Математиката-лесна и интересна

КЛУБ „МАТЕМАТИКАТА – ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА“ В 5 КЛАС

По проект „Твоят час“ в СУ „Христо Ботев“ е сформиран клуб в 5 клас за преодоляване на обучителни затруднения по математика. Ръководител е г-жа Борислава Енчева, а целева група са ученици от Vа и Vб клас. Чрез системни ежеседмични занимания учениците преодоляват образователните си дефицити, обучителните затруднения, които срещат по математика в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишават мотивацията си за учене и изграждане на по-висока увереност в собствените си сили.

В занятието на 28.03.2017 год. – екипна работа между ученици и родители, се включи и родител на един от участниците в клуба. Учениците изработиха табла на тема : „Дробни числа. Десетични дроби.“ с помощта на родител и учител!