Училищен екип

Ръководство

Директор            г-жа Спаска Ненчева 

Зам. Директор УД   г-жа Таня Тодорова 

                          t.todorova@sou-saedinenie.com

Преподаватели Начален етап

Таня  Лулкина  t.lulkina@sou-saedinenie.com

Маша  Енчева m.encheva@sou-saedinenie.com 

Анка Арабаджийска a.arabadjiiska@sou-saedinenie.com

Николинка Генчева

Цветелина Трайкова

АЕ- Тодорка  Караиванова t.karaivanova@sou-saedinenie.com

  Преподаватели V – XII клас

Чудомира  Атанасова ch.atanasova@sou-saedinenie.com

Ваня  Ликова v.likova@sou-saedinenie.com

Генка  Дребчева g.drebcheva@sou-saedinenie.com

Цветанка  Къцова ts.katsova@sou-saedinenie.com

Даниела  Недялкова d.nedjalkova@sou-saedinenie.com

Цветиана  Бекирска ts.bekirska@sou-saedinenie.com 

Борислава  Енчева b.encheva@sou-saedinenie.com 

Росица Етова r.etova@sou-saedinenie.com 

Дора  Кошева d.kosheva@sou-saedinenie.com

Светлана  Манчева  sv.mancheva@sou-saedinenie.com 

Атанаска  Селджикова a.seldjikova@sou-saedinenie.com 

Николинка  Иванова n.ivanova@sou-saedinenie.com

Костадин Апостолов k.apostolov@sou-saedinenie.com  

Петя  Арабаджийска p.arabadjiiska@sou-saedinenie.com

Иванка Габровска i.gabrovska@sou-saedinenie.com 

Таня Балканска t.balkanska@sou-saedinenie.com

Вели Орлинов – Английски език

……………………….- Биология и ЗОО

Панайот Тучев- Химия и ООС

УЧИТЕЛИ ГЦОУД

Лиляна Попова l.popova@sou-saedinenie.com

Стойна Симеонова

Антоанета Митова

Мина Сотирова-Адърова

Русанка Киримска

Стоян  Енчев st.enchev@sou-saedinenie.com

Администрация

Пенка Илиева – Счетоводител

Мария  Енчева – Финансов контрольор

Красимира Паликрушева – Завеждащ административна служба

Иванка  Попгенска – Домакин