Важни съобщения

БЕЗПЛАТЕН ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД ЗА УЧЕНИЦИ

Уважаеми родители,

На всеки ученик е раздадена Декларация, в която Вие трябва да отразите дали сте съгласни да бъде извършен профилактичен преглед на Вашето дете за гръбначни изкривявания, затлъстяване и плоскостъпие.

До понеделник (25.02.2019г.) декларациите трябва да бъдат предадени на класните ръководители.

Прегледът е безплатен и ще се извърши в училище от

доц. Мария Божкова – преподавател в Медицински университет-Пловдив, която се занимава с профилактика и диагностика на гръбначни изкривявания на деца в училищна възраст.

Допълнително ще Ви уведомим за датата на прегледа.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2 СРОК УЧЕБНА 2018/2019  1-4 КЛАС ТУК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2 СРОК УЧЕБНА 2018/2019  5-12 КЛАС ТУК

ГРАФИК

за провеждане на консултации с ученици

ІІ срок – учебна 2018/2019 година

Утвърден със Заповед № РД- 10-397/06.02.2019 година

ГРАФИК НА ИЗПИТИ ЗА ВТОРА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ СФО

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА“ 2018Г.

QR КОД  за достъп до страницата на кампанията 

Списък с помагала за 5 клас за новата учебна 2018/2019 година

Помагала 5 клас – 2018

 


 

Списък на издателствата, 
предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката  учебници – печатни издания, от I до VII клас включително

„Електронно четим учебник” е електронен продукт, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като печатно издание.

Източник: МОН

 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ
ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА ОБХВАТ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ: 0800 10 112

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: obhvat@mon.bg

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа EPALE

epaleИнформация за проекта и възможностите , които предлага, може да откриете на адрес http://III.mon.bg

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ

Проектът се осъществява от Министерството на образованието и науката – Национален координатор за учене на възрастни, в съответствие със Споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства №  2014 – 2461 / 001 – 001 между   Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия  и  култура  на Европейската  комисия  и  Министъра  на образованието и науката на Република България.

Oпределени следните водещи цели:

  •  Повишаване  на  участието  на  населението  на  25-64  навършени  години  в образование и обучение на повече от 5% през 2020 г.;
  •  Намаляване дела на неграмотните сред 20-29 годишните на 1.5% през 2020 г.;
  •  Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система на възраст от 18 до 24 г. под 11% през 2020 г.