След завършен VIII клас

ПРИЕМ 2017/2018

Priem sled 8 klas

ПРИЕМ  след завършен VIII клас

в паралелка с профил 

„ТЕХНОЛОГИЧЕН-СТОПАНСКИ МЕНИДЖМЪНТ” 

 

Форма на обучение – Дневна

Срок на обучение – 4 години

Общ брой ученици -26 /двадесет и шест/

Балообразуващи предмети /оценките от свидетелството за завършено основно образование/ са БЕЛ, География и ИТ.

Профилиращи предмети:

* ТЕХНОЛОГИИ: 

Маркетинг и реклама, Мениджмънт на фирмата, Счетоводство на фирмата, Фирмено право, Основи на пазарната икономика.

* ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

* ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ:

Интернет и Компютърна графика

Паралелката е разкрита в СУ с изградена подходяща материално-техническа база, наличие на 30 нови персонални компютри, свързани в локална и глобална компютърна мрежа. Учениците се обучават при отлични условия в новооткритата централна сграда на СУ. 

Приемът се извършва по ред и при условия, определени с наредба на МОН.

Обучението в ЗИП се осъществява по учебни програми за профилирано обучение, утвърдени от министъра на образованието и науката.

Часовете, определени за профилиращи предмети се разпределят както следва:

за ІХ клас – два учебни предмета;

 за Х клас – три учебни предмета;

 за ХІ клас – четири учебни предмета;

 за ХІІ клас – четири учебни предмета.

Останалите часове за ЗИП се разпределят за учебни предмети, изучавани в раздел А на учебния план.

Обучението завършва с полагане на зрелостни изпити по общообразователна подготовка.

Изучаването на профилиращи предмети не дава право за явяване на държавни зрелостни

изпити за придобиване на професионална квалификация.

1. Цел на обучението в профила: Формиране на управленческа, икономическа и информационна култура у учениците като част от тяхната обща култура. Тази цел обхваща 3 основни компонента: управленчески, икономически и информационни грамотности; компетентности; модели на поведение.

2. Подцели

2.1. Да се формира управленческа, икономическа и информационна грамотност в областта – предприемаческа дейност в реални икономически условия.

2.2. Да се приложи учебен материал за: теоретически основи на икономиката, практическите аспекти на предприемачеството в дейността на ученическата компания; практическите аспекти на икономиката във фирмата и офиса; информационните технологии в управлението; бизнес етичните норми; стратегии за успех, лидерство и подготовка за кариера; постиженията и предизвикателствата на глобалната икономика.

3. Учебно съдържание – един от основните компоненти в системата на обучението и е в основата за постигане на целите.

Заповед № РД09-1132/04.09.2013 за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2014/2015 година

НАРЕДБА № 11 ОТ 28 МАРТ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА