„В дигиталната епоха“

КЛУБ „В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА“

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Целева група: ученици от  8А , 9A , 10 A клас,

 Брой занимания: 1 /един път/ седмично * 2 занимания или *3 занимания

Общ брой занимания: 70 занимания

 Начална дата: 01.12.2020 г., Крайна дата: 30.06.2021 г.
Брой ученици в група: 15
Категория: Информационни технологии

Ръководител: Даниела Недялкова

  1. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението по информационни технологии (ИТ) в гимназиален етап е насочено към надграждане на  базисни знания, умения, свързани с учебния предмет и придобити в прогимназиалния етап; с изграждането на дигитални компетентности на ученика и с приложението им в различни предметни области.

Обучението в клуба ще надгради знанията и уменията от Основно към Самостоятелно ниво на владеене на дигитални компетентности; ще затвърди, надгради и развие придобитите в задължителната подготовка по ИТ в прогимназиален етап знания и практически умения; ще развие  творческия потенциал у всеки един.

Учениците ще надградят уменията си за работа с различни от учебната програма софтуери- за обработка на графични изображения, за създаване на видеоклипове, създаване на сложни текстови документи, презентации от по-високо ниво (ZUI).

Акцент в програмата е използването на облачната платформа Office 365 и разкриването  на предимствата на всичките ѝ приложения-работа в споделена среда, електронна поща, място за съхранение на файлове, организиране на календар с възложени задачи и събития, създаване на онлайн документи-текст, таблица, презентация, платно, анкета/тест чрез Forms.

Обучението в клуба ще засили интереса на учениците към IT професиите и ще им помогне от ранна възраст да се насочат към IT сектора, в който изключително динамично новите решения и технологии ни превръщат в дигитална епоха.

Цели

  1. Да се постигне по-добро използване на дигиталните технологии за учене и взаимопомощ на съучениците;
  2. Да се развият дигитални умения, необходими за живота и работата в епоха на бързи промени, свързани с дигитализацията;
  3. Формиране на положително отношение към Информационните технологии, създаване на интерес и мотивация на учениците за придобиване на дигитални знания и умения.
  4. Създаване и развиване на волеви качества като самостоятелност, упоритост, способност за вземане на решения, критичност и самокритичност.
  5. Развиване на наблюдателност, въображение, концентрация на мисленето, памет.
  6. Развиване на способност за превръщане на идеите в дела посредством креативност, както и способност за планиране и управление на проекти.
  7. Придобиването на компетентности, подкрепящи личностното развитие, усвояването на знания и умения за работа в дигиталното общество ще допринесе за социалната интеграция и професионална реализация и развие нагласи за вземане на информирани решения в полза на себе си и на другите за гарантиране на устойчиво развитие на поколенията;
  8. Ранно професионално ориентиране-засилване на интереса към професията на IT специалистите и разработчици на дигитално съдържание
  • ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 1.Да използват онлайн редактори и настолни програми за съждаване на сложни текстови документи, обработване на изображения, създаване и редактиране на видеоклипове.

2.Да създават сложно цифрово съдържание в различни формати

3.Да създават интерактивни и различни презентации с непознатите им до сега софтуери – Sway, Prezi.

4.Да използват всички възможности на „облака“ през различни устройства с огромното изобилие от приложения в него- в това число-електронна поща, място за съхранение на файлове, организиране на календар с възложени задачи и събития, създаване на онлайн документи-текст, таблица, презентация, анкета/тест чрез Forms.

5.Да оценяват надеждността на намерената информация в Интернет и да могат да я прилагат в различни области на знанието. Да я обработват и съхраняват в „облака“. Да правят справки и да ги обобщават.

6.Да използват самостоятелно някои функции на онлайн услуги. Да умеят да разрешават проблеми, свързани с устройството и мрежата.

7.Да бъдат интелигентни интернет потребители, спазвайки правилата на онлайн комуникацията

8.Да зачитат авторските права на готовите материали, които използват; цитират коректно информационните източници