Важни съобщения

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ В SHKOLO.BG   

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ COVID19

Писмо на зам.-министъра на образованието тук.

Писмо на министъра на здравеопазването тук.

Мерки – превенция за предпазване от COVID19 тук.

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТА ИЗПИТНА СЕСИЯ И ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ С УЧЕНИЦИ, ОБУЧАВАНИ В ДНЕВНА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2020/2021 Г. 

Заповед №РД-10-469/24.03.2020г. на Директора на СУ „Христо Ботев“-град Съединение тук.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2020/2021 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № РД-311/30.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА тук.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление от родител (по образец)

КАК ДА ПОДАМ ДОКУМЕНТИ?

  1.Всеки работен ден от 800 часа до 1700 часа в канцеларията в централна сграда ул. „Баба Исака Скачкова“ № 3 

ИЛИ

2.Онлайн – на електронната поща на училището sou_saedinenie@abv.bg. Заявление може да изтеглите от тук.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: От 04.05.2020г. до 17 часа на 29.05.2020г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС РУО

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В
СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ от  РУО

ПРИЕМ  в 8 клас 2020/2021

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА  II СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОД.

1-4 клас

5-7 клас

8-12 клас

„КНИГОВИЩЕ.БГ“

„Книговище.бг“-дигитално помощно образователно средство, насочено към провокиране на четенето сред учениците. Онлайн платформа за учениц на възраст межу 6 и 14 години. Повече информация за инициативата на адрес: https://www.knigovishte.bg/ ,. Заповед №9105-174/21.05.2019г. на заместник-министъра на МОН тук.

 

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА“ 2018Г.

QR КОД  за достъп до страницата на кампанията 

 

Списък на издателствата, 
предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката  учебници – печатни издания, от I до VII клас включително

„Електронно четим учебник” е електронен продукт, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като печатно издание.

Източник: МОН

 


СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ
ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА ОБХВАТ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ: 0800 10 112

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: obhvat@mon.bg

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа EPALE

epaleИнформация за проекта и възможностите , които предлага, може да откриете на адрес http://III.mon.bg

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ

Проектът се осъществява от Министерството на образованието и науката – Национален координатор за учене на възрастни, в съответствие със Споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства №  2014 – 2461 / 001 – 001 между   Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия  и  култура  на Европейската  комисия  и  Министъра  на образованието и науката на Република България.

Oпределени следните водещи цели:

  •  Повишаване  на  участието  на  населението  на  25-64  навършени  години  в образование и обучение на повече от 5% през 2020 г.;
  •  Намаляване дела на неграмотните сред 20-29 годишните на 1.5% през 2020 г.;
  •  Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система на възраст от 18 до 24 г. под 11% през 2020 г.