В V-VII клас

ПРИЕМ 2019/2020

ПРИЕМ В 5 КЛАС 2019/2020 г.

Училищен план-прием
за учебната 2019/2020 година,
Утвърден със Заповед № РД-10-493/27.03.2019 год. на директора на СУ „Христо Ботев“, Съгласуван с Обществения съвет с Протокол с вх. № ОС-02-751/26.03.2019 година

В СУ „Христо Ботев“ в прогимназиален етап има разкрити  паралелки, които се обучават при отлични условия в новооткритата Централна сграда.

v   Обучението се осъществява по учебни програми за общообразователна подготовка, утвърдени от МОН.

v   Изучава се английски и френски език.

v   Осигурено е целодневно обучение за желаещите с  топъл обяд.

v   Учениците участват и представят достойно училището на олимпиади, състезания и извънкласни мероприятия.