Бюджет

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз -КСФ -проект „Подкрепа за успех“ от 01.01.2021г. до 30.09.2021г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз -КСФ -проект „Образование за утрешния ден“ от 01.01.2021г. до 30.09.2021г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз -КСФ -проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ от 01.01.2021г. до 30.09.2021г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз -КСФ -проект „Равен достъп до училищното образование в условия на кризи“ от 01.01.2021г. до 30.09.2021г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2021г. до 30.09.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз КФС от 01.01.2021г. до 30.06.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2021г. до 30.06.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз КФС от 01.01.2021г. до 31.03.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2021г. до 31.03.2021г.

Бюджет 2021 г.


Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз КФС от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2020г. до 30.06.2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2020г. до 31.03.2020г.

Бюджет 2020 година


Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Бюджет първоначален план за 2019г.


Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 30.09.2019г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 30.06.2019г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 31.03.2019г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2018г. до 30.09.2018г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2018г. до 31.03.2018г.


Отчет за касовото изпълнение на ИБСФ към Отчет към 31.03.2018 г.

Бюджет първоначален план за 2018г.


Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 30.09.2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 31.03.2017г.

Бюджет първоначален план за 2017г.


ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.

ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета към 30.09.2016г.

ОТЧЕТ  за изпълнение на бюджета към 30.06.2016г.


Бюджет първоначален план за 2016г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2015г.


Отчет за касовото изпълнение на бюджета към  31.03.2015г.

Бюджет първоначален план за 2015г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към  31.12.2014г.




Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31.12.2013г.

Бюджет  на СОУ „Христо Ботев“ към 01.01.2014г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.09.2013г.

Бюджет и уточнен план на СОУ „Христо Ботев“ към 31.08.2013г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.6.2013г.




 

Бюджет първоначален план за 2013г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2012г.

Отчет за касовото изпълнение на ИБСФ към Отчет към 31.12.2012 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2011г.