След завършен VII клас

ПРИЕМ 2019/2020

Училищен план-прием
за учебната 2019/2020 година,
Утвърден със Заповед № РД-10-493/27.03.2019 год. на директора на СУ „Христо Ботев“, Съгласуван с Обществения съвет с Протокол с вх. № ОС-02-751/26.03.2019 година

ПРИЕМ В VIII КЛАС

профил “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”

  • Дневна форма на обучение
  •  5 години срок на обучение
  •  Без интензивно изучаване на чужд език
  • Изучаване на два чужди езика: Английски и Френски
  • Профилиращи предмети: Предприемачество; Информационни технологии; География и икономика; Български език и литература