Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система

СТРАТЕГИЯ за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)

 

ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ 2018/2019

Образец А – Индивидуална оценъчна карта

Образец Б – Индивидуален план (отсъствия и поведение)

Образец В- Таблица за предприети мерки (отсъствия и поведение)

Образец В-1 – Таблица за учител – наставник

Образец Г – Индивидуален план (слаб успех)

Образец Д – Таблица за мерки (слаб успех)

Образец Е – Таблица семинари и беседи

Образец Ж – Въпросник за ученика

Образец З – Декларация  за информирано съгласие родител 

Протокол за посещение

Декларация от родител за запознаване с чл.8  и чл.347 от ЗПУО

 

ОТЧЕТ АНАЛИЗИ

Отчет анализ за изпълнение на УП в СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение към 28.06.2019г.

Отчет анализ за изпълнение на УП в СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение към 06.02.2019г.

Отчет анализ за изпълнение на УП в СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение към 28.06.2018г.

Отчет анализ за изпълнение на УП в СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение към 10.02.2018г.

Отчет анализ за изпълнение на УП в СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение към 30.06.2017г.

Отчет анализ за изпълнение на УП в СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение към 10.02.2017г.

Отчет анализ за изпълнение на УП в СОУ „Христо Ботев“-гр.Съединение към 30.06.2016г.

Отчет анализ за изпълнение на УП в СОУ „Христо Ботев“-гр.Съединение към 30.01.2016г.

Отчет анализ за изпълнение на УП в СОУ „Христо Ботев“-гр.Съединение към 30.06.2015г.

Отчет анализ за изпълнение на УП в СОУ „Христо Ботев“-гр.Съединение към 30.01.2015г.