В V-VII клас

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2020/2021 Г. 

Заповед №РД-10-469/24.03.2020г. на Директора на СУ „Христо Ботев“-град Съединение тук.

ПРИЕМ в 5 клас 2020/2021

В СУ „Христо Ботев“ в прогимназиален етап има разкрити  паралелки, които се обучават при отлични условия в новооткритата Централна сграда.

v   Обучението се осъществява по учебни програми за общообразователна подготовка, утвърдени от МОН.

v   Изучава се английски и френски език.

v   Осигурено е целодневно обучение за желаещите с  топъл обяд.

v   Учениците участват и представят достойно училището на олимпиади, състезания и извънкласни мероприятия.