Важни съобщения

Уважаеми родители,

На 21.02.2018г. /сряда/ от 17.30 часа

ще бъде проведена

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

с всички класове за анализ и отчитане на резултатите от приключване на първи срок.

Осигурен е транспорт от населените места  в 17.00 часа.

Заповядайте!

ГРАФИК

за провеждане на Втора изпитна сесия с ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018 година

в СУ „Христо Ботев“-град Съединение

Във връзка с действието на междуинституционалния механизъм има разкрита телефонна линия и електронна поща (Тел: 0800 10 112, e-mail: obhvat@mon.bg), на които могат по всяко време да се подават сигнали за отпаднали от образователната система ученици и такива в риск от отпадане.

ЗАПОВЕД № РД-10-126 / 23.10.2017 година за провеждане на Първа Ноемврийска сесия за ученици в Самостоятелна форма на обучение

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ
ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА ОБХВАТ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ: 0800 10 112

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: obhvat@mon.bg

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа EPALE

epaleИнформация за проекта и възможностите , които предлага, може да откриете на адрес http://III.mon.bg

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ

Проектът се осъществява от Министерството на образованието и науката – Национален координатор за учене на възрастни, в съответствие със Споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства №  2014 – 2461 / 001 – 001 между   Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия  и  култура  на Европейската  комисия  и  Министъра  на образованието и науката на Република България.

Oпределени следните водещи цели:

  •  Повишаване  на  участието  на  населението  на  25-64  навършени  години  в образование и обучение на повече от 5% през 2020 г.;
  •  Намаляване дела на неграмотните сред 20-29 годишните на 1.5% през 2020 г.;
  •  Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система на възраст от 18 до 24 г. под 11% през 2020 г.