат стойността му.

16.да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави.

 1. да известяват писмено училищното ръководство и класния ръководител при смяна на адреса и телефоните за връзка.
 2. да попълват декларации по образец на училището за самостоятелното придвижване на ученика от къщи до училището и обратно.
 3. да изготвят схема за най-безопасно придвижване на тяхното дете (от 1 до 4 клас) от къщи до училище и обратно.
 4. да осигуряват безопасно довеждане и прибиране на детето си след приключване на учебните занятия.
 5. при възникнали проблеми на тяхното дете с други ученици на СУ „Христо Ботев”- град Съединение, да не упражняват психическо или физическо насилие над чуждите деца, а да уведомяват своевременно в писмен вид класния ръководител и ръководството на училището.

(2) Родителите нямат право да се месят в работата на преподавателите и да уронват публично техния авторитет.

(3) Забранява се влизането на родители в сградата на училището  и прекъсването на учебния процес по време на учебни часове, изпити и олимпиади.

.